19.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/88


SKLEP SVETA (EU) 2022/2488

z dne 14. novembra 2022

o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(4), prvi pododstavek, v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je s Sklepom Sveta 92/580/EGS (1) sklenila Mednarodni sporazum o sladkorju iz leta 1992 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. januarja 1993.

(2)

Na podlagi člena 45(2) Sporazuma lahko Mednarodni svet za sladkor podaljša Sporazum za zaporedna obdobja, vsako obdobje pa ne sme biti daljše od dveh let. Od njegove sklenitve se je Sporazum redno podaljševal za nadaljnja obdobja dveh let. Nazadnje je bil podaljšan 30. novembra 2021 in je veljaven do 31. decembra 2023.

(3)

Člen 41 Sporazuma določa, da lahko k Sporazumu pristopijo vlade vseh držav v skladu s pogoji, ki jih določi Mednarodni svet za sladkor.

(4)

Pristop nove članice k Sporazumu po začetku veljavnosti Sporazuma zahteva dodelitev glasov nove članice v Mednarodnem svetu za sladkor, kot tudi prilagoditev glasov obstoječih članov v skladu s členom 25 Sporazuma.

(5)

Vlada Kraljevine Saudove Arabije je 16. februarja 2021 uradno zaprosila za pristop k Sporazumu. Mednarodni svet za sladkor na svojem prihodnjem zasedanju ali v okviru postopka za sprejetje sklepov Mednarodnega sveta za sladkor z izmenjavo pisem določi pogoje za pristop Kraljevine Saudove Arabije k Sporazumu.

(6)

Kraljevina Saudova Arabija je pomembna akterka v sektorju sladkorja na svetovni ravni in pomembna trgovinska partnerica Unije na področju kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s sladkorjem. Odobritev pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Sporazumu v skladu s členom 25 Sporazuma je v interesu Unije.

(7)

Primerno je določiti stališče, ki naj se v imenu Unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor na njegovem prihodnjem zasedanju ali v okviru postopka za sprejetje sklepov Mednarodnega sveta za sladkor z izmenjavo pisem, je, da se odobri pristop Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992 in zagotovi, da se število glasov, dodeljenih Kraljevini Saudovi Arabiji, izračuna v skladu s členom 25(4) Sporazuma.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. novembra 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta 92/580/EGS z dne 13. novembra 1992 o podpisu in sklenitvi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992 (UL L 379, 23.12.1992, str. 15).