Polihlorētu bifenilu (PCB) un polihlorētu terfenilu (PCT) apglabāšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/59/EK — polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo tiesību aktus par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT)* apglabāšanu un tos saturošu iekārtu attīrīšanu vai apglabāšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 16. septembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1998. gada 16. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Polihlorēti bifenili (PCB) un polihlorēti terfenili (PCT): sintētisku ķīmisku savienojumu grupa, kas pagātnē tika plaši izmantoti, galvenokārt elektroiekārtās. Pagājušā gadsimta 70. gadu beigās vairākās valstīs tie tika aizliegti saistībā ar kaitējumu apkārtējai videi.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 96/59/EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (OV L 243, 24.9.1996., 31.–35. lpp.)

Direktīvas 96/59/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2001/68/EK (2001. gada 16. janvāris), ar ko nosaka divas standartmetodes PCB mērīšanai saskaņā ar 10. panta a) punktu Padomes Direktīvā 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (paziņots ar dokumentu C(2001) 107) (OV L 23, 25.1.2001., 31. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7.–49. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2017