EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Решение (ЕС) 2022/2488 на Съвета от 14 ноември 2022 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет за захарта във връзка с присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към Международното споразумение за захарта от 1992 г.

ST/13805/2022/INIT

OB L 323, 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/88


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/2488 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2022 година

за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет за захарта във връзка с присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към Международното споразумение за захарта от 1992 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Международното споразумение за захарта от 1992 г. (наричано по-нататък „споразумението“) бе сключено от Съюза с Решение 92/580/ЕИО на Съвета (1) и влезе в сила на 1 януари 1993 г.

(2)

Съгласно член 45, параграф 2 от споразумението Международният съвет по захарта може да удължи срока на действие на споразумението с последователни периоди, всеки от които не надвишава две години. От самото сключване на споразумението срокът на неговото действие редовно беше удължаван с допълнителни периоди от по две години. За последен път срокът на действие на споразумението беше удължен на 30 ноември 2021 г. и то остава в сила до 31 декември 2023 г.

(3)

В член 41 от споразумението се посочва, че присъединяването към споразумението от страна на правителствата на всички държави е възможно при условията, определени от Международния съвет за захарта.

(4)

При присъединяването на нов член към споразумението, след като последното е влязло в сила, се налага да бъдат разпределени гласове на новия член в Международния съвет за захарта и да бъдат преизчислени гласовете на досегашните членове в съответствие с член 25 от споразумението.

(5)

На 16 февруари 2021 г. правителството на Кралство Саудитска Арабия представи официална кандидатура за присъединяване към споразумението. Поради това Международният съвет за захарта следва да установи — по време на свое следващо заседание или в рамките на процедура за приемане на решения от Международния съвет за захарта чрез размяна на писма — условията за присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към споразумението.

(6)

Кралство Саудитска Арабия е важен участник в сектора на захарта на световно равнище и важен търговски партньор на Съюза в областта на селскостопанските и хранителните продукти, включително захарта. В интерес на Съюза е да бъде одобрено присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към споразумението в съответствие с член 25 от споразумението.

(7)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Международния съвет за захарта във връзка с присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към Международното споразумение за захарта от 1992 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Международния съвет за захарта — по време на негово следващо заседание или в рамките на процедура за приемане на решения от Международния съвет за захарта чрез размяна на писма — е да се одобри присъединяването на Кралство Саудитска Арабия към Международното споразумение за захарта от 1992 г. и да се гарантира, че броят на гласовете, които се разпределят на Кралство Саудитска Арабия, се изчислява в съответствие с член 25, параграф 4 от споразумението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение 92/580/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1992 г. относно подписването и сключването на Международното споразумение за захарта от 1992 г. (ОВ L 379, 23.12.1992 г., стр. 15).


Top