EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2389 z dnia 7 grudnia 2022 r. ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/42


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2389

z dnia 7 grudnia 2022 r.

ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 54 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych dotyczących towarów wprowadzanych do Unii w celu sprawdzenia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego.

(2)

Przepisy dyrektywy Rady 2000/29/WE (2) dotyczące poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych na terytorium Unii przestają obowiązywać z dniem 14 grudnia 2022 r. Należy zatem ustanowić nowe przepisy, z uwzględnieniem ram ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (3) i rozporządzeniem (UE) 2017/625, aby zapewnić ciągłość odpowiednich przepisów od dnia 14 grudnia 2022 r.

(3)

Poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich należy określić w zależności od ryzyka dla zdrowia roślin stwarzanego przez dany towar lub kategorię towarów.

(4)

Aby zapewnić jednolite stosowanie poziomów częstotliwości kontroli bezpośrednich wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić przepis dotyczący korzystania z systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625, przy wyborze przesyłek do kontroli bezpośrednich.

(5)

Poziomy częstotliwości określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do wprowadzanych do Unii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, z wyjątkiem towarów w tranzycie.

(6)

Aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony fitosanitarnej, podstawowy poziom częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, powinien wynosić 100 %.

(7)

Ze względu na proporcjonalną reakcję na odpowiednie zagrożenie fitosanitarne należy jednak umożliwić ustalenie poziomu częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na poziomie niższym niż 100 %.

(8)

Poziom częstotliwości wynoszący 100 % powinien jednak mieć zastosowanie do kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia oraz do wszelkich roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które podlegają środkom przewidzianym w aktach przyjętych zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 ze względu na zwiększone zagrożenie fitosanitarne w odniesieniu do tych towarów.

(9)

Ponieważ warunki i kryteria ustalania rodzaju i poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich roślin, produktów roślinnych i innych towarów mające zastosowanie na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1756/2004 (4) okazały się skuteczne, należy je odpowiednio określić w niniejszym rozporządzeniu. Te warunki i kryteria obejmują w szczególności wybór przesyłek do kontroli bezpośrednich, poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz kryteria ustalania i zmiany poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii.

(10)

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Komisję zgodnie z art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, wyników kontroli przeprowadzonych przez ekspertów Komisji w państwach trzecich zgodnie z art. 120 ust. 1 tego rozporządzenia oraz informacji zgromadzonych w ramach systemu IMSOC należy umożliwić zmianę poziomów częstotliwości kontroli bezpośrednich na podstawie kryteriów ustalania i zmiany poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(11)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedłożenia Komisji wniosku o zmianę poziomu częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów lub ich kategorii, aby zapewnić aktualizację tych poziomów częstotliwości w oparciu o rozwój sytuacji w tym obszarze oraz aby Komisja mogła określić, czy taka zmiana byłaby właściwa.

(12)

Poziomy częstotliwości powinny być poddawane corocznemu przeglądowi z uwzględnieniem elementów określonych w art. 54 ust. 3 lit. a) pkt (i), (ii), (iv), (v) i (vi) rozporządzenia (UE) 2017/625, aby zapewnić zgodność z przepisami tego rozporządzenia.

(13)

Ze względu na efektywność kontroli urzędowych informacje na temat poziomów częstotliwości określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny być przekazywane za pośrednictwem systemu IMSOC.

(14)

Kontrole urzędowe, kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby podmiot odpowiedzialny za przesyłkę nie mógł przewidzieć, czy określona przesyłka zostanie poddana kontrolom bezpośrednim.

(15)

Ponieważ w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w obszarach objętych rozporządzeniem (WE) nr 1756/2004, rozporządzenie to należy uchylić ze skutkiem od daty określonej w niniejszym rozporządzeniu.

(16)

Ponieważ przepisy dyrektywy 2000/29/WE przestają mieć zastosowanie w dniu 14 grudnia 2022 r., przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia 14 grudnia 2022 r. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby możliwe było zapewnienie stosowania go od wspomnianej daty.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące jednolitego stosowania oraz zmiany właściwego poziomu częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, wprowadzanych do Unii.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1)

„poziom częstotliwości” oznacza minimalny odsetek przesyłek towarów, o których mowa w art. 1, określony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z liczby przesyłek, które dotarły do punktu kontroli granicznej lub punktu kontroli w roku kalendarzowym, w odniesieniu do których właściwe organy przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie;

2)

„IMSOC” oznacza system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 3

Wybór przesyłek do kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy dokonują wyboru przesyłek do kontroli bezpośrednich zgodnie z następującą procedurą:

a)

przesyłka jest automatycznie losowana w systemie IMSOC;

b)

właściwe organy mogą zdecydować o wyborze przesyłki zgodnie z lit. a) lub o wyborze innej przesyłki towarów tej samej kategorii towarów i tego samego pochodzenia towarów.

2.   W odniesieniu do każdej przesyłki wybranej do kontroli bezpośrednich zgodnie z ust. 1 właściwe organy przeprowadzają kontrole identyfikacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2130 (5).

Artykuł 4

Poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów według poziomów częstotliwości określonych zgodnie z ust. 2–6.

2.   Podstawowy poziom częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek towarów, o których mowa w art. 1, wynosi 100 %.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie przesyłek niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku I wraz z informacjami o ich pochodzeniu ze wszystkich lub niektórych państw trzecich podlegają odpowiednim poziomom częstotliwości określonym w tym załączniku.

4.   Poziomy częstotliwości zgodnie z ust. 3 nie mają zastosowania do:

a)

roślin przeznaczonych do sadzenia;

b)

wszelkich roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które podlegają środkom przewidzianym w aktach przyjętych zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

5.   Poziomy częstotliwości zgodnie z ust. 3 ustala się zgodnie z kryteriami wymienionymi w załączniku II.

6.   W przypadku gdy przywóz danej rośliny, danego produktu roślinnego lub innego przedmiotu lub ich kategorii przestaje spełniać kryteria określone w załączniku II, roślinę, produkt roślinny lub inny przedmiot usuwa się z załącznika I, zgodnie z przeglądem określonym w art. 6 ust. 2.

Artykuł 5

Wnioski o zmianę poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w odniesieniu do niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów

Państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji wniosek o zmianę poziomu częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu lub ich kategorii wprowadzanych na terytorium Unii, aby Komisja mogła określić, czy taka zmiana jest właściwa. Wymieniony wniosek zawiera informacje wskazane w załączniku III.

Artykuł 6

Zmiana poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w odniesieniu do niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów

1.   Poziomy częstotliwości określone w załączniku I zmienia się w odniesieniu do kryteriów określonych w art. 54 ust. 3 lit. a) pkt (i), (ii), (iv), (v) i (vi) rozporządzenia (UE) 2017/625, kryteriów określonych w załączniku II oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do informacji określonych w załączniku III.

2.   Poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii są poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku w celu uwzględnienia nowych informacji zgromadzonych za pośrednictwem systemu IMSOC lub dostarczonych przez państwa członkowskie, a następnie są odpowiednio zmieniane.

3.   W stosownych przypadkach Komisja wprowadza do systemu IMSOC wszelkie zmiany wprowadzone do wykazu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii oraz do poziomów częstotliwości określonych w załączniku I.

Artykuł 7

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1756/2004 traci moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2022 r.

Artykuł 8

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2022. r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 6).

(5)  ````````Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 128).


ZAŁĄCZNIK I

Poziomy częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii, o których mowa w art. 4 ust. 3

Roślina, produkt roślinny lub inny przedmiot lub ich kategoria

Państwo pochodzenia

Minimalny poziom częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich [%]

Kwiaty cięte

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Kolumbia

3

Dianthus

Ekwador

15

Dianthus

Kenia

5

Dianthus

Turcja

50

Gypsophila

Ekwador

5

Gypsophila

Kenia

10

Phoenix

Kostaryka

50

Rosa

Kolumbia

5

Rosa

Ekwador

1

Rosa

Etiopia

5

Rosa

Kenia

10

Rosa

Tanzania

100

Rosa

Zambia

50

Owoce

Actinidia

Wszystkie państwa trzecie

10

Carica papaya

Wszystkie państwa trzecie

10

Fragaria

Wszystkie państwa trzecie

5

Persea americana

Wszystkie państwa trzecie

3

Rubus

Wszystkie państwa trzecie

5

Vitis

Wszystkie państwa trzecie

1

Malus

Europejskie państwa trzecie (1)

15

Prunus

Europejskie państwa trzecie (1) ,  (2)

15

Pyrus

Europejskie państwa trzecie (1)

100

Vaccinium

Europejskie państwa trzecie (1)

50

Citrus

Egipt

50

Citrus

Izrael

35

Citrus

Meksyk

25

Citrus

Maroko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turcja

7

Citrus

Stany Zjednoczone

50

Malus

Argentyna

35

Malus

Brazylia

100

Malus

Chile

5

Malus

Nowa Zelandia

10

Malus

Republika Południowej Afryki

15

Mangifera

Brazylia

75

Passiflora

Kolumbia

5

Passiflora

Kenia

75

Passiflora

Reunion

10

Passiflora

Republika Południowej Afryki

75

Passiflora

Wietnam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentyna

100

Prunus

Chile

10

Prunus

Maroko

100

Prunus persica

Republika Południowej Afryki

50

Prunus - inne

10

Prunus

Turcja

35

Prunus

Stany Zjednoczone

100

Psidium

Brazylia

100

Pyrus

Argentyna

25

Pyrus

Chile

15

Pyrus

Chiny

100

Pyrus

Republika Południowej Afryki

10

Vaccinium

Argentyna

25

Vaccinium

Chile

10

Vaccinium

Peru

10

Warzywa

Capsicum

Izrael

100

Capsicum

Maroko

100

Solanum lycopersicum

Wyspy Kanaryjskie

25

Solanum lycopersicum

Maroko

1

Solanum melongena

Kenia

100

Solanum melongena

Turcja

100

Warzywa korzeniowe i bulwiaste, inne niż bulwy Solanum tuberosum L. (3)

Wszystkie państwa trzecie (4)

5

Drewno

Drewno drzew iglastych (z wyłączeniem Larix)

Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug))

1

Używane maszyny

Maszyny i pojazdy, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnych

Wszystkie państwa trzecie

10


(1)  Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze i Zjednoczone Królestwo.

(2)  Z wyjątkiem Turcji.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 103).

(4)  Z wyjątkiem Kamerunu.


ZAŁĄCZNIK II

Kryteria ustanawiania i zmiany poziomów częstotliwości w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6

1.   

Można ustanowić nowy poziom częstotliwości, w przypadku gdy:

a)

średnia liczba przesyłek wprowadzanych do Unii w ciągu poprzednich trzech lat wynosi co najmniej 200 sztuk rocznie;

b)

minimalna liczba przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii wprowadzanych do Unii, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzono kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie, wynosi co najmniej 600;

c)

liczba przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii, w przypadku których stwierdzono porażenie agrofagami kwarantannowymi dla Unii, jest każdego roku mniejsza niż 1 % łącznej liczby przesyłek tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii przywożonych do Unii.

2.   

Poziomy częstotliwości mogą być zmieniane z uwzględnieniem:

a)

szacowanego wskaźnika mobilności agrofagów kwarantannowych dla Unii w najbardziej mobilnym stadium, które mogą osiągnąć na odpowiednich roślinach, produktach roślinnych lub innych przedmiotach lub ich kategoriach;

b)

liczby przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów lub ich kategorii, w odniesieniu do których w poprzednim roku przeprowadzono kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie;

c)

łącznej liczby niezgodności wynikających z występowania agrofagów kwarantannowych dla Unii w odniesieniu do przesyłek przywożonych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz szczegółowych informacji na temat tych niezgodności;

d)

łącznej liczby przesyłek danych towarów, o których powiadomiono z powodów innych niż obecność agrofagów kwarantannowych dla Unii, oraz szczegółowych informacji na ten temat; oraz

e)

wszelkich innych czynników istotnych dla określenia zagrożenia fitosanitarnego związanego z danym handlem.


ZAŁĄCZNIK III

Informacje wymagane do przedłożenia Komisji wniosków, o których mowa w art. 5

Informacje, o których mowa w art. 5, obejmują:

a)

opis danych towarów;

b)

pochodzenie danych towarów;

c)

wielkość przywozu danych towarów do państwa członkowskiego, wyrażoną w liczbie przesyłek i masie lub sztukach, lub jednostkach;

d)

wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, które mogą znajdować się na danym produkcie;

e)

liczbę przesyłek danych towarów uznanych za niezgodne z przepisami ze względu na obecność agrofagów kwarantannowych dla Unii, o których mowa w lit. d);

f)

szacowany wskaźnik mobilności agrofagów kwarantannowych dla Unii, o których mowa w lit. d), w najbardziej mobilnym stadium, które organizm może osiągnąć na danej roślinie, produkcie roślinnym lub innym przedmiocie;

g)

liczbę przesyłek danych towarów przechwyconych ze względów innych niż obecność agrofagów kwarantannowych dla Unii, o których mowa w lit. d);

h)

liczbę przesyłek danych towarów, w odniesieniu do których przeprowadzono kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie zdrowia roślin.

W odniesieniu do informacji wskazanych w lit. c), e), g) oraz h) dokumentacja zapewnia dane obejmujące okres co najmniej trzech lat poprzedzających rok, w którym zostaje ona przedłożona.


Top