EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Polihlorētu bifenilu (PCB) un polihlorētu terfenilu (PCT) apglabāšana

Polihlorētu bifenilu (PCB) un polihlorētu terfenilu (PCT) apglabāšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/59/EK — polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo tiesību aktus par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT)* apglabāšanu un tos saturošu iekārtu attīrīšanu vai apglabāšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstis nodrošina, ka:
  • izmantotais PCB un PCT un tos saturošas iekārtas tiek apglabātas pēc iespējas ātrāk;
  • tiek veikta uzskaite par iekārtām, kas satur vairāk kā piecus litrus PCB un PCT, un šādu sarakstu kopsavilkumus nosūta Eiropas Komisijai vēlākais 3 gadu laikā pēc šī tiesību akta pieņemšanas;
  • PCB un PCT apglabāšanas uzņēmumiem ir izsniegtas licences, un uzņēmumi reģistrē tiem piegādāto izlietoto PCB un PCT daudzumu, izcelsmi un raksturu;
  • tiek veikti drošības pasākumi, lai novērstu ugunsgrēka risku, rīkojoties ar PCB un PCT vai tos saturošām iekārtām;
  • PCB un PCT netiek sadedzināti uz kuģiem;
  • transformatori netiek pildīti ar PCB vai PCT;
  • transformatori, kas satur vairāk par 0,05 svara % PCB vai PCT, tiek attīrīti atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām;
  • iekārtas, kas satur vairāk nekā piecus litrus PCB un PCT, tiek attīrītas un/vai apglabātas ne vēlāk kā līdz 2010. gada beigām, izņemot transformatorus, kas satur no 0,05 līdz 0,005 svara procentiem PCB vai PCT, kurus apglabā, beidzoties to ekspluatācijas laikam.
 • Sarakstā ietver:
  • iekārtu īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi;
  • iekārtu novietojumu un aprakstu;
  • iekārtās esošo PCB vai PCT daudzumu;
  • paredzētās apkopes un aizvietošanas datumus un veidus;
  • paziņošanas datumu.
 • Komisija:
  • nosaka standartmetodes mērījumiem, ko veic, lai noteiktu PCB un PCT saturu piesārņotos materiālos;
  • nosaka tehniskos standartus citām PCB un PCT apglabāšanas metodēm;
  • dara pieejamu sarakstu ar PCB un PCT saturošu elektroiekārtu, proti, kondensatoru, rezistoru un indukcijas spoļu, ražošanas nosaukumiem;
  • vajadzības gadījumā paredz citus mazāk bīstamus PCB un PCT aizstājējus.
 • Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem nodrošina tiesisko regulējumu attiecībā uz noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem. Tā ir piemērojama arī PCB, kas klasificēti kā noturīgi organiskie piesārņotāji.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 16. septembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1998. gada 16. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Polihlorēti bifenili (PCB) un polihlorēti terfenili (PCT): sintētisku ķīmisku savienojumu grupa, kas pagātnē tika plaši izmantoti, galvenokārt elektroiekārtās. Pagājušā gadsimta 70. gadu beigās vairākās valstīs tie tika aizliegti saistībā ar kaitējumu apkārtējai videi.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 96/59/EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (OV L 243, 24.9.1996., 31.–35. lpp.)

Direktīvas 96/59/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2001/68/EK (2001. gada 16. janvāris), ar ko nosaka divas standartmetodes PCB mērīšanai saskaņā ar 10. panta a) punktu Padomes Direktīvā 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (paziņots ar dokumentu C(2001) 107) (OV L 23, 25.1.2001., 31. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7.–49. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2017

Top