EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обезвреждане на полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ)

Обезвреждане на полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 96/59/EО — обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя хармонизира законодателството относно обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)*, и относно обеззаразяването или обезвреждането на оборудване, което ги съдържа.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че:
  • използваните ПХБ и ПХТ, както и оборудването, което ги съдържа, се обезвреждат възможно най-скоро;
  • се правят инвентаризации на оборудването, съдържащо над 5 литра ПХБ и ПХТ, и обобщение от тях се изпраща на Европейската комисия в рамките на 3 години от приемането на законодателството;
  • дружествата, които обезвреждат ПХБ и ПХТ, са лицензирани и водят регистри на количеството, произхода и естеството на използваните ПХБ и ПХТ, които получават;
  • са въведени мерки за безопасност с цел предотвратяване риска от пожар на ПХБ и ПХТ, или на оборудване, което ги съдържа;
  • ПХБ и ПХТ не се изгарят на кораби;
  • трансформатори не се допълват с ПХБ или ПХТ;
  • трансформаторите, които съдържат над 0,05 тегловни % ПХБ или ПХТ, се обеззаразяват съгласно условията, определени в законодателството;
  • оборудване, съдържащо над 5 литра ПХБ или ПХТ, е било обеззаразено и/или обезвредено най-късно до края на 2010 г., с изключение на трансформатори, които съдържат между 0,05 тегловни % и 0,005 тегловни % ПХБ или ПХТ, които могат да се обезвредят в края на техния полезен живот.
 • Инвентаризациите съдържат:
  • наименование и адрес на притежателя на оборудването;
  • местоположение и описание на оборудването;
  • количество ПХБ или ПХТ, което оборудването съдържа;
  • дати и видове третиране, или извършена, или предвидена замяна;
  • дата на декларацията.
 • Комисията:
  • определя референтните методи за измерване на съдържанието на ПХБ и ПХТ на замърсени материали;
  • определя технически стандарти за други начини на обезвреждане на ПХБ и ПХТ;
  • предоставя списък с производствените имена на електрическо оборудване, а именно кондензатори, резистори и индуктивни бобини, съдържащи ПХБ и ПХТ;
  • определя, ако е необходимо, по-малко опасни заместители за ПХБ и ПХТ.
 • Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) представлява правната рамка за УОЗ. Той е приложим и за ПХБ, които са класифицирани като УОЗ.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 16 септември 1996 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 16 март 1998 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ): група съставки, създадени от човека, които са били използвани широко в миналото, предимно в електрическо оборудване. В края на седемдесетте години те са били забранени в много държави поради екологични съображения.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (OВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31—35)

Последващите изменения на Директива 96/59/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2001/68/EО на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер C(2001) 107 (OВ L 23, 25.1.2001 г., стр. 31)

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7—49)

Вж. консолидираната версия

последно актуализация 13.02.2017

Top