EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Rådets beslut (EU) 2022/2488 av den 14 november 2022 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sockerrådet vad gäller Konungariket Saudiarabiens anslutning till Internationella sockeravtalet 1992

ST/13805/2022/INIT

EUT L 323, 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/88


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/2488

av den 14 november 2022

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sockerrådet vad gäller Konungariket Saudiarabiens anslutning till Internationella sockeravtalet 1992

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Internationella sockeravtalet 1992 (avtalet) ingicks av unionen genom rådets beslut 92/580/EEG (1) och trädde i kraft den 1 januari 1993.

(2)

Enligt artikel 45.2 i avtalet kan Internationella sockerrådet förlänga avtalet för ytterligare perioder om högst två år vid varje tillfälle. Sedan avtalet ingicks har det regelbundet förlängts med ytterligare perioder om två år. Avtalet förlängdes senast den 30 november 2021 och förblir i kraft till och med den 31 december 2023.

(3)

I artikel 41 i avtalet anges att avtalet är öppet för anslutning av regeringarna i alla stater på villkor som fastställs av Internationella sockerrådet.

(4)

Anslutning av en ny medlem till avtalet efter avtalets ikraftträdande kräver att fördelningen av röster för den nya medlemmen inom Internationella sockerrådet fastställs, samt att rösterna för de befintliga medlemmarna justeras, i enlighet med artikel 25 i avtalet.

(5)

Den 16 februari 2021 ansökte Konungariket Saudiarabiens regering formellt om anslutning till avtalet. Internationella sockerrådet kommer att fastställa villkoren för Konungariket Saudiarabiens anslutning till avtalet vid ett kommande möte eller inom ramen för ett förfarande för antagande av beslut av Internationella sockerrådet genom skriftväxling.

(6)

Konungariket Saudiarabien är en viktig aktör inom sockersektorn globalt och en viktig handelspartner för unionen på området för jordbruksprodukter och livsmedel, inklusive socker. Det ligger i unionens intresse att godkänna Konungariket Saudiarabiens anslutning till avtalet i enlighet med artikel 25 i avtalet.

(7)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella sockerrådet vad gäller Konungariket Saudiarabiens anslutning till Internationella sockeravtalet 1992.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella sockerrådet vid ett kommande möte, eller inom ramen för ett förfarande för antagande av beslut av Internationella sockerrådet genom skriftväxling, ska vara att godkänna Konungariket Saudiarabiens anslutning till Internationella sockeravtalet 1992 och att säkerställa att det antal röster som ska tilldelas Konungariket Saudiarabien beräknas i enlighet med artikel 25.4 i avtalet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2022.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 92/580/EEG av den 13 november 1992 om undertecknande och ingående av Internationella sockeravtalet 1992 (EGT L 379, 23.12.1992, s. 15).


Top