EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2389 (2022. gada 7. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā vienveidīgi piemērot tādu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu, kuras veic augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, ko ieved Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2389

(2022. gada 7. decembris),

ar ko paredz noteikumus par to, kā vienveidīgi piemērot tādu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu, kuras veic augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, ko ieved Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 54. panta 3. punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2017/625 ir paredzēti noteikumi par dalībvalstu kompetento iestāžu veiktām oficiālajām kontrolēm, kurās pārbauda, vai preces, ko ieved Savienībā, atbilst Savienības agropārtikas ķēdes tiesību aktiem.

(2)

Padomes Direktīvas 2000/29/EK (2) noteikumus par augu, augu produktu un citu objektu, ko ieved Savienībā, identitātes un fizisko kontrolpārbaužu biežumu beidz piemērot 2022. gada 14. decembrī. Tāpēc, lai no 2022. gada 14. decembra nodrošinātu attiecīgo noteikumu nepārtrauktību, ir lietderīgi izstrādāt jaunus noteikumus, ņemot vērā regulējumu, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (3) un Regulu (ES) 2017/625.

(3)

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums būtu jānosaka atkarībā no riska, ko katra prece vai preču kategorija rada augu veselībai.

(4)

Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo regulu pieprasīto fizisko kontrolpārbaužu biežums tiek ievērots vienveidīgi, šajā regulā būtu jāparedz, ka, atlasot sūtījumus fiziskajām kontrolpārbaudēm, tiek izmantota Regulas (ES) 2017/625 131. pantā minētā informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC).

(5)

Ar šo regulu noteiktais kontrolpārbaužu biežums būtu jāpiemēro Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām precēm, kuras ieved Savienībā, izņemot tranzītā esošas preces.

(6)

Lai nodrošinātu augstāko iespējamo fitosanitārās aizsardzības līmeni, Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto preču sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu pamatbiežums būtu jānosaka 100 % apmērā.

(7)

Tomēr, lai uz attiecīgo fitosanitāro risku reaģētu proporcionāli, vajadzētu paredzēt iespēju, ka noteiktu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu var noteikt līmenī, kas ir mazāks par 100 %.

(8)

Neskatoties uz to, 100 % biežums būtu jāpiemēro visu stādāmo augu identitātes un fiziskajām kontrolpārbaudēm, kā arī visiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, uz kuriem sakarā ar minēto preču paaugstinātu fitosanitāro risku attiecas pasākums, kas paredzēts ar aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu un 49. panta 1. punktu.

(9)

Ņemot vērā, ka nosacījumi un kritēriji augu, augu produktu un citu preču identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veida un biežuma noteikšanai, kas piemērojami saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1756/2004 (4), ir izrādījušies efektīvi, tie attiecīgi būtu jānosaka arī šajā regulā. Minētie nosacījumi un kritēriji jo īpaši ietver sūtījumu atlasi fiziskām kontrolpārbaudēm, identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu un kritērijus augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežuma noteikšanai un mainīšanai.

(10)

Pamatojoties uz informāciju, ko Komisija vāc saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 125. panta 1. punktu, un to kontroļu rezultātiem, kuras Komisijas eksperti veikuši trešās valstīs saskaņā ar minētās regulas 120. panta 1. punktu, kā arī uz informāciju, kas savākta ar IMSOC starpniecību, vajadzētu paredzēt iespēju šajā regulā noteikto augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu mainīt, pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.

(11)

Dalībvalstīm, kuras vēlas mainīt augu, augu produktu vai citu objektu, vai to kategorijas sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu, būtu jādod iespēja šādu pieteikumu iesniegt Komisijai, tādējādi nodrošinot kontrolpārbaužu biežuma atjaunināšanu, ņemot vērā jaunākos notikumus šajā jomā, un lai Komisija varētu izlemt, vai šādas izmaiņas būtu piemērotas.

(12)

Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2017/625 noteikumiem, kontrolpārbaužu biežums būtu jāpārskata reizi gadā, ņemot vērā elementus, kas izklāstīti minētās regulas 54. panta 3. punkta a) apakšpunkta i), ii), iv), v) un vi) punktā.

(13)

Oficiālo kontroļu efektivitātes interesēs informācija par biežumu, kas noteikts atbilstoši šai regulai, būtu jāsniedz ar IMSOC starpniecību.

(14)

Oficiālās kontroles, identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes būtu jāveic tā, lai par sūtījumu atbildīgais operators nevarētu paredzēt, vai kādam konkrētam sūtījumam tiks veiktas fiziskās kontrolpārbaudes.

(15)

Šī regula paredz noteikumus jomās, kuras aptver Regula (EK) Nr. 1756/2004, tāpēc minētā regula būtu jāatceļ no šajā regulā norādītā datuma.

(16)

Direktīvas 2000/29/EK noteikumi zaudē spēku 2022. gada 14. decembrī, tāpēc šajā regulā paredzētie noteikumi būtu jāpiemēro no 2022. gada 14. decembra. Šā iemesla dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai nodrošinātu, ka minētajā datumā tā ir jau piemērojama.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka noteikumus par to, kā vienveidīgi piemērot tādu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu atbilstošo biežumu, kuras veic Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto preču sūtījumiem, ko ieved Savienībā.

2. pants

Definīcija

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas.

1.

“biežums” ir 1. pantā minēto preču sūtījumu minimālā procentuālā daļa, kas saskaņā ar šo regulu noteikta no to sūtījumu kopskaita, kuri kalendārā gada laikā pienākuši robežkontroles punktā, un kam kompetentās iestādes veic identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes;

2.

IMSOC” ir informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām, kas minēta Regulas (ES) 2017/625 131. pantā.

3. pants

Sūtījumu atlase fiziskām kontrolpārbaudēm

1.   Kompetentās iestādes fiziskām kontrolpārbaudēm sūtījumus atlasa, ievērojot šādu procedūru:

a)

sūtījuma atlasi pēc nejaušības principa automātiski ģenerē IMSOC;

b)

kompetentās iestādes var nolemt atlasīt sūtījumu atbilstīgi a) apakšpunktam vai atlasīt citu tās pašas preču kategorijas un tās pašas izcelsmes preču sūtījumu.

2.   Katram sūtījumam, kas fiziskām kontrolpārbaudēm atlasīts saskaņā ar 1. punktu, kompetentās iestādes veic identitātes kontrolpārbaudes atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2130 (5) 3. panta 1. punktam.

4. pants

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums

1.   Kompetentās iestādes veic augu, augu produktu un citu objektu sūtījumu identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes tik bieži, kā noteikts 2. līdz 6. punktā.

2.   1. pantā minētais preču sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu pamatbiežums ir 100 %.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes tādiem noteiktu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru izcelsme ir attiecīgi jebkurā vai kādā noteiktā trešā valstī, veic tik bieži, cik norādīts minētajā pielikumā.

4.   Šā panta 3. punktā noteiktais biežums neattiecas uz:

a)

stādīšanai paredzētiem augiem;

b)

jebkuru augu, augu produktu vai citu objektu, uz kuru attiecas pasākums, kas paredzēts aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu un 49. panta 1. punktu.

5.   Biežumu, kas minēts 3. punktā, nosaka saskaņā ar II pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem.

6.   Ja 6. panta 2. punktā paredzētajā pārskatīšanā konstatē, ka kāda auga, augu produkta vai cita objekta vai kādas to kategorijas imports vairs neatbilst II pielikumā noteiktajiem kritērijiem, šo augu, augu produktu vai citu objektu no I pielikuma svītro.

5. pants

Pieteikumi uz noteiktu augu, augu produktu un citu objektu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežuma izmaiņām

Dalībvalstis, kas vēlas mainīt identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu attiecībā uz augu, augu produktu vai citu objektu, vai to kategoriju sūtījumiem, kurus ieved Savienībā, var iesniegt Komisijai pieteikumu, lai Komisija varētu izlemt, vai šādas izmaiņas ir piemērotas. Pieteikumā jāiekļauj III pielikumā noteiktā informācija.

6. pants

Noteiktu augu, augu produktu un citu objektu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežuma izmaiņas

1.   Regulas I pielikumā noteikto biežumu maina, ņemot vērā Regulas (ES) 2017/625 54. panta 3. punkta a) apakšpunkta i), ii), iv), v) un vi) punktā noteiktos kritērijus, II pielikumā noteiktos kritērijus un, attiecīgā gadījumā, ņemot vērā III pielikumā noteikto informāciju.

2.   Lai ņemtu vērā jauno ar IMSOC starpniecību savākto vai dalībvalstu sniegto informāciju, Augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu vismaz reizi gadā pārskata un attiecīgi groza.

3.   Attiecīgā gadījumā visas izmaiņas, kas veiktas attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sarakstu un kontrolpārbaužu biežumu, kas noteikts I pielikumā, Komisija iekļauj IMSOC.

7. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1756/2004 tiek atcelta no 2022. gada 14. decembra.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2022. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1756/2004 (2004. gada 11. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus nosacījumus attiecībā uz vajadzīgajiem pierādījumiem un kritērijiem, pēc kuriem nosaka, kādā veidā un cik lielā mērā samazināt augu veselības pārbaudes augiem, augu produktiem vai citiem izstrādājumiem, kas uzskaitīti Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā (OV L 313, 12.10.2004., 6. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2130 (2019. gada 25. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par darbībām, kuras jāveic dokumentu, identitātes un fizisko kontrolpārbaužu laikā un pēc tām gadījumos, kad minētās kontrolpārbaudes attiecas uz dzīvniekiem un precēm, kuriem piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos (OV L 321, 12.12.2019., 128. lpp.).


I PIELIKUMS

Noteiktu augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums, kā minēts 4. panta 3. punktā

Augi, augu produkti vai citi objekti vai to kategorija

Izcelsmes valsts

Identitātes un fizisko kontrolpārbaužu minimālais biežums (%)

Grieztie ziedi

Aster

Zimbabve

75

Dianthus

Kolumbija

3

Dianthus

Ekvadora

15

Dianthus

Kenija

5

Dianthus

Turcija

50

Gypsophila

Ekvadora

5

Gypsophila

Kenija

10

Phoenix

Kostarika

50

Rosa

Kolumbija

5

Rosa

Ekvadora

1

Rosa

Etiopija

5

Rosa

Kenija

10

Rosa

Tanzānija

100

Rosa

Zambija

50

Augļi

Actinidia

Visas trešās valstis

10

Carica papaya

Visas trešās valstis

10

Fragaria

Visas trešās valstis

5

Persea americana

Visas trešās valstis

3

Rubus

Visas trešās valstis

5

Vitis

Visas trešās valstis

1

Malus

Eiropas trešās valstis (1)

15

Prunus

Eiropas trešās valstis (1) ,  (2)

15

Pyrus

Eiropas trešās valstis (1)

100

Vaccinium

Eiropas trešās valstis (1)

50

Citrus

Ēģipte

50

Citrus

Izraēla

35

Citrus

Meksika

25

Citrus

Maroka

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turcija

7

Citrus

ASV

50

Malus

Argentīna

35

Malus

Brazīlija

100

Malus

Čīle

5

Malus

Jaunzēlande

10

Malus

Dienvidāfrika

15

Mangifera

Brazīlija

75

Passiflora

Kolumbija

5

Passiflora

Kenija

75

Passiflora

Reinjona

10

Passiflora

Dienvidāfrika

75

Passiflora

Vjetnama

15

Passiflora

Zimbabve

100

Prunus

Argentīna

100

Prunus

Čīle

10

Prunus

Maroka

100

Prunus persica

Dienvidāfrika

50

Prunus – citi

10

Prunus

Turcija

35

Prunus

ASV

100

Psidium

Brazīlija

100

Pyrus

Argentīna

25

Pyrus

Čīle

15

Pyrus

Ķīna

100

Pyrus

Dienvidāfrika

10

Vaccinium

Argentīna

25

Vaccinium

Čīle

10

Vaccinium

Peru

10

Dārzeņi

Capsicum

Izraēla

100

Capsicum

Maroka

100

Solanum lycopersicum

Kanāriju salas

25

Solanum lycopersicum

Maroka

1

Solanum melongena

Kenija

100

Solanum melongena

Turcija

100

Sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot Solanum tuberosum L. (3) bumbuļus

Visas trešās valstis (4)

5

Koksne

Skujkoku koksne (izņemot Larix)

Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)).

1

Lietotas mašīnas

Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi

Visas trešās valstis

10


(1)  Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Turcija, Ukraina un Ziemeļmaķedonija.

(2)  Izņemot Turciju.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 103. lpp.).

(4)  Izņemot Kamerūnu.


II PIELIKUMS

Noteiktu augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu kontrolpārbaužu biežuma noteikšanas un mainīšanas kritēriji, kā minēts 4. panta 5. un 6. punktā

1.   

Jaunu biežumu var noteikt šādos gadījumos:

a)

vidējais sūtījumu skaits, kas Savienībā ievesti iepriekšējo trīs gadu laikā, ir vismaz 200 sūtījumi gadā;

b)

minimālais Savienībā ievesto augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu skaits, kuriem iepriekšējos trīs gados ir veiktas dokumentu kontrolpārbaudes, identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes, ir vismaz 600;

c)

to augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu skaits, par kuriem konstatēts, ka tos invadējuši Savienības karantīnas organismi, katru gadu ir bijis mazāks par 1 % no attiecīgo Savienībā importēto augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu kopskaita.

2.   

Biežumu drīkst mainīt, ņemot vērā šādus apsvērumus:

a)

aplēstais Savienības karantīnas organismu mobilitātes rādītājs to visaugstākās mobilitātes pakāpē, kādu organisms varētu sasniegt uz attiecīgā auga, augu produkta vai citiem objektiem vai to kategorijām;

b)

augu, augu produktu un citu objektu vai to kategoriju sūtījumu skaits, kuriem iepriekšējā gada laikā ir veiktas identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes;

c)

kopējais gadījumu skaits, kad saistībā ar sūtījumiem, kuri importēti saskaņā ar šo regulu, Savienības karantīnas organismu klātbūtnes dēļ ir konstatēta neatbilstība, un detalizēta informācija par šiem gadījumiem;

d)

kopējais tādu attiecīgo preču sūtījumu skaits, kuri ir paziņoti citu iemeslu, nevis Savienības karantīnas organismu klātbūtnes dēļ, un detalizēta informācija par paziņotajiem sūtījumiem; kā arī

e)

jebkādi citi faktori, kas ir būtiski, lai noteiktu ar attiecīgo tirdzniecību saistīto fitosanitāro risku.


IΙΙ PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz 5. pantā minētajā pieteikumā Komisijai

Informācija, uz kuru ir atsauce 5. pantā, ietver šādus datus:

a)

attiecīgo preču apraksts;

b)

attiecīgo preču izcelsme;

c)

apjoms, kādā attiecīgās preces importē dalībvalstī, kas izteikts ar sūtījumu skaitu un svaru vai gabalu, vai vienību skaitu;

d)

to Savienības karantīnas organismu saraksts, kurus varētu pārnēsāt ar attiecīgo produktu;

e)

to attiecīgo preču sūtījumu skaits, kuriem d) apakšpunktā minēto Savienības karantīnas organismu klātbūtnes dēļ konstatēta neatbilstība;

f)

aplēstais Savienības karantīnas organismu, kas minēti d) apakšpunktā, mobilitātes rādītājs to visaugstākās mobilitātes pakāpē, kādu organisms varētu sasniegt uz attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta;

g)

to attiecīgo preču sūtījumu skaits, kuri d) apakšpunktā minēto Savienības karantīnas organismu klātbūtnes dēļ ir aizturēti;

h)

to attiecīgo preču sūtījumu skaits, kam veiktas identitātes un augu veselības fiziskās kontrolpārbaudes.

Kas attiecas uz c), e), g) un h) apakšpunktā minēto informāciju, dokumentācijā jāiekļauj dati, kas aptver vismaz trīs pēdējos gadus pirms dokumentācijas iesniegšanas gada.


Top