EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Polüklooritud bifenüülide (PCB) ja polüklooritud terfenüülide (PCT) kõrvaldamine

Polüklooritud bifenüülide (PCB) ja polüklooritud terfenüülide (PCT) kõrvaldamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 96/59/EÜ – polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCBd/PCTd) kõrvaldamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCBd/PCTd)* kõrvaldamist ning neid sisaldavate seadmete saastest vabastamist või kõrvaldamist reguleerivaid õigusakte.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad tagama, et
  • kasutatud PCBd ja PCTd ning neid sisaldavad seadmed kõrvaldatakse nii kiiresti kui võimalik;
  • üle viie liitri PCBd ja PCTd sisaldavad seadmed kantakse inventarinimekirjadesse ning nende nimekirjade kokkuvõtted saadetakse Euroopa Komisjonile kolme aasta jooksul alates õigusakti vastuvõtmisest;
  • PCBsid ja PCTsid kõrvaldavad ettevõtted on litsentseeritud ja peavad registrit neile tarnitud kasutatud PCBde ja PCTde koguste, päritolu ja laadi kohta;
  • rakendatakse ettevaatusabinõusid PCBde ja PCTdega või neid sisaldavate seadmetega seotud tulekahju riski vältimiseks;
  • PCBsid ega PCTsid ei põletata laevadel;
  • trafosid ei täideta PCBde ega PCTdega;
  • üle 0,05 massiprotsendi PCBsid või PCTsid sisaldavad trafod vabastatakse saastest õigusaktis sätestatud tingimustel;
  • seadmed, mis sisaldavad rohkem kui viis liitrit PCBsid ja PCTsid, vabastatakse saastest ja/või kõrvaldatakse hiljemalt 2010. aasta lõpuks. Erandiks on 0,05–0,005 massiprotsenti PCBsid ja PCTsid sisaldavad trafod, mille võib kõrvaldada kasutusaja lõppedes.
 • Inventarinimekirjad sisaldavad järgmist:
  • seadme valdaja nimi ja aadress;
  • seadme asukoht ja kirjeldus;
  • seadmes sisalduvate PCBde või PCTde kogus;
  • teostatud või kavandatud töötlemise või asendamise kuupäevad ja meetodid;
  • teavitamise kuupäev.
 • Komisjon
  • kinnitab võrdlusmeetodid PCBde ja PCTde sisalduse mõõtmiseks saastunud materjalides;
  • kehtestab tehnilised standardid PCBde ja PCTde muude kõrvaldamismeetodite osas;
  • teeb kättesaadavaks PCBsid ja PCTsid sisaldavate elektriseadmete, täpsemalt kondensaatorite, takistite ja induktiivpoolide nimekirja;
  • määrab vajaduse korral kindlaks vähem ohtlikud PCBde ja PCTde asendajad.
 • Määrusega (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) kohta nähakse ette püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud õigusraamistik. Selle kohaldamisalasse kuuluvad ka PCBd, mis on liigitatud püsivaks orgaaniliseks saasteaineks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. septembrist 1996. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. märtsiks 1998.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Polüklooritud bifenüülid (PCBd) ja polüklooritud terfenüülid (PCTd): rühm tööstuslikult toodetud ühendeid, mida varem kasutati laialdaselt, peamiselt elektriseadmetes. Paljudes riikides keelustati need 1970. aastate lõpus keskkonnakaitse kaalutlustel.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31–35)

Direktiivi 96/59/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta otsus 2001/68/EÜ, millega kehtestatakse kaks PCBde mõõtmise standardmeetodit nõukogu direktiivi 96/59/EÜ (polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta) artikli 10 punkti a alusel (EÜT L 23, 25.1.2001, lk 31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7–49)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 13.02.2017

Top