EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Odluka (EU) 2019/1378 Europske središnje banke od 9. kolovoza 2019. o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27)

SL L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/9


ODLUKA (EU) 2019/1378 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. kolovoza 2019.

o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 24.,

budući da:

(1)

S obzirom na iskustvo stečeno od uspostavljanja Administrativnog odbora za preispitivanja, potrebno je pojasniti određene aspekte njegovih operativnih pravila, koja su utvrđena u Odluci ESB/2014/16 (2), i prema potrebi, prilagoditi ih, naročito u odnosu na ulogu zamjenika.

(2)

Europska središnja banka (ESB) je razvila metodologiju za raspodjelu troškova koje su podnositelji zahtjeva i ESB snosili u kontekstu internog administrativnog preispitivanja odluka ESB-a od strane Administrativnog odbora za preispitivanja, prema Uredbi (EU) br. 1024/2013. Ovu je metodologiju potrebno uvrstiti u pravila postupanja

(3)

Odluku ESB/2014/16 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka ESB/2014/16 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Administrativni odbor za preispitivanja sastoji se od pet članova koje zamjenjuju dva zamjenika pod uvjetima utvrđenim u stavcima 3. i 4.”

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u slučaju privremene nesposobnosti. U okviru određenog zahtjeva za preispitivanje, zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u sljedećim slučajevima:

(a)

u bilo kojoj situaciji koja bi mogla izazvait zabrinutost u vezi sukoba interesa kako je utvrđeno u članku 11.1. Kodeksa ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke (*1);

(b)

ako član nije na raspolaganju iz opravdanih razloga.”;

(*1)  SL C 89, 8.3.2019., str. 2.”;"

(c)

dodaju se sljedeći stavci 4. i 5.:

„4.   Zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u slučaju trajne nesposobnosti, smrti, ostavke ili razrješenja s dužnosti. U ovom slučaju, oni prestaju biti zamjenici te ih Upravno vijeće imenuje članovima Administrativnog odbora. Umjesto njih imenuju se zamjenici u skladu s postupkom utvrđenom u članku 4.

„5.   Zamjenici u potpunosti sudjeluju u postupku preispitivanja, bilo kao privremeni zamjenici članova Administrativnog odbora ili kao promatrači.”;

2.

U članku 4., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Mandat članova Administrativnog i dvaju zamjenika traje pet godina i može se obnoviti jedanput. U slučaju da zamjenik trajno zamijeni člana Administrativnog odbora u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 3. stavku 4., ta se zamjena ne smatra novim imenovanjem ili produljenjem imenovanja, te se smatra da je njihov mandat počeo na dan njihova imenovanja zamjenicima.”;

3.

U članku 7., stavak 5 zamjenjuje se sljedećim:

„5.   U obavijesti o preispitivanju jasno su navedeni potpuni podaci za kontakt podnositelja zahtjeva, tako da tajnik može slati obavijesti podnositelju zahtjeva ili, ovisno o slučaju, njegovu predstavniku. Tajnik će poslati podnositelju zahtjeva potvrdu o primitku obavijesti o preispitivanju, navodeći je li obavijest o preispitivanju potpuna.”;

4.

u članku 16., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Administrativni odbor će donijeti mišljenje o preispitivanju u roku primjerenom žurnosti predmeta, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana primitka potpune obavijesti o preispitivanju, koja sadrži svu dokumentaciju koja se treba podnijeti u skladu s člankom 7. stavkom 4., čiji se primitak potvrđuje u skladu s člankom 7. stavkom 5.”;

5.

u članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Novi nacrt odluke Nadzornog odbora kojim se zamjenjuje prvotna odluka s odlukom istovjetnog sadržaja ili odluka kojom se ukida ili mijenja prvotna odluka, dostavlja se Upravnom vijeću u roku od 30 dana nakon od primitka mišljenja Administrativnog odbora.”;

6.

članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3. i 4. brišu se;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Upravno vijeće donosi odluku o raspodjeli troškova u skladu s postupkom utvrđenim u članku 13.g stavku 2. Poslovnika Europske središnje banke, na temelju metodologije za raspodjelu troškova utvrđenom u Prilogu ovoj Odluci.”;

7.

Tekst iz Priloga ovoj Odluci dodaje se kao Prilog Odluci ESB/2014/16.

Članak 2.

Završna odredba

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 9. kolovoza 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG

Metodologija za raspodjelu troškova preispitivanja koje su podnositelj zahtjeva i Europska središnja banka snosili u okviru preispitivanja od strane Administrativnog odbora

U slučajevima kada Upravno vijeće ukine ili izmijeni prvotnu odluku ili izmijeni njezin izvršni dio, slijedom obavijesti o preispitivanju, ESB će nadoknaditi troškove koje je podnositelj zahtjeva snosio u okviru preispitivanja, osim bilo kakvih nesrazmjernih troškova koje je podnositelj zahtjeva snosio prilikom podnošenja pisanih ili usmenih dokaza, kao i troškova pravnog zastupanja, koje snosi podnositelj zahtjeva. U svakom slučaju, nadoknada troškova koje je snosio podnositelj zahtjeva od strane ESB-a, ne prelazi 50 000 eura za svako pojedinačno preispitivanje koje je proveo Administrativni odbor.

U slučajevima kada Upravno vijeće zamjeni prvotnu odluku s odlukom jednakog sadržaja ili izmijeni neizvršni dio (*1) prvotne odluke slijedom obavijesti o preispitivanju, podnositelj zahtjeva sudjeluje u troškovima koje snosi ESB u okviru preispitivanja. Fizičke osobe moraju platiti paušalni iznos od 500 eura. Pravne osobe moraju platiti paušalni iznos od 5 000 eura. Plaćanje ovog paušalnog iznosa ne dovodi u pitanje primjenu članka 13. ove Odluke.

U slučajevima kada podnositelj zahtjeva povuče obavijest o preispitivanju u skladu s člankom 7. stavkom 6. ove Odluke, podnositelj zahtjeva i ESB snose svoje vlastite troškove, ako ih je bilo.


(*1)  „Neizvršni dio” odnosi se na bilo koji dio odluke koji sadrži razloge i obrazloženje odluke ESB-a, neovisno o tekstu koji se u odluci upotrebljava radi označavanja tog dijela.”


Top