EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2389 van de Commissie van 7 december 2022 tot vaststelling van regels voor de eenvormige toepassing van de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen die de Unie binnenkomen (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/8802

PB L 316 van 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/42


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2389 VAN DE COMMISSIE

van 7 december 2022

tot vaststelling van regels voor de eenvormige toepassing van de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen die de Unie binnenkomen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 54, lid 3, eerste alinea, punten a) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/625 bevat voorschriften voor de uitvoering van officiële controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op goederen die de Unie binnenkomen om na te gaan of de agro-voedselketenwetgeving van de Unie wordt nageleefd.

(2)

De voorschriften van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (2) betreffende de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van planten, plantaardige producten en andere materialen die de Unie binnenkomen, zijn met ingang van 14 december 2022 niet langer van toepassing. Daarom moeten nieuwe regels worden vastgesteld, rekening houdend met het kader dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (3) en Verordening (EU) 2017/625, om de continuïteit van de desbetreffende bepalingen vanaf 14 december 2022 te waarborgen.

(3)

De frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles moet worden vastgesteld afhankelijk van het fytosanitaire risico van elk goed of elke categorie goederen.

(4)

Om ervoor te zorgen dat de krachtens deze verordening vereiste frequentie van materiële controles op uniforme wijze wordt nageleefd, moet in deze verordening worden bepaald dat voor de selectie van zendingen voor materiële controles gebruik moet worden gemaakt van het in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc).

(5)

De bij deze verordening vastgestelde frequenties moeten van toepassing zijn op de in artikel 47, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde goederen die de Unie binnenkomen, met uitzondering van goederen in doorvoer.

(6)

Om het hoogst mogelijke niveau van fytosanitaire bescherming te waarborgen, moet de basisfrequentie voor overeenstemmingscontroles en voor materiële controles van zendingen goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2017/625 100 % bedragen.

(7)

Om een evenredige reactie op het respectieve fytosanitaire risico te verzekeren, moet het echter mogelijk zijn de frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen op een niveau van minder dan 100 % vast te stellen.

(8)

De frequentie van 100 % moet niettemin gelden voor de overeenstemmings- en materiële controles van alle voor opplant bestemde planten en voor alle planten, plantaardige producten of andere materialen waarvoor een maatregel geldt die is vastgesteld in overeenkomstig artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, en artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde handelingen, vanwege het toegenomen fytosanitaire risico van die producten.

(9)

Aangezien de voorwaarden en criteria voor de vaststelling van het type en de frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles van planten, plantaardige producten en andere goederen, die krachtens Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie (4) van toepassing zijn, doeltreffend zijn gebleken, moeten zij dienovereenkomstig in deze verordening worden vastgesteld. Die voorwaarden en criteria omvatten met name de selectie van zendingen voor materiële controles, de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles en de criteria voor de vaststelling en wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van planten, plantaardige producten en andere materialen of categorieën daarvan.

(10)

Op basis van de door de Commissie overeenkomstig artikel 125, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 verzamelde informatie, de resultaten van de controles door deskundigen van de Commissie in derde landen overeenkomstig artikel 120, lid 1, van die verordening en de via Imsoc verzamelde informatie, moet het mogelijk zijn de frequentie van de materiële controles te wijzigen op basis van de in deze verordening vastgestelde criteria voor de vaststelling en wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van planten, plantaardige producten en andere materialen of categorieën daarvan.

(11)

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om bij de Commissie een aanvraag in te dienen tot wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van een plant, plantaardig product of ander materiaal, of een categorie daarvan, om ervoor te zorgen dat die frequentie wordt geactualiseerd op basis van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld, en om de Commissie in staat te stellen te bepalen of een dergelijke wijziging passend is.

(12)

De frequenties moeten jaarlijks worden herzien met inachtneming van de in artikel 54, lid 3, punt a), i), ii), iv), v) en vi), van Verordening (EU) 2017/625 vermelde elementen, om ervoor te zorgen dat de bepalingen van die verordening worden nageleefd.

(13)

Met het oog op de efficiëntie van de officiële controles moeten de overeenkomstig deze verordening vastgestelde frequenties via het Imsoc worden meegedeeld.

(14)

De officiële controles, de overeenstemmingscontroles en de materiële controles moeten zo worden uitgevoerd dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant niet kan voorspellen of een bepaalde zending aan een materiële controle zal worden onderworpen.

(15)

Aangezien bij deze verordening bepalingen worden vastgesteld op de onder Verordening (EG) nr. 1756/2004 vallende gebieden, moet die verordening met ingang van de in deze verordening bepaalde datum worden ingetrokken.

(16)

Aangezien de regels van Richtlijn 2000/29/EG met ingang van 14 december 2022 niet langer van toepassing zijn, moeten de in deze verordening vastgestelde regels met ingang van 14 december 2022 van toepassing zijn. Daarom moet deze verordening in werking treden op de eerste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, teneinde die datum van toepassing te waarborgen.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de uniforme toepassing van de passende frequentie, en de wijzigingen van die frequentie, van overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2017/625 die de Unie binnenkomen.

Artikel 2

Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)

“frequentie”: het minimumpercentage van zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 1, vastgesteld overeenkomstig deze verordening, van het aantal zendingen dat tijdens een bepaalde periode aan de grenscontrolepost aankomt, waarvoor de bevoegde autoriteiten overeenstemmingscontroles en materiële controles moeten uitvoeren;

2)

“Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 3

Selectie van zendingen voor materiële controles

1.   De bevoegde autoriteiten selecteren zendingen voor materiële controles overeenkomstig de volgende procedure:

a)

een willekeurige selectie van een zending wordt automatisch door Imsoc gegenereerd;

b)

de bevoegde autoriteiten kunnen besluiten de zending overeenkomstig punt a) te selecteren of een andere zending goederen van dezelfde categorie en oorsprong te selecteren.

2.   Voor elke overeenkomstig lid 1 voor materiële controles geselecteerde zending voeren de bevoegde autoriteiten de in artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (5) bedoelde overeenstemmingscontroles uit.

Artikel 4

Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1.   De bevoegde autoriteiten verrichten overeenstemmingscontroles en materiële controles op zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen, met de overeenkomstig leden 2 tot en met 6 vastgestelde frequentie.

2.   De basisfrequentie voor overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen goederen als bedoeld in artikel 1 bedraagt 100 %.

3.   In afwijking van lid 2 zijn de overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen, zoals vermeld in bijlage I met hun respectieve oorsprong uit alle of bepaalde derde landen, onderworpen aan de in die bijlage gespecificeerde respectieve frequenties.

4.   De in lid 3 bedoelde frequenties zijn niet van toepassing op:

a)

planten bestemd voor opplant;

b)

planten, plantaardige producten of andere materialen waarvoor een maatregel geldt die is vastgesteld in overeenkomstig artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, en artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde handelingen.

5.   De in lid 3 bedoelde frequenties worden bepaald aan de hand van de in bijlage II vermelde criteria.

6.   Wanneer de invoer van een plant, plantaardig product of ander materiaal, of een categorie daarvan, niet langer voldoet aan de criteria van bijlage II, wordt die plant, dat plantaardig product of dat ander materiaal uit bijlage I geschrapt, zoals bepaald in de in artikel 6, lid 2, bedoelde evaluatie.

Artikel 5

Aanvragen tot wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen

De lidstaten kunnen bij de Commissie een aanvraag indienen tot wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van een plant, plantaardig product of ander materiaal, of een categorie daarvan, die de Unie binnenkomen, waarna de Commissie kan bepalen of een dergelijke wijziging passend is. De aanvraag dient de in bijlage III vermelde gegevens te bevatten.

Artikel 6

Wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen

1.   De in bijlage I vastgestelde frequenties worden gewijzigd met betrekking tot de criteria van artikel 54, lid 3, punt a), i), ii), iv), v) en vi), van Verordening (EU) 2017/625, de criteria van bijlage II en, in voorkomend geval, de in bijlage III vermelde informatie.

2.   De frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd om rekening te houden met nieuwe informatie die via Imsoc is verzameld of door de lidstaten is verstrekt, en dienovereenkomstig gewijzigd.

3.   In voorkomend geval voert de Commissie in het Imsoc alle wijzigingen in die worden aangebracht in de lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, en in de frequenties, zoals vastgesteld in bijlage I.

Artikel 7

Intrekkingen

Verordening (EG) nr. 1756/2004 wordt ingetrokken met ingang van 14 december 2022.

Artikel 8

Inwerkingtreding en datum van toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 december 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).

(4)  Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PB L 313 van 12.10.2004, blz. 6).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PB L 321 van 12.12.2019, blz. 128).


BIJLAGE I

Frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3

Planten, plantaardige producten of andere materialen, of een categorie daarvan

Land van oorsprong

Minimumfrequentie van de overeenstemmings- en materiële controles (%)

Snijbloemen

Asters

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenia

5

Dianthus

Turkije

50

Gipskruid

Ecuador

5

Gipskruid

Kenia

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Ethiopië

5

Rosa

Kenia

10

Rosa

Tanzania

100

Rosa

Zambia

50

Vruchten

Actinidia

Alle derde landen

10

Carica papaya

Alle derde landen

10

Fragaria

Alle derde landen

5

Persea americana

Alle derde landen

3

Rubus

Alle derde landen

5

Vitis

Alle derde landen

1

Malus

Europese derde landen (1)

15

Prunus

Europese derde landen (1)  (2)

15

Pyrus

Europese derde landen (1)

100

Vaccinium

Europese derde landen (1)

50

Citrusvruchten

Egypte

50

Citrusvruchten

Israël

35

Citrusvruchten

Mexico

25

Citrusvruchten

Marokko

3

Citrusvruchten

Peru

10

Citrusvruchten

Turkije

7

Citrusvruchten

Verenigde Staten van Amerika

50

Malus

Argentinië

35

Malus

Brazilië

100

Malus

Chili

5

Malus

Nieuw-Zeeland

10

Malus

Zuid-Afrika

15

Mangifera

Brazilië

75

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Kenia

75

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

Zuid-Afrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentinië

100

Prunus

Chili

10

Prunus

Marokko

100

Prunus persica

Zuid-Afrika

50

Prunus — overige

10

Prunus

Turkije

35

Prunus

Verenigde Staten van Amerika

100

Psidium

Brazilië

100

Pyrus

Argentinië

25

Pyrus

Chili

15

Pyrus

China

100

Pyrus

Zuid-Afrika

10

Vaccinium

Argentinië

25

Vaccinium

Chili

10

Vaccinium

Peru

10

Groenten

Capsicum

Israël

100

Capsicum

Marokko

100

Solanum lycopersicum

Canarische Eilanden

25

Solanum lycopersicum

Marokko

1

Solanum melongena

Kenia

100

Solanum melongena

Turkije

100

Wortel- en knolgewassen, met uitzondering van knollen van Solanum tuberosum L. (3)

Alle derde landen (4)

5

Hout

Naaldhout (m.u.v. Larix)

Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzjski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug))

1

Gebruikte machines

Machines en voertuigen die werden geëxploiteerd voor land- en bosbouwdoeleinden

Alle derde landen

10


(1)  Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzjski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

(2)  Andere dan Turkije.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 103).

(4)  Andere dan Kameroen.


BIJLAGE II

Criteria voor de vaststelling en wijziging van de frequenties voor planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, als bedoeld in artikel 4, leden 5 en 6

1.   

Een nieuwe frequentie kan worden vastgesteld wanneer:

a)

het gemiddelde aantal zendingen dat de Unie in de afgelopen drie jaar is binnengekomen, ten minste 200 per jaar bedraagt;

b)

het minimumaantal zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, die de Unie binnenkomen en waarvoor in de voorgaande drie jaar documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles zijn uitgevoerd, ten minste 600 bedraagt;

c)

het aantal zendingen van de planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, waarvan is vastgesteld dat zij besmet zijn met EU-quarantaineorganismen, elk jaar minder dan 1 % van het totale aantal zendingen van die planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, die in de Unie zijn ingevoerd, bedraagt.

2.   

De frequentiesnelheden kunnen worden gewijzigd met inachtneming van:

a)

de geraamde mobiliteitsindex van de EU-quarantaineorganismen in het meest mobiele stadium waarin zij zich zouden kunnen ontwikkelen op de desbetreffende planten, plantaardige producten of andere materialen, of categorieën daarvan;

b)

het aantal zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen, of categorieën daarvan, waarvoor in het voorgaande jaar overeenstemmingscontroles en materiële controles zijn uitgevoerd;

c)

het totale aantal en de bijzonderheden van gevallen van niet-naleving als gevolg van de aanwezigheid van EU-quarantaineorganismen in verband met zendingen die op grond van deze verordening zijn ingevoerd;

d)

het totale aantal zendingen van de betrokken goederen waarvan kennis is gegeven om andere redenen dan de aanwezigheid van de EU-quarantaineorganismen en de bijzonderheden daarvan, alsmede

e)

alle andere factoren die relevant zijn voor de bepaling van het fytosanitaire risico in verband met de betrokken handel.


BIJLAGE IΙΙ

Gegevens die vereist zijn voor de indiening van aanvragen bij de Commissie als bedoeld in artikel 5

De in artikel 5 bedoelde gegevens moeten het volgende omvatten:

a)

een omschrijving van de betrokken goederen;

b)

de oorsprong van de betrokken goederen;

c)

het volume van de invoer in de lidstaat van de betrokken goederen, uitgedrukt als aantal zendingen en gewicht of stuks of eenheden;

d)

de lijst van EU-quarantaineorganismen die op het betrokken product kunnen worden vervoerd;

e)

het aantal zendingen van de betrokken goederen dat niet conform is bevonden als gevolg van de aanwezigheid van de punt d) bedoelde EU-quarantaineorganismen;

f)

de geraamde mobiliteitsindex van de punt d) bedoelde EU-quarantaineorganismen in het meest mobiele stadium waarin het organisme zich op de desbetreffende plant, het desbetreffende plantaardig product of het desbetreffend ander materiaal zou kunnen ontwikkelen;

g)

het aantal zendingen van de betrokken goederen die zijn onderschept om andere redenen dan de aanwezigheid van de punt d) bedoelde EU-quarantaineorganismen;

h)

het aantal zendingen van de betrokken goederen waarop overeenstemmingscontroles en materiële fytosanitaire controles zijn uitgevoerd.

Voor de onder de punten c), e), g) en h) bedoelde informatie moet het dossier gegevens verstrekken over een periode van minimaal drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin het wordt ingediend.


Top