Bortskaffande av polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/59/EG – bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras lagstiftningen om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)* och dekontaminering eller bortskaffande av utrustning som innehåller PCB och PCT.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 september 1996. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 mars 1998.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT): en grupp av konstgjorda föreningar som tidigare användes i stor utsträckning, framför allt i elektrisk utrustning. I slutet av 1970-talet förbjöd man dessa föreningar i många länder för att skydda miljön.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31–35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 96/59/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2001/68/EG av den 16 januari 2001 om fastställande av två referensmetoder för mätning av PCB i enlighet med artikel 10 a i rådets direktiv 96/59/EG om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) [delgivet med nr K(2001) 107] (EGT L 23, 25.1.2001, s. 31).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7-49).

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004) (EUT L 229, 29.6.2004, s. 5-22).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.02.2017