EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Rådets afgørelse (EU) 2022/2488 af 14. november 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Sukkerråd til Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

ST/13805/2022/INIT

EUT L 323 af 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/88


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/2488

af 14. november 2022

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Sukkerråd til Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (»overenskomsten«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 92/580/EØF (1) og trådte i kraft den 1. januar 1993.

(2)

I henhold til overenskomstens artikel 45, stk. 2, kan Det Internationale Sukkerråd forlænge overenskomsten med yderligere perioder, der hver gang ikke må være på mere end to år. Siden overenskomsten blev indgået er den med regelmæssige mellemrum blevet forlænget med yderligere to år. Overenskomsten blev senest forlænget den 30. november 2021 og gælder indtil den 31. december 2023.

(3)

Overenskomstens artikel 41 fastslår, at overenskomsten er åben for tiltrædelse af regeringer i alle stater i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes af Det Internationale Sukkerråd.

(4)

Hvis et nyt medlem tiltræder overenskomsten efter overenskomstens ikrafttræden er det nødvendigt at tildele det nye medlem stemmer i Det Internationale Sukkerråd og at justere de eksisterende medlemmers stemmetal i overensstemmelse med overenskomstens artikel 25.

(5)

Den 16. februar 2021 ansøgte Kongeriget Saudi-Arabiens regering formelt om tiltrædelse af overenskomsten. Det Internationale Sukkerråd skal efter planen på en kommende samling eller inden for rammerne af en procedure for Det Internationale Sukkerråds vedtagelse af afgørelser ved udveksling af korrespondance fastsætte betingelserne for Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af overenskomsten.

(6)

Kongeriget Saudi-Arabien er en vigtig aktør i sukkersektoren på verdensplan og en vigtig handelspartner for Unionen inden for landbrugs- og fødevarer, herunder sukker. Det er i Unionens interesse at godkende Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af overenskomsten i overensstemmelse med overenskomstens artikel 25.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Internationale Sukkerråd til Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Internationale Sukkerråd på en kommende samling heri eller inden for rammerne af en procedure for Det Internationale Sukkerråds vedtagelse af afgørelser ved udveksling af korrespondance, er at godkende Kongeriget Saudi-Arabiens tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 og at sikre, at det antal stemmer, der skal tildeles Kongeriget Saudi-Arabien, beregnes i overensstemmelse med overenskomstens artikel 25, stk. 4.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Rådets afgørelse 92/580/EØF af 13. november 1992 om undertegnelse og indgåelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (EFT L 379 af 23.12.1992, s. 15).


Top