19.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/88


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/2488

zo 14. novembra 2022,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor v súvislosti s pristúpením Saudskoarabského kráľovstva k Medzinárodnej dohode o cukre z roku 1992

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V roku 1992 uzavrela Únia rozhodnutím Rady 92/580/EHS (1) Medzinárodnú dohodu o cukre (ďalej len „dohoda“), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1993.

(2)

Podľa článku 45 ods. 2 dohody Medzinárodná rada pre cukor môže predlžovať platnosť dohody po sebe nasledujúce a to vždy maximálne dvojročné obdobia. Platnosť dohody sa od jej uzavretia pravidelne predlžuje o ďalšie dvojročné obdobia. Naposledy sa platnosť dohody predĺžila 30. novembra 2021, a to do 31. decembra 2023.

(3)

V článku 41 dohody sa stanovuje, že dohoda je otvorená na pristúpenie vládam všetkých štátov za podmienok stanovených Medzinárodnou radou pre cukor.

(4)

Pristúpenie nového člena k dohode po nadobudnutí platnosti dohody si vyžaduje pridelenie hlasov novému členovi v Medzinárodnej rade pre cukor, ako aj úpravu hlasov existujúcich členov, v súlade s článkom 25 dohody.

(5)

Vláda Saudskoarabského kráľovstva formálne požiadala 16. februára 2021 o pristúpenie k dohode. Medzinárodná rada pre cukor má stanoviť na jednom zo svojich budúcich zasadnutí alebo v rámci postupu prijímania rozhodnutí Medzinárodnou radou pre cukor výmenou korešpondencie podmienky pristúpenia Saudskoarabského kráľovstva k dohode.

(6)

Saudskoarabské kráľovstvo je v celosvetovom meradle dôležitým aktérom v sektore cukru a zároveň dôležitým obchodným partnerom Únie v oblasti poľnohospodárskych a potravinových výrobkov vrátane cukru. Schválenie pristúpenia Saudskoarabského kráľovstva k dohode v súlade s článkom 25 dohody je v záujme Únie.

(7)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, v súvislosti s pristúpením Saudskoarabského kráľovstva k Medzinárodnej dohode o cukre z roku 1992,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor na jednom z jej budúcich zasadnutí alebo v rámci postupu prijímania rozhodnutí Medzinárodnou radou pre cukor výmenou korešpondencie, je schváliť pristúpenie Saudskoarabského kráľovstva k Medzinárodnej dohode o cukre z roku 1992 a zabezpečiť, aby sa počet hlasov, ktoré sa majú Saudskoarabskému kráľovstvu prideliť, vypočítal v súlade s článkom 25 ods. 4 dohody.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady 92/580/EHS z 13. novembra 1992 o podpísaní a uzavretí Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 (Ú. v. ES L 379, 23.12.1992, s. 15).