EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bortskaffelse af polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT)

Bortskaffelse af polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT)

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 96/59/EF — bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer lovgivningen om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)* samt dekontaminering eller bortskaffelse af apparater, der indeholder dem.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal sikre, at:
  • brugte PCB'er og PCT'er samt apparater, der indeholder dem, bortskaffes snarest muligt
  • der udarbejdes fortegnelser over apparater, der indeholder mere end 5 liter PCB'er og PCT'er, og at resuméer af disse sendes til Europa-Kommissionen inden for 3 år efter retsaktens vedtagelse
  • virksomheder, der bortskaffer PCB'er og PCT'er, godkendes og fører register over mængden af de brugte PCB'er og PCT'er, de modtager, samt deres oprindelse og art
  • der er indført sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge enhver brandfare for PCB'er og PCT'er eller apparater, der indeholder dem
  • PCB'er eller PCT'er ikke afbrændes på skibe
  • transformatorer ikke påfyldes PCB'er eller PCT'er
  • transformatorer, der indeholder mere end 0,05 vægtprocent PCB'er eller PCT'er, dekontamineres i henhold til betingelserne angivet i retsakten
  • apparater, der indeholder mere end 5 liter PCB'er og PCT'er dekontamineres og/eller bortskaffes senest ved udgangen af 2010, undtagen transformatorer, der indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB'er eller PCT'er, der kan bortskaffes, når deres levetid er forbi.
 • Fortegnelserne indeholder:
  • navn og adresse på indehaveren af apparatet
  • placering og beskrivelse af apparatet
  • mængden af PCB'er eller PCT'er, som apparatet indeholder
  • datoen for og behandlingsmetoden eller udskiftningen, der er udført eller planlagt
  • anmeldelsesdato.
 • Kommissionen:
  • fastsætter referencemålemetoderne til bestemmelse af PCB- og PCT-indholdet i kontaminerede materialer
  • fastsætter tekniske standarder for andre metoder til bortskaffelse af PCB'er og PCT'er
  • stiller en liste til rådighed over produktbetegnelser på elektriske apparater, dvs. kondensatorer, modstande eller induktansspoler, som indeholder PCB'er og PCT'er
  • definerer om nødvendigt mindre farlige PCB- og PCT-erstatningsprodukter.
 • Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP) udgør den retlige ramme for POP. Den finder også anvendelse på PCB, som er klassificeret som POP.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. september 1996. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 16. marts 1998.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT): en gruppe af menneskeskabte forbindelser, der tidligere blev benyttet i vid udstrækning, hovedsageligt i elektriske apparater. De blev forbudt i slutningen af 1970'erne i mange lande af miljømæssige årsager.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31-35)

Efterfølgende ændringer til direktiv 96/59/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2001/68/EF af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 23 af 25.1.2001, s. 31)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7-49)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004) (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5-22)

Se den konsoliderede udgave

seneste ajourføring 13.02.2017

Top