Polüklooritud bifenüülide (PCB) ja polüklooritud terfenüülide (PCT) kõrvaldamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 96/59/EÜ – polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCBd/PCTd) kõrvaldamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCBd/PCTd)* kõrvaldamist ning neid sisaldavate seadmete saastest vabastamist või kõrvaldamist reguleerivaid õigusakte.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. septembrist 1996. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. märtsiks 1998.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Polüklooritud bifenüülid (PCBd) ja polüklooritud terfenüülid (PCTd): rühm tööstuslikult toodetud ühendeid, mida varem kasutati laialdaselt, peamiselt elektriseadmetes. Paljudes riikides keelustati need 1970. aastate lõpus keskkonnakaitse kaalutlustel.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31–35)

Direktiivi 96/59/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta otsus 2001/68/EÜ, millega kehtestatakse kaks PCBde mõõtmise standardmeetodit nõukogu direktiivi 96/59/EÜ (polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta) artikli 10 punkti a alusel (EÜT L 23, 25.1.2001, lk 31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7–49)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 13.02.2017