19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/88


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2022/2488

od 14. studenoga 2022.

o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer o pristupanju Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je Odlukom Vijeća 92/580/EEZ (1) sklopila Međunarodni sporazum o šećeru iz 1992. („Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. siječnja 1993.

(2)

Na temelju članka 45. stavka 2. Sporazuma Međunarodno vijeće za šećer može produljiti Sporazum za uzastopna razdoblja od po najviše dvije godine. Sporazum je od njegova sklapanja redovito produljivan za daljnja razdoblja od dvije godine. Sporazum je zadnji put produljen 30. studenoga 2021. i ostaje na snazi do 31. prosinca 2023.

(3)

U članku 41. Sporazuma navodi se da je Sporazum otvoren za pristupanja vladama svih država u skladu s uvjetima koje je uvrdilo Međunarodno vijeće za šećer.

(4)

Pristupanje nove članice Sporazumu nakon stupanja na snagu Sporazuma iziskuje dodjelu glasova novoj članici u okviru Međunarodnog vijeća za šećer kao i prilagodbu glasova postojećih članica, u skladu s člankom 25. Sporazuma.

(5)

Vlada Kraljevine Saudijske Arabije 16. veljače 2021. podnijela je službeni zahtjev za pristupanje Sporazumu. Međunarodno vijeće za šećer na svojem budućem zasjedanju ili u okviru postupka donošenja odluka Međunarodnog vijeća za šećer razmjenom prepiske treba utvrditi uvjete za pristupanje Kraljevine Saudijske Arabije Sporazumu.

(6)

Kraljevina Saudijska Arabija je važan akter u sektoru šećera na svjetskoj razini i važan trgovinski partner Unije u području poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući šećer. Odobravanje pristupanja Kraljevine Saudijske Arabije Sporazumu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 25. Sporazuma u interesu je Unije.

(7)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer o pristupanju Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer na njegovu budućem zasjedanju ili u okviru postupka donošenja odluka Međunarodnog vijeća za šećer razmjenom prepiske jest da se odobri pristupanje Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992. i da se osigura da se broj glasova koji se mora dodijeliti Kraljevini Saudijskoj Arabiji izračuna u skladu s člankom 25. stavkom 4. Sporazuma.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 92/580/EEZ od 13. studenoga 1992. o potpisivanju i sklapanju Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. (SL L 379, 23.12.1992., str. 15.).