8.12.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 316/42


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2389 ÓN gCOIMISIÚN

an 7 Nollaig 2022

lena mbunaítear rialacha maidir le cur i bhfeidhm aonfhoirmeach rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí plandaí, táirgí plandaí agus réad eile a thagann isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (1), agus go háirithe pointí (a) agus (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 54(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Bunaítear le Rialachán (AE) 2017/625 rialacha maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla a dhéanann údaráis inniúla na mBallstát ar earraí a thagann isteach san Aontas, chun comhlíonadh reachtaíocht an Aontais maidir leis an slabhra agraibhia a fhíorú.

(2)

Ón 14 Nollaig 2022 ní bheidh feidhm a thuilleadh ag rialacha Threoir 2000/29/CE ón gComhairle (2) maidir le rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus fisiceacha ar phlandaí, táirgí plandaí agus réada eile a thagann isteach san Aontas. Dá bhrí sin, is iomchuí rialacha nua a bhunú, agus an creat arna bhunú le Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus Rialachán (AE) 2017/625 a chur san áireamh iontu, chun leanúnachas na bhforálacha ábhartha ón 14 Nollaig 2022 ar aghaidh a áirithiú.

(3)

Ba cheart na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha a bhunú de réir an riosca a bhaineann le gach earra nó gach catagóir earra do shláinte plandaí.

(4)

Chun a áirithiú go gcomhlíonfar ar bhealach aonfhoirmeach na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha fisiceacha a cheanglaítear de bhun an Rialacháin seo, ba cheart foráil a dhéanamh sa Rialachán seo maidir le húsáid a bhaint as an gcóras bainistíochta faisnéise le haghaidh rialuithe oifigiúla (CBFRO) dá dtagraítear in Airteagal 131 de Rialachán (AE) 2017/625 maidir le roghnú na gcoinsíneachtaí le haghaidh seiceálacha fisiceacha.

(5)

Ba cheart na rátaí minicíochta a bhunaítear leis an Rialachán seo a bheith infheidhme maidir leis na hearraí dá dtagraítear in Airteagal 47(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2017/625 a thagann isteach san Aontas, seachas earraí atá ar idirthuras.

(6)

Chun an leibhéal is airde cosanta fíteashláintíochta a áirithiú, ba cheart an bunráta minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí earraí dá dtagraítear in Airteagal 47(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2017/625 a bhunú ar 100 %.

(7)

Ar chúiseanna a bhaineann le freagairt chomhréireach ar an riosca fíteashláintíochta a bhaineann leo, áfach, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ann ráta minicíochta na seiceálacha céannachta agus na seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí plandaí áirithe, táirgí plandaí áirithe agus réad áirithe eile a bhunú ar leibhéal níos ísle ná 100 %.

(8)

Mar sin féin, ba cheart feidhm a bheith ag an ráta minicíochta 100 % maidir leis na seiceálacha céannachta agus fisiceacha ar gach planda atá le cur, agus maidir le haon phlanda, táirge planda nó réad eile atá faoi réir beart dá bhforáiltear i ngníomhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 28(1), Airteagal 30(1) agus Airteagal 49(1) de Rialachán (AE) 2016/2031, mar gheall ar riosca fíteashláintíochta méadaithe na dtráchtearraí sin.

(9)

Ós rud é go bhfuil sé cruthaithe gurb éifeachtach iad na coinníollacha agus na critéir chun an cineál agus na rátaí minicíochta a bhunú le haghaidh seiceálacha céannachta agus fisiceacha ar phlandaí, táirgí plandaí agus réada eile, nithe is infheidhme faoi Rialachán (CE) Uimh. 1756/2004 ón gCoimisiún (4), ba cheart iad a leagan amach dá réir sin sa Rialachán seo. Ar na coinníollacha agus na critéir sin tá, go háirithe, roghnú coinsíneachtaí le haghaidh seiceálacha fisiceacha, na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha agus na critéir chun na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar phlandaí, táirgí plandaí agus réada eile, nó catagóirí díobh, a bhunú agus a mhodhnú.

(10)

Ar bhonn faisnéis a bhailíonn an Coimisiún de réir Airteagal 125(1) de Rialachán (AE) 2017/625, torthaí rialuithe arna ndéanamh ag saineolaithe an Choimisiúin i dtríú tíortha de réir Airteagal 120(1) den Rialachán sin agus faisnéis a bhailítear trí CBFRO, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ann na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha fisiceacha a mhodhnú ar bhonn na gcritéar a bhunaítear leis an Rialachán seo chun na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar phlandaí, táirgí plandaí agus réada eile, nó catagóirí díobh, a bhunú agus a mhodhnú.

(11)

Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit iarratas a chur faoi bhráid an Choimisiúin chun an ráta minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí planda, táirge planda nó réada eile, nó catagóir díobh, a mhodhnú, chun a áirithiú go dtabharfar na rátaí minicíochta sin cothrom le dáta i gcomhréir leis na forbairtí is déanaí sa réimse, agus chun go gcinnfidh an Coimisiún an mbeadh an modhnú sin iomchuí.

(12)

Ba cheart athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar rátaí minicíochta ag féachaint do na gnéithe a leagtar amach i bpointí (i), (ii), (iv), (v) agus (vi) d’Airteagal 54(3), pointe (a), de Rialachán (AE) 2017/625, chun comhlíonadh fhorálacha an Rialacháin sin a áirithiú.

(13)

Ar mhaithe le héifeachtúlacht rialuithe oifigiúla, ba cheart na rátaí minicíochta a chinnfear i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur in iúl trí CBFRO.

(14)

Ba cheart na rialuithe oifigiúla, seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha a dhéanamh ar bhealach a fhágfaidh nach mbeidh an t-oibreoir a bheidh freagrach as an gcoinsíneacht in ann a thuar an mbeidh aon choinsíneacht ar leith faoi réir seiceálacha fisiceacha.

(15)

Ós rud é go leagtar amach sa Rialachán seo forálacha sna réimsí a chumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1756/2004, ba cheart an Rialachán sin a aisghairm le héifeacht ón dáta a shonraítear sa Rialachán seo.

(16)

Toisc nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag rialacha Threoir 2000/29/CE ón 14 Nollaig 2022, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo ón 14 Nollaig 2022 ar aghaidh. Ar an gcúis sin, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm an chéad lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, chun an dáta cur i bhfeidhm sin a áirithiú.

(17)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

Leagtar síos sa Rialachán seo rialacha maidir le cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an ráta minicíochta iomchuí, agus na modhnuithe ar an ráta sin, le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí earraí dá dtagraítear in Airteagal 47(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2017/625 a thagann isteach san Aontas.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críoch an Rialacháin seo:

(1).

ciallaíonn “ráta minicíochta” an t-íoschéatadán coinsíneachtaí earraí dá dtagraítear in Airteagal 1, íoschéatadán a chinntear i gcomhréir leis an Rialachán seo, de líon na gcoinsíneachtaí a thiocfaidh chuig an bpost rialaithe teorann nó chuig an bpost rialaithe le linn na bliana féilire a ndéanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha orthu;

(2).

ciallaíonn “CBFRO” an córas bainistíochta faisnéise le haghaidh rialuithe oifigiúla dá dtagraítear in Airteagal 131 de Rialachán (AE) 2017/625.

Airteagal 3

Coinsíneachtaí le haghaidh seiceálacha fisiceacha a roghnú

1.   Is i gcomhréir leis an nós imeachta seo a leanas a roghnóidh na húdaráis inniúla coinsíneachtaí le haghaidh seiceálacha fisiceacha:

(a)

ginfidh CBFRO roghnú randamach coinsíneachta go huathoibríoch;

(b)

féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an choinsíneacht a roghnú i gcomhréir le pointe (a) nó coinsíneacht eile sa chatagóir chéanna earraí agus as an áit tionscnaimh chéanna earraí a roghnú.

2.   Le haghaidh gach coinsíneachta a roghnófar le haghaidh seiceálacha fisiceacha i gcomhréir le mír 1, déanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha céannachta dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2130 ón gCoimisiún (5).

Airteagal 4

Rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, ar rátaí minicíochta a chinnfear i gcomhréir le míreanna 2 go 6.

2.   Is é 100 % an bunráta minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí earraí dá dtagraítear in Airteagal 1.

3.   De mhaolú ar mhír 2, maidir leis na seiceálacha céannachta agus fisiceacha ar choinsíneachtaí plandaí áirithe, táirgí plandaí áirithe agus réad áirithe eile a liostaítear in Iarscríbhinn I in éineacht lena n-áit tionscnaimh ó gach tríú tír nó ó thríú tíortha áirithe, beidh siad faoi réir na rátaí minicíochta a shonraítear san Iarscríbhinn sin.

4.   Ní bheidh feidhm ag na rátaí minicíochta de réir mhír 3 maidir leis na rudaí seo a leanas:

(a)

plandaí atá le cur;

(b)

aon phlanda, táirge planda nó réad eile atá faoi réir beart dá bhforáiltear i ngníomhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 28(1), Airteagal 30(1) agus Airteagal 49(1) de Rialachán (AE) 2016/2031.

5.   Is i gcomhréir leis na critéir a liostaítear in Iarscríbhinn II a chinnfear na rátaí minicíochta de réir mhír 3.

6.   I gcás nach gcomhlíonfaidh allmhairiúcháin planda, táirge planda nó réada eile, nó catagóir díobh, na critéir a leagtar amach in Iarscríbhinn II a thuilleadh, bainfear an planda, an táirge planda nó an réad sin d’Iarscríbhinn I, mar a chinnfear san athbhreithniú a shonraítear in Airteagal 6(2).

Airteagal 5

Iarratais ar na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha a dhéantar ar phlandaí áirithe, ar tháirgí planda áirithe agus ar réada áirithe eile a mhodhnú

Féadfaidh na Ballstáit iarratas a chur faoi bhráid an Choimisiúin ar an ráta minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí planda, táirge planda nó réada eile, nó catagóir díobh, a thagann isteach san Aontas, a mhodhnú, chun go gcinnfidh an Coimisiún an mbeidh an modhnú sin iomchuí. Beidh an fhaisnéis a leagtar amach in Iarscríbhinn III san iarratas.

Airteagal 6

Rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha a dhéantar ar phlandaí áirithe, ar tháirgí planda áirithe agus ar réada áirithe eile a mhodhnú

1.   Rátaí minicíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn I, modhnófar iad ag féachaint do na critéir a leagtar amach i bpointí (i), (ii), (iv), (v) agus (vi) d’Airteagal 54(3), pointe (a), de Rialachán (AE) 2017/625, maidir leis na critéir a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus, i gcás inarb iomchuí, maidir leis an bhfaisnéis a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

2.   Na rátaí minicíochta le haghaidh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar phlandaí, táirgí plandaí agus réada eile, nó catagóirí díobh, athbhreithneofar iad gach bliain ar a laghad, chun faisnéis nua a bhaileofar trí CBFRO nó a sholáthróidh na Ballstáit a chur san áireamh, agus déanfar iad a mhodhnú dá réir.

3.   I gcás inarb infheidhme, cláróidh an Coimisiún in CBFRO gach modhnú a dhéanfar ar an liosta plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, nó catagóirí díobh, agus ar na rátaí minicíochta, a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

Airteagal 7

Aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1756/2004 le héifeacht ón 14 Nollaig 2022.

Airteagal 8

Teacht i bhfeidhm agus an dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 14 Nollaig 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 7 Nollaig 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

(2)  Treoir 2000/29/CE ón gComhairle an 8 Bealtaine 2000 maidir le bearta cosanta in aghaidh gcoinne orgánaigh atá dochrach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thabhairt isteach sa Chomhphobal agus i gcoinne leathadh na n-orgánach sin laistigh den Chomhphobal (IO L 169, 10.7.2000, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle (IO L 317, 23.11.2016, lch. 4).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1756/2004 ón gCoimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2004 lena sonraítear na coinníollacha mionsonraithe maidir leis an bhfianaise a cheanglaítear agus na critéir maidir le cineál agus leibhéal an laghdaithe ar na seiceálacha sláinte plandaí ar phlandaí áirithe, ar tháirgí plandaí áirithe nó ar réada áirithe eile a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/29/CE ón gComhairle (IO L 313, 12.10.2004, lch. 6).

(5)  IO L 321, 12.12.2019, lch. 128.


IARSCRÍBHINN I

Rátaí minicíochta seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha ar choinsíneachtaí plandaí áirithe, táirgí plandaí áirithe agus réad áirithe eile, nó catagóirí díobh, dá dtagraítear in Airteagal 4(3)

Planda, táirgí plandaí nó réad eile, nó catagóir díobh

An tír thionscnaimh

Íosráta minicíochta seiceálacha céannachta agus fisiceacha [%]

Bláthanna Gearrtha

Aster

An tSiombáib

75

Dianthus

An Cholóim

3

Dianthus

Eacuadór

15

Dianthus

An Chéinia

5

Dianthus

An Tuirc

50

Gypsophila

Eacuadór

5

Gypsophila

An Chéinia

10

Phoenix

Cósta Ríce

50

Rosa

An Cholóim

5

Rosa

Eacuadór

1

Rosa

An Aetóip

5

Rosa

An Chéinia

10

Rosa

An Tansáin

100

Rosa

An tSaimbia

50

Torthaí

Actinidia

Gach tríú tír

10

Carica papaya

Gach tríú tír

10

Fragaria

Gach tríú tír

5

Persea americana

Gach tríú tír

3

Rubus

Gach tríú tír

5

Vitis

Gach tríú tír

1

Malus

Tríú tíortha Eorpacha (1)

15

Prunus

Tríú tíortha Eorpacha (1), (2)

15

Pyrus

Tríú tíortha Eorpacha (1)

100

Vaccinium

Tríú tíortha Eorpacha (1)

50

Citreas

An Éigipt

50

Citreas

Iosrael

35

Citreas

Meicsiceo

25

Citreas

Maracó

3

Citreas

Peiriú

10

Citreas

An Tuirc

7

Citreas

Stáit Aontaithe Mheiriceá

50

Malus

An Airgintín

35

Malus

An Bhrasaíl

100

Malus

An tSile

5

Malus

An Nua-Shéalainn

10

Malus

An Afraic Theas

15

Mangifera

An Bhrasaíl

75

Passiflora

An Cholóim

5

Passiflora

An Chéinia

75

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

An Afraic Theas

75

Passiflora

Vítneam

15

Passiflora

An tSiombáib

100

Prunus

An Airgintín

100

Prunus

An tSile

10

Prunus

Maracó

100

Prunus persica

An Afraic Theas

50

Prunus — eile

10

Prunus

An Tuirc

35

Prunus

Stáit Aontaithe Mheiriceá

100

Psidium

An Bhrasaíl

100

Pyrus

An Airgintín

25

Pyrus

An tSile

15

Pyrus

An tSín

100

Pyrus

An Afraic Theas

10

Vaccinium

An Airgintín

25

Vaccinium

An tSile

10

Vaccinium

Peiriú

10

Glasraí

Capsicum

Iosrael

100

Capsicum

Maracó

100

Solanum lycopersicum

Na hOileáin Chanáracha

25

Solanum lycopersicum

Maracó

1

Solanum melongena

An Chéinia

100

Solanum melongena

An Tuirc

100

Glasraí fréimhe agus tiúbairín, seachas tiúbair de Solanum tuberosum L (3).

Gach tríú tír (4)

5

Adhmad

Adhmad buaircínigh (seachas Larix)

An Rúis (ach na codanna seo a leanas amháin: an Ceantar Cónaidhmeach Lárnach (Tsentralny federalny okrug), an Ceantar Cónaidhmeach Thiar Thuaidh (Severo-Zapadny federalny okrug), an Ceantar Cónaidhmeach Theas (Yuzhny federalny okrug), Ceantar Cónaidhmeach Chugais Thuaidh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) agus Ceantar Cónaidhmeach Volga (Privolzhsky federalny okrug))

1

Innealra Athláimhe

Innealra agus feithiclí a úsáideadh chun críoch talmhaíochta nó foraoiseachta

Gach tríú tír

10


(1)  An Albáin, Andóra, an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, na hOileáin Chanáracha, Oileáin Fharó, an tSeoirsia, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mholdóiv, Monacó, Montainéagró an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an Rúis (ach na codanna seo a leanas amháin: an Ceantar Cónaidhmeach Lárnach (Tsentralny federalny okrug), an Ceantar Cónaidhmeach Thiar Thuaidh (Severo-Zapadny federalny okrug), an Ceantar Cónaidhmeach Theas (Yuzhny federalny okrug), Ceantar Cónaidhmeach Chugais Thuaidh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) agus Ceantar Cónaidhmeach Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Mairíne, an tSeirbia, an Tuirc, an Úcráin agus an Ríocht Aontaithe.

(2)  Seachas an Tuirc.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 ón gCoimisiún an 28 Samhain 2019 lena mbunaítear coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le bearta cosanta i gcoinne lotnaidí plandaí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 690/2008 ón gCoimisiún agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/2019 ón gCoimisiún (IO L 319, 10.12.2019, lch. 103).

(4)  Seachas Camarún.


IARSCRÍBHINN II

Critéir chun na rátaí minicíochta a bhunú le haghaidh plandaí, táirgí plandaí agus réada eile, nó catagóirí díobh, dá dtagraítear in Airteagal 4(5) agus (6)

1.   

Féadfar ráta minicíochta nua a bhunú sna cásanna seo a leanas:

(a)

is é 200 in aghaidh na bliana ar a laghad an meánlíon coinsíneachtaí a tháinig isteach san Aontas sna 3 bliana roimhe sin;

(b)

is é 600 ar a laghad íoslíon na gcoinsíneachtaí plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, nó catagóirí díobh, a tháinig isteach san Aontais a ndearnadh seiceálacha doiciméadachta, seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha orthu sna 3 bliana roimhe sin;

(c)

gach bliain, bíonn líon na gcoinsíneachtaí plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, nó catagóirí díobh, a bhfuarthas amach go raibh siad inmhíolaithe le lotnaidí coraintín de chuid an Aontais níos lú ná 1 % de líon iomlán choinsíneachtaí na bplandaí sin, na dtáirgí plandaí sin agus na réad eile sin, nó na gcatagóirí díobh, a allmhairíodh isteach san Aontas;

2.   

Féadfar rátaí minicíochta a mhodhnú agus na rudaí seo a leanas á gcur san áireamh:

(a)

innéacs soghluaisteachta measta na lotnaidí coraintín de chuid an Aontais ag an gcéim is soghluaiste a fhéadfaidís a bhaint amach ar na plandaí ábhartha, an táirge planda ábhartha nó na réada ábhartha eile, nó catagóirí díobh;

(b)

líon na gcoinsíneachtaí plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, nó catagóirí díobh, a ndearnadh seiceálacha céannachta agus seiceálacha fisiceacha orthu le linn na bliana roimhe sin;

(c)

maidir le coinsíneachtaí a allmhairíodh de bhun an Rialacháin seo, líon iomlán na neamhchomhlíontachtaí mar gheall ar lotnaidí coraintín de chuid an Aontais a bheith ann, agus sonraí na neamhchomhlíontachtaí sin;

(d)

líon iomlán na gcoinsíneachtaí earraí lena mbaineann ar tugadh fógra fúthu ar chúiseanna seachas lotnaidí coraintín de chuid an Aontais a bheith iontu, agus na sonraí a bhaineann leis sin; agus

(e)

aon ghné ábhartha eile chun an riosca fíteashláintíochta a bhaineann leis an trádáil lena mbaineann a chinneadh.


IARSCRÍBHINN IΙΙ

Faisnéis a cheanglaítear chun iarratais a chur faoi bhráid an Choimisiúin dá dtagraítear in Airteagal 5

Beidh an méid seo a leanas san fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 5:

(a)

tuairisc ar na hearraí lena mbaineann;

(b)

áit tionscnaimh na n-earraí lena mbaineann;

(c)

méid allmhairiúcháin na n-earraí lena mbaineann isteach san Aontas, arna shloinneadh de réir líon na gcoinsíneachtaí agus meáchain nó píosaí nó aonad;

(d)

an liosta de lotnaidí coraintín de chuid an Aontais a fhéadfar a iompar ar an táirge lena mbaineann;

(e)

líon choinsíneachtaí na n-earraí lena mbaineann a bhfuarthas amach go raibh siad neamhchomhlíontach mar gheall go bhfuarthas lotnaidí coraintín de chuid an Aontais dá dtagraítear i bpointe (d) iontu;

(f)

innéacs soghluaisteachta measta na lotnaidí coraintín de chuid an Aontais dá dtagraítear i bpointe (d) ag an gcéim is soghluaiste a fhéadfadh an t-orgánach a bhaint amach ar an bplanda ábhartha, an táirge planda ábhartha nó an réad ábhartha eile;

(g)

líon choinsíneachtaí na n-earraí lena mbaineann a stopadh ar chúiseanna seachas go bhfuarthas lotnaidí coraintín de chuid an Aontais dá dtagraítear i bpointe (d) iontu;

(h)

líon choinsíneachtaí na n-earraí lena mbaineann a ndearnadh seiceálacha céannachta agus fisiceacha sláinte plandaí orthu.

A mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis a luaitear faoi phointí (c), (e), (g) agus (h), sa sainchomhad tabharfar sonraí a chumhdóidh an tréimhse 3 bliana ar a laghad roimh an mbliain a chuirfear isteach é.