EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Decyzja Rady (UE) 2022/2488 z dnia 14 listopada 2022 r. określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

ST/13805/2022/INIT

Dz.U. L 323 z 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/88


DECYZJA RADY (UE) 2022/2488

z dnia 14 listopada 2022 r.

określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowa umowa w sprawie cukru z 1992 r. (zwana dalej „umową”) została zawarta przez Unię decyzją Rady 92/580/EWG (1) i weszła w życie w dniu 1 stycznia 1993 r.

(2)

Zgodnie z art. 45 ust. 2 umowy Międzynarodowa Rada ds. Cukru ma możliwość każdorazowo przedłużyć okres obowiązywania umowy o kolejne okresy nieprzekraczające dwóch lat. Od czasu jej zawarcia okres obowiązywania umowy był regularnie przedłużany o kolejne dwa lata. Okres obowiązywania umowy przedłużono ostatnio dnia 30 listopada 2021 r. i pozostaje on w mocy do dnia 31 grudnia 2023 r.

(3)

Art. 41 umowy stanowi, że rządy wszystkich państw mogą przystąpić do umowy na warunkach określonych przez Międzynarodową Radę ds. Cukru.

(4)

Przystąpienie nowego członka do umowy po wejściu umowy w życie wymaga przyznania liczby głosów nowego członka w Międzynarodowej Radzie ds. Cukru, a także dostosowania głosów dotychczasowych członków, zgodnie z art. 25 umowy.

(5)

W dniu 16 lutego 2021 r. rząd Królestwa Arabii Saudyjskiej złożył formalny wniosek o przystąpienie do umowy. Międzynarodowa Rada ds. Cukru ma zatem ustanowić, podczas jednego ze swoich przyszłych posiedzeń lub w ramach procedury przyjęcia decyzji przez Międzynarodową Radę ds. Cukru w drodze wymiany korespondencji, warunki przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do umowy.

(6)

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest ważnym podmiotem w sektorze cukru na szczeblu światowym oraz ważnym partnerem handlowym Unii w dziedzinie produktów rolnych i spożywczych, w tym cukru. Zatwierdzenie przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do umowy zgodnie z art. 25 umowy leży w interesie Unii.

(7)

Należy ustalić stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum Międzynarodowej Rady ds. Cukru, w odniesieniu do przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum Międzynarodowej Rady ds. Cukru podczas jednego z jej przyszłych posiedzeń lub w ramach procedury przyjmowania decyzji przez Międzynarodową Radę ds. Cukru w drodze wymiany korespondencji, polega na zatwierdzeniu przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.) oraz na zapewnieniu, aby liczba głosów, które mają zostać przyznane Królestwu Arabii Saudyjskiej, została obliczona zgodnie z art. 25 ust. 4 umowy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decyzja Rady 92/580/EWG z dnia 13 listopada 1992 r. dotycząca podpisania i zawarcia międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 15).


Top