EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odstraňování polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT)

Odstraňování polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 96/59/ES – odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje právo o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)* a dekontaminaci nebo odstraňování zařízení, které je obsahuje.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí zajistit, aby:
  • použité PCB a PCT a zařízení obsahující je byly co nejdříve odstraněny,
  • byly vypracovány inventury zařízení s obsahem PCB a PCT větším nežli pět litrů a aby byly souhrny těchto inventur zaslány Evropské komisi do tří let po přijetí směrnice,
  • podniky odstraňující PCB a PCT měly povolení a vedly záznamy o množství, původu a druhu u použitých PCB a PCT, které jim byly předány,
  • byla zavedena bezpečnostní opatření s cílem předcházet rizikům požáru PCB a PCT nebo zařízení obsahujícího je,
  • PCB nebo PCT nebyly spalovány na lodích,
  • transformátory nebyly plněny PCB nebo PCT,
  • transformátory obsahující více než 0,05 % hmotnostních PCB nebo PCT byly dekontaminovány v souladu s podmínkami specifikovanými v tomto právním předpisu,
  • zařízení obsahující více než 5 litrů PCB a PCT bylo dekontaminováno a/nebo odstraněno nejpozději do konce roku 2010, kromě transformátorů obsahujících PCB nebo PCT v množství od 0,05 % do 0,005 % hmotnostních. Ty lze odstranit na konci jejich životnosti.
 • Inventury obsahují:
  • jména a adresy držitelů zařízení,
  • umístění a popis zařízení,
  • množství PCB nebo PCT obsažených v zařízení,
  • data a postupy úpravy nebo výměn, které jsou prováděny nebo předpokládány,
  • data ohlášení.
 • Komise:
  • stanoví referenční metody pro změření obsahu PCB a PCT u kontaminovaných materiálů,
  • stanoví technické normy pro jiné metody odstraňování PCB a PCT,
  • zveřejní seznam výrobních názvů elektrického zařízení, například kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek obsahujících PCB a PCT,
  • v případě potřeby určí méně nebezpečné náhrady za PCB a PCT.
 • Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách poskytuje právní rámec pro tyto látky. Vztahuje se také na PCB, které jsou klasifikovány jako perzistentní organické znečišťující látky.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 16. září 1996. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. března 1998.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Polychlorované bifenyly (PCB) a polychlorované terfenyly (PCT): skupina vyráběných sloučenin, které se v minulosti používaly ve velké míře, především v elektrických zařízeních. Na konci 70. let 20. století byly v mnoha zemích z obav o životní prostředí zakázány.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Postupné změny směrnice 96/59/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2001/68/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 23, 25.1.2001, s. 31)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7–49)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 13.02.2017

Top