EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

A Bizottság (EU) 2022/2389 végrehajtási rendelete (2022. december 7.) az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések tekintetében alkalmazandó gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

2022.12.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. december 7.)

az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések tekintetében alkalmazandó gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 54. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet meghatározza az Unióba beléptetett árukon – az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében – a tagállami illetékes hatóságok által elvégzendő hatósági ellenőrzések végrehajtásának szabályait.

(2)

A 2000/29/EK tanácsi irányelvben (2) az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb anyagok azonossági és fizikai ellenőrzéseinek tekintetében alkalmazandó gyakorisági arányokra vonatkozóan szereplő szabályok 2022. december 14-én hatályukat vesztik. Ezért annak érdekében, hogy a vonatkozó rendelkezések folytonossága 2022. december 14. után is biztosított legyen, helyénvaló új szabályokat megállapítani, figyelembe véve az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) és az (EU) 2017/625 rendelettel létrehozott keretet.

(3)

Az azonossági ellenőrzések és a fizikai ellenőrzések gyakorisági arányait az egyes áruk vagy árukategóriák által jelentett növényegészségügyi kockázattól függően kell megállapítani.

(4)

Annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet alapján előírt fizikai ellenőrzések gyakorisági arányainak alkalmazása egységes legyen, rendelkezésbe foglalni e rendeletben, hogy a szállítmányok fizikai ellenőrzések céljára történő kiválasztása az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikkében említett hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerét alkalmazva történjen.

(5)

Az e rendeletben megállapított gyakorisági arányokat az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, az Unióba beléptetett árukra kell alkalmazni, a tranzitáruk kivételével.

(6)

A növényegészségügyi védelem lehető legmagasabb szintjének biztosítása érdekében az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett áruszállítmányokon elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések tekintetében alkalmazandó alapvető gyakorisági aránynak 100 %-nak kell lennie.

(7)

Az adott növényegészségügyi kockázatra adandó arányos válasz érdekében azonban lehetővé kell tenni, hogy az egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányát 100 %-nál alacsonyabb szinten is meg lehessen állapítani.

(8)

A 100 %-os gyakorisági arányt mindazonáltal alkalmazni kell valamennyi palántázásra szánt növény azonossági és fizikai ellenőrzésére, valamint minden olyan növényre, növényi termékre vagy egyéb anyagra, amelyre – az általa jelentett megnövekedett növényegészségügyi kockázat miatt – az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével, 30. cikkének (1) bekezdésével és 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott jogi aktusokban előírt intézkedések vonatkoznak.

(9)

mivel az 1756/2004/EK bizottsági rendelet (4) értelmében a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések típusának és gyakoriságának megállapítására vonatkozó feltételek és kritériumok hatékonynak bizonyultak, azokat ennek megfelelően ebben a rendeletben is rögzíteni kell. E feltételek és kritériumok közé tartozik mindenekelőtt a szállítmányok fizikai ellenőrzésre történő kiválasztása, az azonossági ellenőrzések és a fizikai ellenőrzések gyakorisági aránya, valamint a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon, illetve azok valamely kategóriáján elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányainak megállapítására és módosítására vonatkozó kritériumok.

(10)

A Bizottság által az (EU) 2017/625 rendelet 125. cikkének (1) bekezdésével összhangban gyűjtött információk, a bizottsági szakértők által harmadik országokban az említett rendelet 120. cikkének (1) bekezdése szerint végzett ellenőrzések eredményei, valamint a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere révén gyűjtött információk alapján lehetővé kell tenni a fizikai ellenőrzések gyakorisági arányának módosítását, a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon, illetve azok valamely kategóriáján elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányainak megállapítására és módosítására vonatkozóan az e rendeletben meghatározott kritériumok szerint.

(11)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kérelmet nyújtsanak be a Bizottsághoz a növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok, illetve azok valamely kategóriájának szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányainak módosítása iránt annak érdekében, hogy a gyakorisági arányokat az e területen mutatkozó legújabb fejlemények fényében aktualizálni lehessen, valamint hogy a Bizottság megállapíthassa, helyénvaló-e a módosítás.

(12)

A gyakorisági arányokat az (EU) 2017/625 rendelet 54. cikke (3) bekezdése a) pontjának i., ii., iv., v. és vi. alpontjában meghatározott elemek figyelembevételével évente felül kell vizsgálni az említett rendelet rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében.

(13)

A hatósági ellenőrzések hatékonysága érdekében a rendelettel összhangban megállapított gyakorisági arányokat a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül közzé kell tenni.

(14)

A hatósági ellenőrzéseket, az azonossági ellenőrzéseket és a fizikai ellenőrzéseket úgy kell végezni, hogy a szállítmányért felelős vállalkozó számára ne legyen előre látható, hogy egy adott szállítmány esetében sor kerül-e fizikai ellenőrzésre.

(15)

mivel ez a rendelet az 1756/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó területeken alkalmazandó rendelkezéseket állapít meg, az említett rendeletet az e rendeletben meghatározott időponttól hatályon kívül kell helyezni.

(16)

mivel a 2000/29/EK irányelv szabályai 2022. december 14-én hatályukat vesztik, az e rendeletben megállapított szabályokat 2022. december 14-től kell alkalmazni. Ezért e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie annak érdekében, hogy az említett dátumtól alkalmazható legyen.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, az Unióba beléptetett áruszállítmányokon elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések megfelelő gyakorisági arányának egységes alkalmazására, valamint e gyakorisági arány módosítására vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„gyakorisági arány”: az 1. cikkben említett áruszállítmányoknak a határállomásra vagy ellenőrző pontra az adott naptári év során beérkező szállítmányok teljes számához viszonyított, e rendelettel összhangban megállapított minimális százalékaránya, amelyen az illetékes hatóságoknak azonossági ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket kell végzeniük;

2.

„hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere”: az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikkében említett hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere.

3. cikk

A szállítmányok fizikai ellenőrzésre történő kiválasztása

(1)   Az illetékes hatóság a következő eljárás szerint választja ki a szállítmányokat fizikai ellenőrzésre:

a)

a szállítmányok véletlenszerű kiválasztása a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által automatikusan generált módon történik;

b)

az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy vagy az a) pont szerint választják ki a szállítmányt, vagy pedig egy azzal azonos árukategóriába tartozó és azonos származású másik áruszállítmányt választanak ki.

(2)   Az illetékes hatóságok az (1) bekezdéssel összhangban fizikai ellenőrzésre kiválasztott minden egyes szállítmányon elvégzik az (EU) 2019/2130 bizottsági végrehajtási rendelet (5) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti azonossági vizsgálatot.

4. cikk

Az azonossági ellenőrzések és a fizikai ellenőrzések gyakorisági arányai

(1)   Az illetékes hatóságok a (2)–(6) bekezdéssel összhangban meghatározott gyakorisággal elvégzik a növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányainak azonossági és fizikai ellenőrzését.

(2)   Az 1. cikkben említett áruszállítmányokon elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések alapvető gyakorisági aránya 100 %.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve az I. mellékletben a származási országgal együtt feltüntetett egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok összes vagy bizonyos harmadik országokból érkező szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzésekre és fizikai ellenőrzésekre az említett mellékletben meghatározott gyakorisági arányok alkalmazandók.

(4)   A (3) bekezdés szerinti gyakorisági arányok nem vonatkoznak a következőkre:

a)

palántázásra szánt növények;

b)

az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével, 30. cikkének (1) bekezdésével és 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott jogi aktusokban előírt intézkedések hatálya alá tartozó növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok.

(5)   A (3) bekezdés szerinti gyakorisági arányokat a II. mellékletben felsorolt kritériumokkal összhangban kell meghatározni.

(6)   Amennyiben egy növény, növényi termék vagy egyéb anyag, illetve ezek valamely kategóriája már nem felel meg a II. mellékletben meghatározott kritériumoknak, az adott növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot – a 6. cikk (2) bekezdésében előírt felülvizsgálatnak megfelelően – törölni kell az I. mellékletből.

5. cikk

Az egyes növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányának módosítása iránti kérelmek

A tagállamok kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz az Unióba beléptetett növényeken, növényi termékeken vagy egyéb anyagokon, illetve azok valamely kategóriáján elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányának módosítása iránt annak érdekében, hogy a Bizottság megállapíthassa, helyénvaló-e a módosítás. A kérelemnek az III. mellékletben szereplő információkat kell tartalmaznia.

6. cikk

Az egyes növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányának módosítása

(1)   Az I. mellékletben meghatározott gyakorisági arányokat az (EU) 2017/625 rendelet 54. cikke (3) bekezdésének i., ii., iv., v. és vi. pontjában meghatározott kritériumok, a II. mellékletben meghatározott kritériumok és adott esetben a III. mellékletben meghatározott információk tekintetében kell módosítani.

(2)   A növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon, illetve azok valamely kategóriáján elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányait legalább évente felül kell vizsgálni a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül gyűjtött vagy a tagállamok által szolgáltatott új információk figyelembevétele érdekében, és ennek megfelelően módosítani kell őket.

(3)   A Bizottság adott esetben bevezeti a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe a növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái jegyzékének, valamint a gyakorisági arányoknak az I. melléklet szerint meghatározott módosításait.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1756/2004/EK rendelet 2022. december 14-től hatályát veszti.

8. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

(4)  A Bizottság 1756/2004/EK rendelete (2004. október 11.) egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növényegészségügyi ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 6. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/2130 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 321., 2019.12.12., 128. o.).


I. MELLÉKLET

Az egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriáinak szállítmányain elvégzendő azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések 4. cikk (3) bekezdésében említett gyakorisági arányai

Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok, illetve ezek valamely kategóriája

Származási ország

Az azonossági és fizikai ellenőrzések minimális gyakorisága [%]

Vágott virág

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Kolumbia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Törökország

50

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenya

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Kolumbia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Etiópia

5

Rosa

Kenya

10

Rosa

Tanzánia

100

Rosa

Zambia

50

Gyümölcsfélék

Actinidia

Valamennyi harmadik ország

10

Carica papaya

Valamennyi harmadik ország

10

Fragaria

Valamennyi harmadik ország

5

Persea americana

Valamennyi harmadik ország

3

Rubus

Valamennyi harmadik ország

5

Vitis

Valamennyi harmadik ország

1

Malus

Európai harmadik országok (1)

15

Prunus

Európai harmadik országok (1)  (2)

15

Pyrus

Európai harmadik országok (1)

100

Vaccinium

Európai harmadik országok (1)

50

Citrus

Egyiptom

50

Citrus

Izrael

35

Citrus

Mexikó

25

Citrus

Marokkó

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Törökország

7

Citrus

Amerikai Egyesült Államok

50

Malus

Argentína

35

Malus

Brazília

100

Malus

Chile

5

Malus

Új-Zéland

10

Malus

Dél-Afrika

15

Mangifera

Brazília

75

Passiflora

Kolumbia

5

Passiflora

Kenya

75

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

Dél-Afrika

75

Passiflora

Vietnám

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentína

100

Prunus

Chile

10

Prunus

Marokkó

100

Prunus persica

Dél-Afrika

50

Prunus – egyéb

10

Prunus

Törökország

35

Prunus

Amerikai Egyesült Államok

100

Psidium

Brazília

100

Pyrus

Argentína

25

Pyrus

Chile

15

Pyrus

Kína

100

Pyrus

Dél-Afrika

10

Vaccinium

Argentína

25

Vaccinium

Chile

10

Vaccinium

Peru

10

Zöldségfélék

Capsicum

Izrael

100

Capsicum

Marokkó

100

Solanum lycopersicum

Kanári-szigetek

25

Solanum lycopersicum

Marokkó

1

Solanum melongea

Kenya

100

Solanum melongea

Törökország

100

Gyökeres és gyökérgumós zöldségek, a Solanum tuberosum L. gumói kivételével (3)

Valamennyi harmadik ország (4)

5

Faanyag

Tűlevelű fa (kivéve Larix)

Oroszország (csak a következő területek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug])

1

Használt gépek

Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek

Valamennyi harmadik ország

10


(1)  Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Szerbia, Törökország és Ukrajna.

(2)  Törökország kivételével.

(3)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 103. o.).

(4)  Kamerun kivételével.


II. MELLÉKLET

A növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái tekintetében alkalmazandó gyakorisági arányok megállapítására és módosítására vonatkozó, a 4. cikk (5) és (6)bekezdésében említett kritériumok

1.   

Új gyakorisági arány állapítható meg abban az esetben, ha:

a)

az Unióba az előző három évben beléptetett szállítmányok átlagos száma évente legalább 200;

b)

az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái azon szállítmányainak a minimális száma, amelyek esetében az előző három évben okmányellenőrzést, azonossági ellenőrzést és fizikai ellenőrzést végeztek, legalább 600;

c)

a növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái azon szállítmányainak a száma, amelyeket uniós zárlati károsítókkal fertőzöttnek találtak, évente kevesebb, mint az említett növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái Unióba beléptetett összes szállítmányának 1 %-a;

2.   

A gyakorisági arányok a következők figyelembevételével módosíthatók:

a)

az uniós zárlati károsítók becsült mobilitási indexe a legmobilisabb stádiumban, amelyet az organizmus el tud érni az adott növényen, növényi terméken vagy egyéb anyagon;

b)

a növények, növényi termékek és egyéb anyagok, illetve azok kategóriái esetében azon szállítmányoknak a száma, amelyeken az előző évben azonossági ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket végeztek;

c)

az e rendelet szerint beléptetett szállítmányokhoz kapcsolódó, uniós zárlati károsítók jelenléte miatti meg nem felelések teljes száma és azok részletes ismertetése;

d)

az adott áruk azon szállítmányainak száma, amelyeket az uniós zárlati károsítók jelenlététől eltérő okokból jelentettek be, és azok részletes ismertetése; valamint

e)

bármely más, az érintett kereskedelemmel összefüggő növényegészségügyi kockázat meghatározása szempontjából releváns tényező.


IΙΙ. MELLÉKLET

Az 5. cikk szerinti kérelmek Bizottsághoz történő benyújtásához szükséges információk

A 5. cikkben említett információknak a következőket kell tartalmazniuk:

a)

az adott áruk leírása;

b)

az adott áruk származása;

c)

az adott áruk tagállamok területére való beléptetésének volumene a szállítmányok számában és súlyában, illetve darabszámában vagy egységeiben megadva;

d)

azon uniós zárlati károsítók jegyzéke, amelyek az adott terméken szállítás közben előfordulhatnak;

e)

az adott áruk azon szállítmányainak száma, amelyekről megállapították, hogy a d) pontban említett uniós zárlati károsítók jelenléte miatt nem megfelelők;

f)

a d) pontban említett uniós zárlati károsítók becsült mobilitási indexe a legmobilisabb stádiumban, amelyet az organizmus el tud érni az adott növényen, növényi terméken vagy egyéb anyagon;

g)

az adott áruk azon szállítmányainak száma, amelyeket a d) pontban említett uniós zárlati károsítók jelenlététől eltérő okokból feltartóztattak;

h)

az adott áruk azon szállítmányainak száma, amelyeken azonossági és fizikai növényegészségügyi ellenőrzéseket hajtottak végre.

A dokumentációnak a c), e), g) és h) pontban említett információkat illetően legalább a benyújtást megelőző három évre visszamenően kell adatokat szolgáltatnia.


Top