8.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2389

z dne 7. decembra 2022

o določitvi pravil za enotno uporabo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti točk (a) in (c) prvega pododstavka člena 54(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa pravila za izvajanje uradnega nadzora s strani pristojnih organov držav članic nad blagom, ki vstopa v Unijo, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi.

(2)

S 14. decembrom 2022 bodo prenehala veljati pravila iz Direktive Sveta 2000/29/ES (2) o pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo. Zato je ob upoštevanju okvira, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Uredbo (EU) 2017/625, primerno določiti nova pravila, s katerimi se bo zagotovila kontinuiteta zadevnih določb po 14. decembru 2022.

(3)

Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov bi bilo treba določiti na podlagi tveganja, ki ga posamezno blago ali kategorija blaga predstavlja za zdravje rastlin.

(4)

Za zagotovitev enotnega upoštevanja pogostosti fizičnih pregledov, ki se zahteva v skladu s to uredbo, bi bilo treba v tej uredbi določiti, da se pri izbiri pošiljk za fizične preglede uporablja sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625.

(5)

Pogostost, določena v tej uredbi, bi se morala uporabljati za blago iz člena 47(1), točka (c), Uredbe (EU) 2017/625, ki vstopa v Unijo, razen za blago v tranzitu.

(6)

Za zagotovitev najvišje možne ravni fitosanitarnega varstva bi morala osnovna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk blaga iz člena 47(1), točka (c), Uredbe (EU) 2017/625 znašati 100 %.

(7)

Vendar bi moralo biti zaradi sorazmernega odziva na zadevno fitosanitarno tveganje omogočeno, da se pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določi na ravni, nižji od 100 %.

(8)

Pogostost v višini 100 % pa bi bilo treba vseeno uporabljati za identifikacijske in fizične preglede vseh rastlin za saditev ter vseh rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, za katere velja ukrep iz aktov, sprejetih v skladu s členom 28(1), členom 30(1) in členom 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031, saj navedeno blago predstavlja povečano fitosanitarno tveganje.

(9)

Ker so se pogoji in merila za določitev vrste in pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugega blaga, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1756/2004 (4), izkazali za učinkovite, jih je treba ustrezno določiti v tej uredbi. Navedeni pogoji in merila se nanašajo zlasti na izbiro pošiljk za fizične preglede, pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov ter merila za določitev in spremembo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij.

(10)

Pogostost fizičnih pregledov na podlagi meril za določitev in spremembo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij, določenih v tej uredbi, bi moralo biti mogoče spremeniti na podlagi informacij, ki jih Komisija zbere v skladu s členom 125(1) Uredbe (EU) 2017/625, rezultatov nadzora, ki ga strokovnjaki Komisije izvedejo v tretjih državah v skladu s členom 120(1) navedene uredbe, in informacij, zbranih prek IMSOC.

(11)

Države članice bi morale imeti možnost, da Komisiji predložijo vlogo za spremembo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov ali njihovih kategorij, da bi se pogostost posodobila glede na najnovejši razvoj na zadevnem področju, Komisija pa bi morala na podlagi te vloge določiti, ali bi bila taka sprememba primerna.

(12)

Pogostost bi bilo treba pregledati vsako leto, in sicer ob upoštevanju vidikov iz točk (i), (ii), (iv), (v) in (vi) člena 54(3), točka (a), Uredbe (EU) 2017/625, da se zagotovi skladnost z določbami navedene uredbe.

(13)

Zaradi učinkovitosti uradnega nadzora bi morala biti pogostost, določena v skladu s to uredbo, sporočena prek IMSOC.

(14)

Uradni nadzor ter identifikacijske in fizične preglede bi bilo treba izvajati tako, da izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ne more predvideti, ali bo posamezna pošiljka izbrana za fizične preglede.

(15)

Ker določbe te uredbe urejajo področja, zajeta v Uredbi (ES) št. 1756/2004, bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti z učinkom od datuma, določenega v tej uredbi.

(16)

Ker se pravila iz Direktive 2000/29/ES prenehajo uporabljati s 14. decembrom 2022, bi se morala pravila iz te uredbe uporabljati od istega datuma. Zato bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da bi se lahko začela uporabljati na navedeni datum.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila za enotno uporabo ustrezne pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk blaga iz člena 47(1), točka (c), Uredbe (EU) 2017/625, ki vstopajo v Unijo, in spremembe navedene pogostosti.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(1)

„pogostost“ pomeni minimalni delež skupnega števila pošiljk blaga iz člena 1, ki prispejo na mejno kontrolno točko ali kontrolno točko v koledarskem letu, za katerega morajo pristojni organi izvesti identifikacijske in fizične preglede in ki je določen v skladu s to uredbo;

(2)

„IMSOC“ pomeni sistem upravljanja informacij za uradni nadzor iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 3

Izbor pošiljk za fizične preglede

1.   Pristojni organi pošiljke za fizične preglede izberejo po naslednjem postopku:

(a)

IMSOC samodejno in naključno izbere pošiljko;

(b)

pristojni organi se lahko odločijo, da bodo izbrali pošiljko, določeno v skladu s točko (a), ali pa izberejo drugo pošiljko enake kategorije in izvora blaga.

2.   Pristojni organi za vsako pošiljko, izbrano za fizične preglede v skladu z odstavkom 1, izvedejo identifikacijske preglede iz člena 3(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2130 (5).

Člen 4

Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov

1.   Pristojni organi identifikacijske in fizične preglede pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov izvajajo s pogostostjo, določeno v skladu z odstavki od 2 do 6.

2.   Osnovna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk blaga iz člena 1 znaša 100 %.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 se za identifikacijske in fizične preglede pošiljk nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, kot so navedeni v Prilogi I skupaj z določbo glede izvora iz vseh ali določenih tretjih držav, uporablja pogostost iz navedene priloge.

4.   Pogostost iz odstavka 3 se ne uporablja za:

(a)

rastline za saditev;

(b)

katero koli rastlino, rastlinski proizvod ali drug predmet, za katerega velja ukrep iz aktov, sprejetih v skladu s členom 28(1), členom 30(1) in členom 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

5.   Pogostost iz odstavka 3 se določi v skladu z merili iz Priloge II.

6.   Kadar uvoz rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta ali njihove kategorije ne izpolnjuje več meril iz Priloge II, se navedena rastlina, rastlinski proizvod ali drug predmet črta iz Priloge I, kot je določeno s pregledom iz člena 6(2).

Člen 5

Vloge za spremembo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov

Države članice lahko Komisiji predložijo vlogo za spremembo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov ali njihovih kategorij, ki vstopajo v Unijo, na podlagi katere Komisija določi, ali je taka sprememba primerna. Vloga vsebuje informacije, določene v Prilogi III.

Člen 6

Sprememba pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov

1.   Pogostost iz Priloge I se spremeni glede na merila iz točk (i), (ii), (iv), (v) in (vi) člena 54(3), točka (a), Uredbe (EU) 2017/625, merila iz Priloge II, in kadar je ustrezno, informacije iz Priloge III.

2.   Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij se pregleda vsaj enkrat letno, da bi se upoštevale nove informacije, ki se zberejo prek IMSOC ali jih predložijo države članice, ter se ustrezno spremeni.

3.   Komisija po potrebi v IMSOC vnese vse spremembe seznama rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij ter pogostosti iz Priloge I.

Člen 7

Razveljavitve

Uredba (ES) št. 1756/2004 se razveljavi z učinkom od 14. decembra 2022.

Člen 8

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1756/2004 z dne 11. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pogojev za zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES (UL L 313, 12.10.2004, str. 6).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2130 z dne 25. novembra 2019 o določitvi podrobnih pravil o postopkih, ki jih je treba izvajati med dokumentacijskimi, identifikacijskimi in fizičnimi pregledi živali in blaga, nad katerimi se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, ter po njih (UL L 321, 12.12.2019, str. 128).


PRILOGA I

Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij iz člena 4(3)

Rastlina, rastlinski proizvod ali drug predmet ali njihova kategorija

Država izvora

Najmanjša pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov [v %]

Rezano cvetje

Aster

Zimbabve

75

Dianthus

Kolumbija

3

Dianthus

Ekvador

15

Dianthus

Kenija

5

Dianthus

Turčija

50

Gypsophila

Ekvador

5

Gypsophila

Kenija

10

Phoenix

Kostarika

50

Rosa

Kolumbija

5

Rosa

Ekvador

1

Rosa

Etiopija

5

Rosa

Kenija

10

Rosa

Tanzanija

100

Rosa

Zambija

50

Sadje

Actinidia

Vse tretje države

10

Carica papaya

Vse tretje države

10

Fragaria

Vse tretje države

5

Persea americana

Vse tretje države

3

Rubus

Vse tretje države

5

Vitis

Vse tretje države

1

Malus

Evropske tretje države (1)

15

Prunus

Evropske tretje države (1)  (2)

15

Pyrus

Evropske tretje države (1)

100

Vaccinium

Evropske tretje države (1)

50

Citrus

Egipt

50

Citrus

Izrael

35

Citrus

Mehika

25

Citrus

Maroko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turčija

7

Citrus

ZDA

50

Malus

Argentina

35

Malus

Brazilija

100

Malus

Čile

5

Malus

Nova Zelandija

10

Malus

Južna Afrika

15

Mangifera

Brazilija

75

Passiflora

Kolumbija

5

Passiflora

Kenija

75

Passiflora

Reunion

10

Passiflora

Južna Afrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zimbabve

100

Prunus

Argentina

100

Prunus

Čile

10

Prunus

Maroko

100

Prunus persica

Južna Afrika

50

Prunus – drugo

10

Prunus

Turčija

35

Prunus

ZDA

100

Psidium

Brazilija

100

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Čile

15

Pyrus

Kitajska

100

Pyrus

Južna Afrika

10

Vaccinium

Argentina

25

Vaccinium

Čile

10

Vaccinium

Peru

10

Zelenjava

Capsicum

Izrael

100

Capsicum

Maroko

100

Solanum lycopersicum

Kanarski otoki

25

Solanum lycopersicum

Maroko

1

Solanum melongena

Kenija

100

Solanum melongena

Turčija

100

Korenovke in gomoljna zelenjava, razen gomoljev Solanum tuberosum L (3).

Vse tretje države (4)

5

Les

Les iglavcev (razen Larix)

Rusija (samo naslednji deli: osrednje zvezno okrožje, severozahodno zvezno okrožje, južno zvezno okrožje, severno kavkaško zvezno okrožje in privolško zvezno okrožje)

1

Rabljeni stroji

Stroji in vozila, ki so se uporabljali za kmetijske ali gozdarske namene

Vse tretje države

10


(1)  Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Kanarski otoki, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Lihtenštajn, Moldavija, Monako, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Rusija (samo naslednji deli: osrednje zvezno okrožje, severozahodno zvezno okrožje, južno zvezno okrožje, severno kavkaško zvezno okrožje in privolško zvezno okrožje), San Marino, Srbija, Turčija, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

(2)  Razen Turčije.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 103).

(4)  Razen Kameruna.


PRILOGA II

Merila za določitev in spremembo pogostosti za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete ali njihove kategorije iz člena 4(5) in (6)

1.   

Nova pogostost se lahko določi, kadar:

(a)

povprečno število pošiljk, ki so vstopile v Unijo v preteklih treh letih, znaša vsaj 200 na leto;

(b)

najmanjše število pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij, ki so vstopile v Unijo, za katere so bili v preteklih treh letih opravljeni dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi, znaša vsaj 600;

(c)

število pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij, pri katerih je bila ugotovljena napadenost s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, vsako leto znaša manj kot 1 % skupnega števila pošiljk navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij, uvoženih v Unijo.

2.   

Pogostost se lahko spremeni ob upoštevanju:

(a)

ocenjenega indeksa mobilnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo v fazi največje mobilnosti, do katere bi se lahko razvili na zadevnih rastlinah, rastlinskih proizvodih ali drugih predmetih ali njihovih kategorijah;

(b)

števila pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ali njihovih kategorij, na katerih so bili v preteklem letu opravljeni identifikacijski in fizični pregledi;

(c)

skupnega števila primerov neskladnosti zaradi navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo v zvezi s pošiljkami, uvoženimi v skladu s to uredbo, in podrobnosti o njih;

(d)

skupnega števila pošiljk zadevnega blaga, priglašenih iz razlogov, ki niso povezani z navzočnostjo karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, in podrobnosti o tem, ter

(e)

vseh drugih dejavnikov, pomembnih za določitev fitosanitarnega tveganja, povezanega z zadevnim trgovanjem.


PRILOGA IIΙ

Informacije, ki se zahtevajo pri predložitvi vlog Komisiji iz člena 5

Informacije iz člena 5 vsebujejo:

(a)

opis zadevnega blaga;

(b)

izvor zadevnega blaga;

(c)

obseg uvoza zadevnega blaga v državo članico, izražen v številu pošiljk in v teži, kosih ali enotah;

(d)

seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ki bi se lahko prenašali z zadevnim proizvodom;

(e)

število pošiljk zadevnega blaga, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost zaradi navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz točke (d);

(f)

ocenjeni indeks mobilnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz točke (d) v fazi največje mobilnosti, do katere bi se organizem lahko razvil na zadevni rastlini, rastlinskemu proizvodu ali drugemu predmetu;

(g)

število pošiljk zadevnega blaga, zadržanih iz razlogov, ki niso povezani z navzočnostjo karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz točke (d);

(h)

število pošiljk zadevnega blaga, na katerih sta bila opravljena identifikacijski in fizični zdravstveni pregled rastlin.

V zvezi z informacijami, navedenimi pod točkami (c), (e), (g) in (h), dokumentacija vsebuje podatke, ki zajemajo obdobje najmanj treh let pred letom, v katerem so bili predloženi.