EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2389 af 7. december 2022 om regler for ensartet anvendelse af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2389

af 7. december 2022

om regler for ensartet anvendelse af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 54, stk. 3, første afsnit, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

Reglerne i Rådets direktiv 2000/29/EF (2) om hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen, ophører med at finde anvendelse den 14. december 2022. Der bør derfor fastsættes nye regler under hensyntagen til den ramme, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (3) og forordning (EU) 2017/625, for at sikre kontinuiteten af de relevante bestemmelser fra den 14. december 2022.

(3)

Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes afhængigt af den risiko, som hver vare eller kategori af varer udgør for plantesundheden.

(4)

For at sikre, at hyppigheden af den fysiske kontrol, der kræves i henhold til nærværende forordning, overholdes på en ensartet måde, bør der i nærværende forordning fastsættes bestemmelser om anvendelse af det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, til udvælgelse af sendinger til fysisk kontrol.

(5)

Den hyppighed, der fastsættes ved denne forordning, bør gælde for de varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, og som indføres til Unionen, med undtagelse af varer i transit.

(6)

For at sikre det højest mulige plantesundhedsbeskyttelsesniveau bør basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 være 100 %.

(7)

Af hensyn til en forholdsmæssig reaktion over for den respektive plantesundhedsmæssige risiko bør det dog være muligt at fastsætte hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af visse planter, planteprodukter og andre objekter på et niveau, der er lavere end 100 %.

(8)

Hyppigheden på 100 % bør dog gælde for identitetskontrol og fysisk kontrol af alle planter til plantning og for alle planter, planteprodukter eller andre objekter, der er omfattet af en foranstaltning fastsat i retsakter, der vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, på grund af den øgede plantesundhedsmæssige risiko ved disse varer.

(9)

Da betingelserne og kriterierne for fastsættelse af type og hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af planter, planteprodukter og andre varer, der finder anvendelse i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 (4), har vist sig at være effektive, bør de fastsættes i overensstemmelse hermed i nærværende forordning. Disse betingelser og kriterier omfatter navnlig udvælgelse af sendinger til fysisk kontrol, hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol og kriterierne for fastsættelse og ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol for planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf.

(10)

På grundlag af oplysninger, der indsamles af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, om resultatet af kontrol foretaget af Kommissionens eksperter i tredjelande i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 120, stk. 1, og oplysninger, der indsamles via IMSOC, bør det være muligt at ændre hyppigheden af fysisk kontrol på grundlag af de kriterier for fastsættelse og ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol for planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, der fastsættes i nærværende forordning.

(11)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indgive en ansøgning til Kommissionen om ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter eller andre objekter eller en kategori heraf for at sikre en opdatering af denne hyppighed på grundlag af den seneste udvikling på området, og for at Kommissionen kan afgøre, om en sådan ændring vil være hensigtsmæssig.

(12)

Hyppigheden bør årligt tages op til revision under hensyntagen til de elementer, der er fastsat i artikel 54, stk. 3, litra a), nr. i), ii), iv), v) og vi), i forordning (EU) 2017/625, for at sikre overholdelse af bestemmelserne i nævnte forordning.

(13)

Med henblik på effektiviteten af den offentlige kontrol bør den hyppighed, der fastsættes i overensstemmelse med denne forordning, meddeles via IMSOC.

(14)

Offentlig kontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol bør foretages på en sådan måde, at det ikke er muligt for den operatør, der er ansvarlig for sendingen, at forudsige, om en given sending vil blive underkastet fysisk kontrol.

(15)

Da der ved nærværende forordning fastsættes bestemmelser på de områder, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1756/2004, bør nævnte forordning ophæves med virkning fra den dato, der er fastsat i nærværende forordning.

(16)

Da reglerne i direktiv 2000/29/EF ophører med at finde anvendelse den 14. december 2022, bør reglerne i denne forordning anvendes fra den 14. december 2022. Nærværende forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre, at den anvendes fra nævnte dato.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved nærværende forordning fastsættes der regler for ensartet anvendelse af en passende hyppighed, og ændringer af hyppigheden, af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, og som indføres til Unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»hyppighed«: den i overensstemmelse med denne forordning fastsatte procentuelle minimumsandel af det antal sendinger af varer som omhandlet i artikel 1, der ankommer til grænsekontrolstedet eller kontrolstedet i kalenderåret, og som de kompetente myndigheder skal foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af

2)

»IMSOC«: informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol, jf. artikel 131 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Udvælgelse af sendinger til fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder udvælger sendinger til fysisk kontrol efter følgende procedure:

a)

IMSOC genererer automatisk en tilfældigt udvalgt sending.

b)

De kompetente myndigheder kan beslutte at udvælge sendingen i overensstemmelse med litra a) eller udvælge en anden sending af samme varekategori og samme vareoprindelse.

2.   For hver sending, der udvælges til fysisk kontrol i henhold til stk. 1, foretager de kompetente myndigheder identitetskontrol som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 (5).

Artikel 4

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder foretager identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter med den hyppighed, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 2-6.

2.   Basisfrekvensen for identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af varer som omhandlet i artikel 1 er 100 %.

3.   Uanset stk. 2 er identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af visse planter, planteprodukter og andre objekter, jf. bilag I, med deres respektive oprindelse fra alle eller visse tredjelande, underlagt den hyppighed, der er fastsat i nævnte bilag.

4.   Hyppigheden i henhold til stk. 3 finder ikke anvendelse på:

a)

planter til plantning

b)

planter, planteprodukter eller andre objekter, der er omfattet af en foranstaltning fastsat i retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

5.   Hyppigheden i henhold til stk. 3 bestemmes i overensstemmelse med kriterierne i bilag II.

6.   Hvis import af planter, planteprodukter eller andre objekter eller en kategori heraf ikke længere opfylder kriterierne i bilag II, skal de pågældende planter, planteprodukter eller andre objekter udgå af bilag I som fastsat ved den revision, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Artikel 5

Ansøgninger om ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af visse planter, planteprodukter og andre objekter

Medlemsstaterne kan indgive en ansøgning til Kommissionen om ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter eller andre objekter eller en kategori heraf, der indføres til Unionen, for at Kommissionen kan afgøre, om en sådan ændring er hensigtsmæssig. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er fastlagt i bilag III.

Artikel 6

Ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af visse planter, planteprodukter og andre objekter

1.   Hyppighed, der er fastsat i bilag I, ændres på grundlag af kriterierne i artikel 54, stk. 3, litra a), nr. i), ii), iv), v) og vi), i forordning (EU) 2017/625, kriterierne i bilag II og, hvor det er relevant, oplysningerne i bilag III.

2.   Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf tages op til revision mindst én gang om året for at tage hensyn til nye oplysninger, der er indsamlet via IMSOC eller fremlagt af medlemsstaterne, og ændres i overensstemmelse hermed.

3.   Kommissionen indfører, hvis det er relevant, i IMSOC enhver ændring af listen over planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf og af den hyppighed, der er fastsat i bilag I.

Artikel 7

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1756/2004 ophæves med virkning fra den 14. december 2022.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 af 11. oktober 2004 om fastsættelse af de nærmere betingelser for den nødvendige dokumentation og kriterierne for type og niveau for formindskelse af plantesundhedskontrollen af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 6).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 128).


BILAG I

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af visse planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, jf. artikel 4, stk. 3

Planter, planteprodukter eller andre objekter eller en kategori heraf

Oprindelsesland

Mindstehyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol [%]

AFSKÅRNE BLOMSTER

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Tyrkiet

50

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenya

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Etiopien

5

Rosa

Kenya

10

Rosa

Tanzania

100

Rosa

Zambia

50

FRUGTER

Actinidia

Alle tredjelande

10

Carica papaya

Alle tredjelande

10

Fragaria

Alle tredjelande

5

Persea americana

Alle tredjelande

3

Rubus

Alle tredjelande

5

Vitis

Alle tredjelande

1

Malus

Europæiske tredjelande (1)

15

Prunus

Europæiske tredjelande  (1),  (2)

15

Pyrus

Europæiske tredjelande  (1)

100

Vaccinium

Europæiske tredjelande  (1)

50

Citrus

Egypten

50

Citrus

Israel

35

Citrus

Mexico

25

Citrus

Marokko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Tyrkiet

7

Citrus

USA

50

Malus

Argentina

35

Malus

Brasilien

100

Malus

Chile

5

Malus

New Zealand

10

Malus

Sydafrika

15

Mangifera

Brasilien

75

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Kenya

75

Passiflora

Réunion

10

Passiflora

Sydafrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentina

100

Prunus

Chile

10

Prunus

Marokko

100

Prunus persica

Sydafrika

50

Prunus — i andre tilfælde

10

Prunus

Tyrkiet

35

Prunus

USA

100

Psidium

Brasilien

100

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Chile

15

Pyrus

Kina

100

Pyrus

Sydafrika

10

Vaccinium

Argentina

25

Vaccinium

Chile

10

Vaccinium

Peru

10

GRØNTSAGER

Capsicum

Israel

100

Capsicum

Marokko

100

Solanum lycopersicum

De Kanariske Øer

25

Solanum lycopersicum

Marokko

1

Solanum melongena

Kenya

100

Solanum melongena

Tyrkiet

100

Rod- og knoldgrøntsager, bortset fra knolde af Solanum tuberosum L. (3)

Alle tredjelande (4)

5

TRÆ

Nåletræ (undtagen Larix)

Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug))

1

BRUGTE MASKINER

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til landbrugs- eller skovbrugsformål

Alle tredjelande

10


(1)  Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige.

(2)  Bortset fra Tyrkiet.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 103).

(4)  Bortset fra Cameroun.


BILAG II

Kriterier for fastsættelse og ændring af hyppigheden for planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, jf. artikel 4, stk. 5 og 6

1.   

Der kan fastsættes en ny hyppighed, hvis:

a)

det gennemsnitlige antal sendinger, der er indført til Unionen i løbet af de foregående tre år, er mindst 200 om året

b)

minimumsantallet af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, der er indført til Unionen, og for hvilke der er foretaget dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol i de foregående tre år, er mindst 600

c)

antallet af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, der er fundet angrebet af EU-karantæneskadegørere, er hvert år mindre end 1 % af det samlede antal sendinger af de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, der importeres til Unionen.

2.   

Hyppigheden kan ændres under hensyntagen til:

a)

det anslåede mobilitetsindeks for EU-karantæneskadegørerne på det mest mobile stadium, som de kan udvikle sig til på de relevante planter, planteprodukter eller andre objekter eller kategorier heraf

b)

antallet af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter eller kategorier heraf, for hvilke der er foretaget identitetskontrol og fysisk kontrol i det foregående år

c)

det samlede antal og nærmere oplysninger om manglende overholdelse som følge af forekomst af EU-karantæneskadegørere i forbindelse med sendinger, der er importeret i henhold til denne forordning

d)

det samlede antal sendinger af de pågældende varer, der er anmeldt af andre årsager end forekomst af EU-karantæneskadegørerne, og nærmere oplysninger herom og

e)

enhver anden faktor, der er relevant for bestemmelsen af den plantesundhedsmæssige risiko, der er forbundet med den pågældende samhandel.


BILAG III

Oplysninger, der kræves ved indgivelse af ansøgninger til Kommissionen, jf. artikel 5

De i artikel 5 omhandlede oplysninger skal omfatte:

a)

en beskrivelse af de pågældende varer

b)

de pågældende varers oprindelse

c)

mængden af importen til medlemsstaten af de pågældende varer, udtrykt i antal forsendelser og vægt eller stykker eller enheder

d)

en liste over de EU-karantæneskadegørere, der kan forekomme på det pågældende produkt

e)

antallet af sendinger af de pågældende varer, der ikke opfylder kravene på grund af forekomst af EU-karantæneskadegørerne omhandlet i litra d)

f)

det anslåede mobilitetsindeks for EU-karantæneskadegørerne omhandlet i litra d) på det mest mobile stadium, som organismen kan udvikle sig til på den relevante plante, det relevante planteprodukt eller andet objekt

g)

antallet af sendinger af de pågældende varer, der er tilbageholdt på grund af forekomst af EU-karantæneskadegørerne omhandlet i litra d)

h)

antallet af sendinger af de pågældende varer, der er blevet underkastet en plantesundhedsmæssig identitetskontrol og fysisk kontrol.

Med hensyn til de oplysninger, der er nævnt i litra c), e), g) og h), skal dokumentationen indeholde data, som dækker en periode på mindst tre år forud for det år, hvor den fremlægges.


Top