EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2389 av den 7 december 2022 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in i unionen (Text av betydelse för EES)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2389

av den 7 december 2022

om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 54.3 första stycket a och c, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om den offentliga kontroll som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra av varor som förs in i unionen i syfte att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

Bestämmelserna i rådets direktiv 2000/29/EG (2) om frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in i unionen upphör att gälla den 14 december 2022. Nya bestämmelser bör därför fastställas, med hänsyn till den ram som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (3) och förordning (EU) 2017/625, för att säkerställa kontinuiteten för de relevanta bestämmelserna från och med den 14 december 2022.

(3)

Frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller bör fastställas beroende på den risk som varje vara eller varukategori utgör för växtskyddet.

(4)

För att säkerställa en enhetlig efterlevnad av frekvenserna för de fysiska kontroller som krävs i enlighet med denna förordning bör det i denna förordning fastställas en bestämmelse om användning av det informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som avses i artikel 131 i förordning (EU) 2017/625 för urval av sändningar som ska omfattas av fysisk kontroll.

(5)

Den frekvens som fastställs i den här förordningen bör tillämpas på de varor som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 och som förs in i unionen, med undantag av varor som transiteras.

(6)

För att säkerställa högsta möjliga växtskyddsnivå bör den ordinarie frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av de varor som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 vara 100 %.

(7)

För att åtgärderna för att hantera respektive växtskyddsrisk ska vara proportionella bör det dock vara möjligt att fastställa frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av vissa växter, växtprodukter och andra föremål till en nivå som är lägre än 100 %.

(8)

Frekvensen på 100 % bör dock tillämpas på identitetskontroller och fysiska kontroller av alla växter avsedda för plantering och på växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av en åtgärd som föreskrivs i sådana akter som har antagits i enlighet med artiklarna 28.1, 30.1 och 49.1 i förordning (EU) 2016/2031, på grund av den högre växtskyddsrisken för dessa varor.

(9)

Eftersom de villkor och kriterier för att fastställa slaget av och frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra varor som är tillämpliga enligt kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 (4) har visat sig vara ändamålsenliga, bör de fastställas i enlighet med detta i den här förordningen. Dessa villkor och kriterier omfattar särskilt urval av sändningar för fysiska kontroller, frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller samt kriterier för fastställande och ändring av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav.

(10)

Utgående från den information som kommissionen har samlat in i enlighet med artikel 125.1 i förordning (EU) 2017/625 om resultatet av de kontroller som utförs av kommissionens experter i tredjeländer i enlighet med artikel 120.1 i den förordningen och den information som samlats in via Imsoc bör det vara möjligt att ändra frekvenserna för fysiska kontroller på grundval av de kriterier för fastställande och ändring av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, som fastställs i den här förordningen.

(11)

Medlemsstaterna bör kunna lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av en växt, en växtprodukt eller ett annat föremål, eller en kategori därav, så att det säkerställs att dessa frekvenser uppdateras på grundval av de senaste rönen på detta område, och för att kommissionen ska avgöra om en sådan ändring är lämplig.

(12)

Frekvenserna bör ses över årligen med hänsyn till artikel 54.3 a i, ii, iv, v och vi i förordning (EU) 2017/625, för att säkerställa överensstämmelse med bestämmelserna i den förordningen.

(13)

För att den offentliga kontrollen ska vara effektiv bör de frekvenser som fastställs i enlighet med den här förordningen meddelas via Imsoc.

(14)

Den offentliga kontrollen, identitetskontrollerna och de fysiska kontrollerna bör utföras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för den aktör som ansvarar för sändningen att förutsäga huruvida en viss sändning kommer att omfattas av fysiska kontroller.

(15)

Eftersom det i den här förordningen fastställs bestämmelser på de områden som omfattas av förordning (EG) nr 1756/2004 bör den förordningen upphävas med verkan från och med den dag som anges i den här förordningen.

(16)

Eftersom bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG upphör att gälla den 14 december 2022 bör de bestämmelser som fastställs i den här förordningen tillämpas från och med den 14 december 2022. Därför bör den här förordningen träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, för att säkerställa att den börjar tillämpas den dagen.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser för enhetlig tillämpning av den lämpliga frekvensen, samt ändringar av den frekvensen, för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av de varor som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 och som förs in i unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

frekvens: den minsta andel sändningar av varor som avses i artikel 1, fastställd i enlighet med den här förordningen, av det antal sändningar som ankom till gränskontrollstationen eller kontrollstället under kalenderåret, och som ska genomgå identitetskontroller och fysiska kontroller utförda av de behöriga myndigheterna.

2.

Imsoc: det informationshanteringssystem för offentlig kontroll som avses i artikel 131 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Urval av sändningar för fysiska kontroller

1.   De behöriga myndigheterna ska välja ut sändningar för fysiska kontroller på följande sätt:

a)

Ett slumpmässigt val av en sändning ska göras automatiskt i Imsoc.

b)

De behöriga myndigheterna kan besluta att välja sändningen i enlighet med led a eller välja en annan sändning i samma varukategori och med samma ursprung.

2.   För varje sändning som valts ut för fysiska kontroller i enlighet med punkt 1 ska de behöriga myndigheterna utföra identitetskontroller enligt artikel 3.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 (5).

Artikel 4

Frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller

1.   De behöriga myndigheterna ska utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål, med den frekvens som fastställs i enlighet med punkterna 2–6.

2.   Ordinarie frekvens för identitetskontroller och för fysiska kontroller av sändningar av varor enligt artikel 1 ska vara 100 %.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av vissa växter, växtprodukter och andra föremål, så som de förtecknas i bilaga I med ursprung i alla eller vissa tredjeländer, omfattas av de frekvenser som anges i den bilagan.

4.   De frekvenser som avses i punkt 3 ska inte tillämpas på

a)

växter avsedda för plantering,

b)

växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av en åtgärd som föreskrivs i sådana akter som har antagits i enlighet med artiklarna 28.1, 30.1 och 49.1 i förordning (EU) 2016/2031.

5.   De frekvenser som avses i punkt 3 ska fastställas i enlighet med kriterierna i bilaga II.

6.   När importen av en växt, en växtprodukt eller ett annat föremål, eller en kategori därav, inte längre uppfyller kriterierna i bilaga II ska den växten, den växtprodukten eller det andra föremålet strykas från bilaga I, så som fastställs vid den översyn som föreskrivs i artikel 6.2.

Artikel 5

Ansökningar om ändring av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa växter, växtprodukter och andra föremål

Medlemsstaterna får lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av en växt, en växtprodukt eller ett annat föremål, eller en kategori därav, som förs in i unionen, för att kommissionen ska avgöra om en sådan ändring är lämplig. Ansökan ska innehålla den information som fastställs i bilaga III.

Artikel 6

Ändring av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa växter, växtprodukter och andra föremål

1.   De frekvenser som fastställs i bilaga I ska ändras med hänsyn till kriterierna i artikel 54.3 a i, ii, iv, v och vi i förordning (EU) 2017/625, kriterierna i bilaga II och, i tillämpliga fall, den information som fastställs i bilaga III.

2.   Frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, ska ses över åtminstone årligen, för att beakta ny information som samlats in via Imsoc eller lämnats in av medlemsstaterna, och ändras i enlighet med detta.

3.   Kommissionen ska i tillämpliga fall föra in varje ändring som görs i förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, och av frekvenserna enligt bilaga I, i Imsoc.

Artikel 7

Upphävande

Förordning (EG) nr 1756/2004 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 14 december 2022.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskyddskontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets direktiv 2000/29/EG (EUT L 313, 12.10.2004, s. 6).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 av den 25 november 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s. 128).


BILAGA I

Frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av vissa växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, enligt artikel 4.3

Växt, växtprodukt eller annat föremål, eller en kategori därav

Ursprungsland

Lägsta frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller (%)

SNITTBLOMMOR

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Turkiet

50

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenya

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Etiopien

5

Rosa

Kenya

10

Rosa

Tanzania

100

Rosa

Zambia

50

FRUKTER

Actinidia

Alla tredjeländer

10

Carica papaya

Alla tredjeländer

10

Fragaria

Alla tredjeländer

5

Persea americana

Alla tredjeländer

3

Rubus

Alla tredjeländer

5

Vitis

Alla tredjeländer

1

Malus

Europeiska tredjeländer (1)

15

Prunus

Europeiska tredjeländer (1) ,  (2)

15

Pyrus

Europeiska tredjeländer (1)

100

Vaccinium

Europeiska tredjeländer (1)

50

Citrus

Egypten

50

Citrus

Israel

35

Citrus

Mexiko

25

Citrus

Marocko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turkiet

7

Citrus

Förenta staterna

50

Malus

Argentina

35

Malus

Brasilien

100

Malus

Chile

5

Malus

Nya Zeeland

10

Malus

Sydafrika

15

Mangifera

Brasilien

75

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Kenya

75

Passiflora

Réunion

10

Passiflora

Sydafrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentina

100

Prunus

Chile

10

Prunus

Marocko

100

Prunus persica

Sydafrika

50

Prunus – övriga

10

Prunus

Turkiet

35

Prunus

Förenta staterna

100

Psidium

Brasilien

100

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Chile

15

Pyrus

Kina

100

Pyrus

Sydafrika

10

Vaccinium

Argentina

25

Vaccinium

Chile

10

Vaccinium

Peru

10

GRÖNSAKER

Capsicum

Israel

100

Capsicum

Marocko

100

Solanum lycopersicum

Kanarieöarna

25

Solanum lycopersicum

Marocko

1

Solanum melongena

Kenya

100

Solanum melongena

Turkiet

100

Ätbara rötter och rotknölar, utom knölar av Solanum tuberosum L (3)

Alla tredjeländer (4)

5

TRÄ

Trä av barrträd (utom Larix)

Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug))

1

BEGAGNADE MASKINER

Maskiner och fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål

Alla tredjeländer

10


(1)  Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Förenade kungariket, Georgien, Island, Kanarieöarna, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Turkiet och Ukraina.

(2)  Utom Turkiet.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 103).

(4)  Utom Kamerun.


BILAGA II

Kriterier för fastställande och ändring av frekvenser för växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, enligt artikel 4.5 och 4.6

1.   

En ny frekvens får fastställas om

a)

det genomsnittliga antalet sändningar som förts in i unionen under de föregående tre åren är minst 200 per år,

b)

det lägsta antalet sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, som förts in i unionen och för vilka dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts under de föregående tre åren, är minst 600,

c)

det antal sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, som har konstaterats vara angripna av EU-karantänsskadegörare varje år utgör mindre än 1 % av det totala antalet sändningar av dessa växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, som importeras till unionen.

2.   

Frekvenserna får ändras med hänsyn till

a)

indexet för skattad rörlighet hos EU-karantänsskadegörare vid tidpunkten för den största rörlighet till vilken de kan utvecklas på de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen, eller kategorierna därav,

b)

det antal sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål, eller kategorier därav, för vilka identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts under det föregående året,

c)

det totala antalet av och uppgifterna om fall av bristande efterlevnad på grund av förekomst av EU-karantänsskadegörare som avser sändningar som importerats i enlighet med denna förordning,

d)

det totala antalet sändningar av de berörda varorna som har anmälts av andra skäl än förekomst av EU-karantänsskadegörare samt uppgifter om dessa, och

e)

andra faktorer som är relevanta för fastställandet av den växtskyddsrisk som är förknippad med den berörda handeln.


BILAGA IΙΙ

Information som krävs vid inlämning av ansökningar till kommissionen enligt artikel 5

Den information som avses i artikel 5 ska omfatta

a)

en beskrivning av de berörda varorna,

b)

de berörda varornas ursprung,

c)

importvolymen till medlemsstaten av de berörda varorna, uttryckt i antal sändningar och vikt eller delar eller enheter,

d)

förteckningen över EU-karantänskadegörare som kan finnas på den berörda produkten,

e)

det antal sändningar av berörda varor där bristande efterlevnad har konstaterats på grund av förekomst av de EU-karantänskadegörare som avses i led d,

f)

indexet för skattad rörlighet hos de EU-karantänsskadegörare som avses i led d vid tidpunkten för den största rörlighet till vilken organismen kan utvecklas på den berörda växten, den berörda växtprodukten eller de berörda andra föremålen,

g)

antalet sändningar av berörda varor vars införsel vägrats av andra skäl än förekomst av de EU-karantänskadegörare som avses i led d,

h)

det antal sändningar av berörda varor för vilka identitetskontroller och fysiska kontroller avseende växtskydd har utförts.

När det gäller den information som anges i leden c, e, g och h ska dokumentationen innehålla uppgifter som omfattar åtminstone de tre år som föregår det år då dokumentationen lämnas in.


Top