Διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB) και των πολυχλωροτριφαινιλίων (PCT)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 96/59/ΕΚ — διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εναρμονίζει τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινιλίων (PCB/PCT)* και την απολύμανση ή διάθεση συσκευών που τα περιέχουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου 1996. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 16 Μαρτίου 1998.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) και πολυχλωροτριφαινίλια (PCT): ομάδα ανθρωπογενών ενώσεων που χρησιμοποιούνταν ευρέως στο παρελθόν, κυρίως στις ηλεκτρικές συσκευές. Απαγορεύτηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1970 σε πολλές χώρες για περιβαλλοντικούς λόγους.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31–35)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 96/59/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2001/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για την θέσπιση δύο μεθόδων μέτρησης αναφοράς για τα PCB σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) της οδηγίας 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινιλίων (PCB/PCT) (ΕΕ L 23 της 25.1.2001, σ. 31)

Regulation (EC) No 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7-49)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004) (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5–22)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 13.02.2017