EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2389 ze dne 7. prosince 2022, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie (Text s významem pro EHP)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2389

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 54 odst. 3 první pododstavec písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol zboží vstupujícího do Unie příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Pravidla směrnice Rady 2000/29/ES (2) o mírách četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie přestanou platit dne 14. prosince 2022. Je proto vhodné stanovit nová pravidla s přihlédnutím k rámci zavedenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (3) a nařízením (EU) 2017/625, aby byla zajištěna kontinuita příslušných ustanovení ode dne 14. prosince 2022.

(3)

Míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol by měly být stanoveny v závislosti na riziku, které pro zdraví rostlin každé jednotlivé zboží nebo kategorie zboží představuje.

(4)

Aby se zajistilo, že míry četnosti fyzických kontrol požadované podle tohoto nařízení budou uplatňovány jednotným způsobem, mělo by v tomto nařízení být určeno, že pro výběr zásilek pro fyzické kontroly má být používán systém pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedený v článku 131 nařízení (EU) 2017/625.

(5)

Míry četnosti stanovené tímto nařízením by se měly vztahovat na zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, které vstupuje do Unie, s výjimkou zboží v tranzitu.

(6)

Aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň fytosanitární ochrany, měla by základní míra četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 činit 100 %.

(7)

Z důvodu přiměřené reakce na příslušné fytosanitární riziko by však mělo být možné stanovit míru četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na úrovni nižší než 100 %.

(8)

Míra četnosti 100 % by se však měla vztahovat na kontroly totožnosti a fyzické kontroly všech rostlin určených k pěstování a na všechny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahuje opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, a to z důvodu zvýšeného fytosanitárního rizika těchto komodit.

(9)

Jelikož se ukázalo, že podmínky a kritéria pro stanovení druhu a měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiného zboží, použitelné podle nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 (4), jsou účinné, měly by být odpovídajícím způsobem stanoveny v tomto nařízení. Tyto podmínky a kritéria zahrnují zejména výběr zásilek pro fyzické kontroly, míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol a kritéria pro stanovení a změnu měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií.

(10)

Na základě informací shromážděných Komisí podle čl. 125 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, výsledků kontrol provedených odborníky Komise ve třetích zemích podle čl. 120 odst. 1 uvedeného nařízení a informací shromážděných prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) by mělo být možné upravit míry četnosti fyzických kontrol na základě kritérií pro stanovení a změnu měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií stanovených v tomto nařízení.

(11)

Členské státy by měly mít možnost předložit Komisi žádost o změnu četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nebo jejich kategorie, aby byla zajištěna aktualizace těchto měr četnosti na základě nejnovějšího vývoje v dané oblasti a aby Komise mohla určit, zda by taková změna byla vhodná.

(12)

Míry četnosti by měly být každoročně přezkoumávány s ohledem na prvky stanovené v čl. 54 odst. 3 písm. a) bodech i), ii), iv), v) a vi) nařízení (EU) 2017/625, aby byl zajištěn soulad s ustanoveními uvedeného nařízení.

(13)

V zájmu zajištění efektivity úředních kontrol by měly být míry četnosti stanovené v souladu s tímto nařízením sděleny prostřednictvím systému IMSOC.

(14)

Úřední kontroly, kontroly totožnosti a fyzické kontroly by měly být prováděny takovým způsobem, aby provozovatel odpovědný za zásilku nemohl předvídat, zda bude nějaká konkrétní zásilka podrobena fyzické kontrole.

(15)

Jelikož toto nařízení stanoví pravidla v oblastech, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1756/2004, mělo by být uvedené nařízení zrušeno s účinkem ode dne stanoveného tímto nařízením.

(16)

Vzhledem k tomu, že pravidla směrnice 2000/29/ES přestanou platit dne 14. prosince 2022, měla by se pravidla stanovená v tomto nařízení použít ode dne 14. prosince 2022. Z tohoto důvodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se uvedené datum použitelnosti zajistilo.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro jednotné uplatňování vhodné míry a pro změny uvedené míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, které vstupují do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„mírou četnosti“ minimální procentní podíl zásilek zboží uvedených v článku 1 stanovený v souladu s tímto nařízením, u kterých mají příslušné orgány provést kontroly totožnosti a fyzické kontroly, z počtu zásilek, které přišly na stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolní místo během kalendářního roku;

2.

„systémem IMSOC“ systém pro správu informací o úředních kontrolách podle článku 131 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 3

Výběr zásilek pro fyzické kontroly

1.   Příslušné orgány vyberou zásilky pro fyzické kontroly v souladu s následujícím postupem:

a)

systém IMSOC automaticky vygeneruje náhodný výběr zásilky;

b)

příslušné orgány mohou rozhodnout, že vyberou zásilku v souladu s písmenem a) nebo vyberou jinou zásilku stejné kategorie zboží a stejného původu zboží.

2.   U každé zásilky vybrané k fyzickým kontrolám v souladu s odstavcem 1 provedou příslušné orgány kontroly totožnosti podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2130 (5).

Článek 4

Míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1.   Příslušné orgány provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za použití měr četnosti stanovených v souladu s odstavci 2 až 6.

2.   Základní míra četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek zboží uvedených v článku 1 činí 100 %.

3.   Odchylně od odstavce 2 podléhají kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v příloze I, které pocházejí ze všech nebo některých třetích zemí, příslušným mírám četnosti stanoveným v uvedené příloze.

4.   Míry četnosti podle odstavce 3 se nevztahují na:

a)

rostliny určené k pěstování;

b)

jakékoliv rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahuje opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

5.   Míry četnosti podle odstavce 3 se stanoví v souladu s kritérii uvedenými v příloze II.

6.   Pokud dovoz rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nebo jejich kategorie již nesplňuje kritéria stanovená v příloze II, odstraní se tato rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět z přílohy I, jak stanoví přezkum stanovený v čl. 6 odst. 2.

Článek 5

Žádosti o změnu měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol prováděných u některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Členské státy mohou Komisi předložit žádost o změnu míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nebo jejich kategorie vstupujících do Unie, aby Komise určila, zda je taková změna vhodná. Žádost musí obsahovat informace uvedené v příloze III.

Článek 6

Změna měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

1.   Míry četnosti stanovené v příloze I se mění s ohledem na kritéria stanovená v čl. 54 odst. 3 písm. a) bodech i), ii), iv), v) a vi) nařízení (EU) 2017/625, kritéria stanovená v příloze II a případně s ohledem na informace stanovené v příloze III.

2.   Míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií se nejméně jednou ročně přezkoumají s cílem zohlednit nové informace shromážděné prostřednictvím systému IMSOC nebo poskytnuté členskými státy a odpovídajícím způsobem se upraví.

3.   Komise případně zavede do systému IMSOC každou provedenou změnu seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií a četnosti, jak je stanoveno v příloze I.

Článek 7

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1756/2004 se zrušuje s účinkem ode dne 14. prosince 2022.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 6).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 128).


PŘÍLOHA I

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií podle čl. 4 odst. 3

Rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nebo jejich kategorie

Země původu

Minimální míra četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol [%]

Řezané květiny

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Kolumbie

3

Dianthus

Ekvádor

15

Dianthus

Keňa

5

Dianthus

Turecko

50

Gypsophila

Ekvádor

5

Gypsophila

Keňa

10

Phoenix

Kostarika

50

Rosa

Kolumbie

5

Rosa

Ekvádor

1

Rosa

Etiopie

5

Rosa

Keňa

10

Rosa

Tanzanie

100

Rosa

Zambie

50

Plody

Actinidia

Všechny třetí země

10

Carica papaya

Všechny třetí země

10

Fragaria

Všechny třetí země

5

Persea americana

Všechny třetí země

3

Rubus

Všechny třetí země

5

Vitis

Všechny třetí země

1

Malus

Evropské třetí země (1)

15

Prunus

Evropské třetí země  (1)  (2)

15

Pyrus

Evropské třetí země (1)

100

Vaccinium

Evropské třetí země (1)

50

Citrus

Egypt

50

Citrus

Izrael

35

Citrus

Mexiko

25

Citrus

Maroko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turecko

7

Citrus

Spojené státy americké

50

Malus

Argentina

35

Malus

Brazílie

100

Malus

Chile

5

Malus

Nový Zéland

10

Malus

Jižní Afrika

15

Mangifera

Brazílie

75

Passiflora

Kolumbie

5

Passiflora

Keňa

75

Passiflora

Réunion

10

Passiflora

Jižní Afrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentina

100

Prunus

Chile

10

Prunus

Maroko

100

Prunus persica

Jižní Afrika

50

Prunus – jiný

10

Prunus

Turecko

35

Prunus

Spojené státy americké

100

Psidium

Brazílie

100

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Chile

15

Pyrus

Čína

100

Pyrus

Jižní Afrika

10

Vaccinium

Argentina

25

Vaccinium

Chile

10

Vaccinium

Peru

10

Zelenina

Capsicum

Izrael

100

Capsicum

Maroko

100

Solanum lycopersicum

Kanárské ostrovy

25

Solanum lycopersicum

Maroko

1

Solanum melongena

Keňa

100

Solanum melongena

Turecko

100

Kořenová a hlízová zelenina, vyjma hlíz Solanum tuberosum L (3).

Všechny třetí země (4)

5

Dřevo

Jehličnaté dřevo (jiné než Larix)

Rusko (pouze tyto části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug))

1

Použité strojní zařízení

Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely

Všechny třetí země

10


(1)  Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kanárské ostrovy, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Rusko (pouze tyto části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království

(2)  Jiné než Turecko.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 103).

(4)  Jiné než Kamerun.


PŘÍLOHA II

Kritéria pro stanovení a změnu měr četnosti kontrol u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií podle čl. 4 odst. 5 a 6

1.   

Novou míru četnosti lze stanovit, pokud:

a)

průměrný počet zásilek vstupujících do Unie za předchozí tři roky činí nejméně 200 zásilek ročně;

b)

minimální počet zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií vstupujících do Unie, u nichž byly během předchozích tří let provedeny kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly, činí nejméně 600;

c)

počet zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií, u nichž bylo zjištěno napadení karanténními škodlivými organismy pro Unii, je každoročně nižší než 1 % celkového počtu zásilek uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií dovezených do Unie;

2.   

Míry četnosti mohou být upraveny s ohledem na:

a)

odhadovaný index mobility karanténních škodlivých organismů pro Unii v nejmobilnější fázi, do níž by se mohly vyvinout na příslušných rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech nebo jejich kategoriích;

b)

počet zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich kategorií, u nichž byly v předchozím roce provedeny kontroly totožnosti a fyzické kontroly;

c)

celkový počet případů nesouladu v důsledku výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii v souvislosti se zásilkami dovezenými podle tohoto nařízení a podrobnosti o nich;

d)

celkový počet zásilek dotčeného zboží oznámených z jiných důvodů, než je výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii, a podrobnosti o něm; a

e)

jakýkoli jiný faktor důležitý pro stanovení fytosanitárního rizika spojeného s dotčeným obchodem.


PŘÍLOHA IΙΙ

Informace požadované pro předkládání žádostí Komisi podle článku 5

Informace uvedené v článku 5 musí obsahovat:

a)

popis dotčeného zboží;

b)

původ dotčeného zboží;

c)

objem dovozu dotčeného zboží do členských států vyjádřený počtem zásilek a váhou kusů nebo jednotek;

d)

seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, které mohou být na dotčeném produktu převáženy;

e)

počet zásilek dotčeného zboží, které byly shledány nevyhovujícími v důsledku výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v písmenu d);

f)

odhadovaný index mobility karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v písmenu d) v nejmobilnější fázi, do níž by se organismus mohl vyvinout na příslušné rostlině, rostlinném produktu či jiném předmětu;

g)

počet zásilek dotčeného zboží, které byly zadrženy z jiného důvodu, než je přítomnost výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v písmenu d);

h)

počet zásilek dotčeného zboží, u nichž byla provedena kontrola totožnosti a fyzická rostlinolékařská kontrola.

Co se týče informací uvedených v písmenech c), e), g) a h), složka musí obsahovat údaje za období alespoň tří let předcházejících roku, kdy je předkládána.


Top