EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2389 2022 m. gruodžio 7 d. kuriuo nustatomos į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų vienodo dažnumo taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/8802

OJ L 316, 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

2022 12 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2389

2022 m. gruodžio 7 d.

kuriuo nustatomos į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų vienodo dažnumo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 54 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a ir c punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625 nustatytos taisyklės dėl valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomos į Sąjungą įvežamų prekių oficialiosios kontrolės, siekiant patikrinti atitiktį Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės teisės aktams;

(2)

2022 m. gruodžio 14 d. nustoja galioti Tarybos direktyvoje 2000/29/EB (2) nustatytos į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo taisyklės. Todėl, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2031 (3) ir Reglamentu (ES) 2017/625 nustatytą sistemą, tikslinga nustatyti naujas taisykles, kad nuo 2022 m. gruodžio 14 d. būtų užtikrintas atitinkamų nuostatų tęstinumas;

(3)

tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į kiekvienos prekės ar prekių kategorijos keliamą riziką augalų sveikatai;

(4)

siekiant užtikrinti, kad pagal šį reglamentą reikalaujami fiziniai patikrinimai būtų atliekami vienodu dažnumu, šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė naudoti Reglamento (ES) 2017/625 131 straipsnyje nurodytą oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (IMSOC) siekiant atrinkti siuntas fiziniams patikrinimams;

(5)

šiuo reglamentu nustatytos dažnumo normos turėtų galioti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms prekėms, įvežamoms į Sąjungą, išskyrus tranzitu gabenamas prekes;

(6)

siekiant užtikrinti aukščiausią įmanomą fitosanitarinės apsaugos lygį, Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų bazinis dažnumas turėtų būti 100 %;

(7)

tačiau, siekiant užtikrinti proporcingą atsaką į atitinkamą fitosanitarinę riziką, turėtų būti įmanoma nustatyti mažesnį nei 100 % tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą;

(8)

vis dėlto 100 % dažnumas turėtų galioti visų sodinti skirtų augalų ir visų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, kuriems taikoma priemonė, numatyta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį ir 49 straipsnio 1 dalį priimtuose aktuose, tapatumo ir fiziniams patikrinimams dėl padidėjusios fitosanitarinės tų prekių rizikos;

(9)

kadangi įrodyta, kad augalų, augalinių produktų ir kitų prekių tapatumo ir fizinių patikrinimų tipo ir dažnumo nustatymo sąlygos ir kriterijai, taikomi pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1756/2004 (4), yra veiksmingi, jie turėtų būti atitinkamai nustatyti šiame reglamente. Tos sąlygos ir kriterijai visų pirma apima siuntų atranką fiziniams patikrinimams, tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą ir augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo nustatymo ir keitimo kriterijus;

(10)

remiantis pagal Reglamento (ES) 2017/625 125 straipsnio 1 dalį Komisijos surinkta informacija apie kontrolės, kurią pagal to reglamento 120 straipsnio 1 dalį trečiosiose šalyse atliko Komisijos ekspertai, rezultatus ir remiantis per IMSOC surinkta informacija, turėtų būti įmanoma pakeisti fizinių patikrinimų dažnumą pagal šiame reglamente nustatytus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo nustatymo ir keitimo kriterijus;

(11)

valstybės narės turėtų turėti galimybę pateikti Komisijai paraišką pakeisti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą, siekiant užtikrinti, kad tas dažnumas būtų atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius pokyčius šioje srityje ir kad Komisija galėtų nustatyti, ar toks pakeitimas tinkamas;

(12)

dažnumas kasmet turėtų būti peržiūrimas, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/625 54 straipsnio 3 dalies a punkto i, ii, iv, v ir vi papunkčiuose nustatytus elementus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi to reglamento nuostatų;

(13)

siekiant oficialiosios kontrolės veiksmingumo, apie pagal šį reglamentą nustatytą dažnumą turėtų būti pranešta per IMSOC;

(14)

oficialioji kontrolė, tapatumo ir fiziniai patikrinimai turėtų būti atliekami taip, kad už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas negalėtų numatyti, ar bus atliekami kurios nors konkrečios siuntos fiziniai patikrinimai;

(15)

kadangi šiuo reglamentu nustatomos tų sričių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1756/2004, nuostatos, tas reglamentas turėtų būti panaikintas nuo šiame reglamente nustatytos datos;

(16)

kadangi Direktyvos 2000/29/EB taisyklės nustoja galioti 2022 m. gruodžio 14 d., šiame reglamente nustatytos taisyklės turėtų būti taikomos nuo 2022 m. gruodžio 14 d. Dėl šios priežasties šis reglamentas turėtų įsigalioti pirmą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, siekiant užtikrinti, kad jis būtų taikomas nuo tos dienos;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų prekių siuntų, įvežamų į Sąjungą, tapatumo ir fizinių patikrinimų tinkamo vienodo dažnumo ir to dažnumo keitimo taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

dažnumas – pagal šį reglamentą nustatyta 1 straipsnyje nurodytų prekių siuntų minimali procentinė dalis nuo siuntų, kurios atvežtos į pasienio kontrolės postą ar kontrolės punktą per kalendorinius metus ir kurių tapatumo patikrinimus ir fizinius patikrinimus atlieka kompetentingos institucijos, skaičiaus;

2)

IMSOC – oficialios kontrolės informacijos valdymo sistema, nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 131 straipsnyje.

3 straipsnis

Siuntų atranka fiziniams patikrinimams

1.   Kompetentingos institucijos siuntas atrenka fiziniams patikrinimams pagal šią procedūrą:

a)

IMSOC automatiškai atsitiktine tvarka atrenka siuntą;

b)

kompetentingos institucijos gali nuspręsti atrinkti siuntą pagal a punktą arba atrinkti kitą siuntą iš tos pačios kategorijos ir tos pačios kilmės prekių.

2.   Kompetentingos institucijos atlieka kiekvienos pagal 1 dalį fiziniams patikrinimams atrinktos siuntos tapatumo patikrinimus, nurodytus Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2130 (5) 3 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas

1.   Kompetentingos institucijos atlieka augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų tapatumo ir fizinius patikrinimus 2–6 dalyse nustatytu dažnumu.

2.   1 straipsnyje nurodytų prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų bazinis dažnumas yra 100 %.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, tam tikrų I priede išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurių kilmės šalis yra visos arba tam tikros trečiosios šalys, siuntų tapatumo ir fiziniai patikrinimai atliekami laikantis tame priede nustatytų atitinkamų dažnumo normų.

4.   Pagal 3 dalį numatytos dažnumo normos netaikomos:

a)

sodinti skirtiems augalams;

b)

visiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kuriems taikoma priemonė, numatyta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį ir 49 straipsnio 1 dalį priimtuose aktuose.

5.   Pagal 3 dalį numatytos dažnumo normos nustatomos pagal II priede išvardytus kriterijus.

6.   Jei importuojamas augalas, augalinis produktas ar kitas objektas arba jų kategorijos prekė nebeatitinka II priede nustatytų kriterijų, tas augalas, augalinis produktas ar kitas objektas išbraukiamas iš I priedo, kaip nustatyta atlikus 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą peržiūrą.

5 straipsnis

Paraiškos dėl tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo keitimo

Valstybės narės gali pateikti Komisijai paraišką pakeisti į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą, kad Komisija galėtų nustatyti, ar toks pakeitimas tinkamas. Tokioje paraiškoje turi būti pateikta III priede nurodyta informacija.

6 straipsnis

Tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo keitimas

1.   I priede nustatytos dažnumo normos keičiamos atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/625 54 straipsnio 3 dalies a punkto i, ii, iv, v ir vi papunkčiuose nustatytus kriterijus, II priede nustatytus kriterijus ir, kai tinkama, III priede nustatytą informaciją.

2.   Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas peržiūrimas bent kartą per metus, siekiant atsižvelgti į naują per IMSOC surinktą arba valstybių narių pateiktą informaciją, ir atitinkamai keičiamas.

3.   Komisija, kai taikytina, į IMSOC įtraukia kiekvieną augalų, augalinių produktų ir kitų objektų ar tų kategorijų prekių sąrašo ir dažnumo normų, nustatytų I priede, pakeitimą.

7 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1756/2004 panaikinamas nuo 2022 m. gruodžio 14 d.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(3)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(4)  2004 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1756/2004, nustatantis tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, išvardytų Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje, retesnio augalų sveikatos tikrinimo tipui ir lygiui taikomus kriterijus ir išsamias sąlygas, susijusias su reikalingais įrodymais (OL L 313, 2004 10 12, p. 6).

(5)  2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2130, kuriuo nustatomos gyvūnų ir prekių, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, dokumentų patikrinimų, tapatumo patikrinimų ir fizinių patikrinimų metu ir po jų atliktinų veiksmų išsamios taisyklės (OL L 321, 2019 12 12, p. 128).


I PRIEDAS

Tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

Augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai arba jų kategorijos prekės

Kilmės šalis

Minimalus tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas [%]

Skintos gėlės

Aster

Zimbabvė

75

Dianthus

Kolumbija

3

Dianthus

Ekvadoras

15

Dianthus

Kenija

5

Dianthus

Turkija

50

Gypsophila

Ekvadoras

5

Gypsophila

Kenija

10

Phoenix

Kosta Rika

50

Rosa

Kolumbija

5

Rosa

Ekvadoras

1

Rosa

Etiopija

5

Rosa

Kenija

10

Rosa

Tanzanija

100

Rosa

Zambija

50

Vaisiai

Actinidia

Visos trečiosios šalys

10

Carica papaya

Visos trečiosios šalys

10

Fragaria

Visos trečiosios šalys

5

Persea americana

Visos trečiosios šalys

3

Rubus

Visos trečiosios šalys

5

Vitis

Visos trečiosios šalys

1

Malus

Europos trečiosios šalys (1)

15

Prunus

Europos trečiosios šalys (1)  (2)

15

Pyrus

Europos trečiosios šalys (1)

100

Vaccinium

Europos trečiosios šalys (1)

50

Citrus

Egiptas

50

Citrus

Izraelis

35

Citrus

Meksika

25

Citrus

Marokas

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turkija

7

Citrus

JAV

50

Malus

Argentina

35

Malus

Brazilija

100

Malus

Čilė

5

Malus

Naujoji Zelandija

10

Malus

Pietų Afrika

15

Mangifera

Brazilija

75

Passiflora

Kolumbija

5

Passiflora

Kenija

75

Passiflora

Reunjonas

10

Passiflora

Pietų Afrika

75

Passiflora

Vietnamas

15

Passiflora

Zimbabvė

100

Prunus

Argentina

100

Prunus

Čilė

10

Prunus

Marokas

100

Prunus persica

Pietų Afrika

50

Prunus – kita

10

Prunus

Turkija

35

Prunus

JAV

100

Psidium

Brazilija

100

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Čilė

15

Pyrus

Kinija

100

Pyrus

Pietų Afrika

10

Vaccinium

Argentina

25

Vaccinium

Čilė

10

Vaccinium

Peru

10

Daržovės

Capsicum

Izraelis

100

Capsicum

Marokas

100

Solanum lycopersicum

Kanarų salos

25

Solanum lycopersicum

Marokas

1

Solanum melongena

Kenija

100

Solanum melongena

Turkija

100

Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, išskyrus Solanum tuberosum L (3) stiebagumbius

Visos trečiosios šalys (4)

5

Mediena

Spygliuočių mediena (išskyrus Larix)

Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinė apygarda (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinė apygarda (Privolzhsky federalny okrug))

1

Naudotos mašinos

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

Visos trečiosios šalys

10


(1)  Albanija, Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų Salos, Islandija, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kanarų salos, Lichtenšteinas, Moldova, Monakas, Norvegija, Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinė apygarda (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinė apygarda (Privolzhsky federalny okrug)), Sakartvelas, San Marinas, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina.

(2)  Išskyrus Turkiją.

(3)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 103).

(4)  Išskyrus Kamerūną.


II PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų patikrinimų dažnumo nustatymo ir keitimo kriterijai, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse

1.   

Naujas dažnumas gali būti nustatytas, kai:

a)

vidutinis siuntų, įvežtų į Sąjungą per pastaruosius trejus metus, skaičius yra ne mažesnis kaip 200 per metus;

b)

mažiausias į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų, kurių dokumentų, tapatumo ir fiziniai patikrinimai buvo atlikti per pastaruosius trejus metus, skaičius yra ne mažesnis kaip 600;

c)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų, kurios, kaip nustatyta, buvo užkrėstos Sąjungos karantininiais kenkėjais, skaičius kiekvienais metais yra mažesnis nei 1 % bendro į Sąjungą importuojamų minėtų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų skaičiaus.

2.   

Dažnumas gali būti keičiamas atsižvelgiant į:

a)

numatomą Sąjungos karantininių kenkėjų judumo judriausioje stadijoje, iki kurios jie galėtų išsivystyti ant atitinkamų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų arba tų kategorijų prekių, indeksą;

b)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų arba tų kategorijų prekių siuntų, kurių tapatumo ir fiziniai patikrinimai buvo atlikti per praėjusius metus, skaičių;

c)

bendrą neatitikties dėl Sąjungos karantininių kenkėjų buvimo atvejų, susijusių su pagal šį reglamentą importuotomis siuntomis, skaičių ir išsamią informaciją apie juos;

d)

bendrą atitinkamų prekių siuntų, apie kurias pranešta dėl kitų priežasčių nei Sąjungos karantininių kenkėjų buvimas, skaičių ir išsamią informaciją apie jas ir

e)

bet kuriuos kitus veiksnius, kurie yra svarbūs nustatant fitosanitarinę riziką, susijusią su atitinkama prekyba.


III PRIEDAS

Informacija, reikalinga paraiškoms Komisijai pateikti, kaip nurodyta 5 straipsnyje

5 straipsnyje nurodyta informacija apima:

a)

atitinkamų prekių aprašymą;

b)

atitinkamų prekių kilmę;

c)

konkrečių prekių importo į valstybę narę apimtį, išreikštą siuntų skaičiumi ir svoriu arba vienetais;

d)

Sąjungos karantininių kenkėjų, kurių gali būti ant atitinkamo vežamo produkto, sąrašą;

e)

atitinkamų prekių siuntų, kurios, kaip nustatyta, neatitinka reikalavimų dėl d punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų buvimo, skaičių;

f)

numatomą d punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų judumo judriausioje stadijoje, iki kurios tie organizmai galėtų išsivystyti ant atitinkamų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, indeksą;

g)

atitinkamų prekių siuntų, sulaikytų dėl kitų priežasčių nei d punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų buvimas, skaičių;

h)

konkrečių prekių siuntų, kurioms buvo taikyti tapatumo ir augalų sveikatos patikrinimai, skaičių.

Kalbant apie informaciją, nurodytą c, e, g ir h punktuose, dokumentų rinkinyje pateikiami duomenys, apimantys paskutinius trejus metus iki tokio dokumentų rinkinio pateikimo metų.


Top