Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli (PCB) i polichlorowanych trifenyli (PCT)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 96/59/WE – unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa harmonizuje przepisy dotyczące unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)* oraz dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń, które je zawierają.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 16 września 1996 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 16 marca 1998 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Polichlorowane bifenyle (PCB) i polichlorowane trifenyle (PCT): grupa wytworzonych przez człowieka związków chemicznych, w przeszłości szeroko wykorzystywanych, głównie w urządzeniach elektrycznych. Pod koniec lat 70. XX w., ze względu na kwestie ochrony środowiska, wiele krajów objęło je zakazem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, s. 31–35)

Kolejne zmiany do dyrektywy 96/59/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca dwie referencyjne metody pomiaru polichlorowanych bifenyli zgodnie z art. 10 lit. a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 107 (Dz.U. L 23 z 25.1.2001, s. 31)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7–49)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017