Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 96/59/ES – zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizuje sa ňou právo v oblasti zneškodňovania polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)* a dekontaminácie alebo zneškodňovania zariadení, ktoré ich obsahujú.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. septembra 1996. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 16. marca 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Polychlórované bifenyly (PCB) a polychlórované terfenyly (PCT): skupina chemických zlúčenín vytvorených človekom, ktorých používanie bolo v minulosti veľmi rozšírené hlavne v elektrických zariadeniach. Na konci 70. rokov 20. storočia boli v mnohých krajinách zakázané pre obavy súvisiace so životným prostredím.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31 – 35)

Následné zmeny smernice 96/59/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2001/68/ES zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú dve referenčné metódy pre meranie PCB podľa článku 10 písm. a) smernice Rady 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) [oznámené pod číslom dokumentu K(2001)107] (Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 31)

Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7 – 49)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.02.2017