EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1378 z dne 9. avgusta 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/9


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1378

z dne 9. avgusta 2019

o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na izkušnje, pridobljene od ustanovitve Upravnega odbora za pregled, je treba pojasniti nekatere vidike njegovih pravil za delovanje, ki so določena v Sklepu ECB/2014/16 (2), in ta pravila za delovanje prilagoditi, kjer je to potrebno, zlasti v zvezi z vlogo nadomestnih članov.

(2)

Evropska centralna banka (ECB) je pripravila metodologijo za razdelitev stroškov, ki nastanejo vložnikom in ECB v okviru notranjega upravnega pregleda odločitev ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, ki ga opravi Upravni odbor za pregled. To metodologijo bi bilo treba vključiti v pravila za delovanje.

(3)

Zato je treba Sklep ECB/2014/16 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2014/16 se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Upravni odbor sestavlja pet članov, ki jih pod pogoji iz odstavkov 3 in 4 nadomestita dva nadomestna člana.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Nadomestni član začasno nadomesti člana Upravnega odbora v primeru začasne nezmožnosti za delo. V zvezi z določeno zahtevo za pregled nadomestni član začasno nadomesti člana Upravnega odbora v naslednjih primerih:

(a)

v vsaki situaciji, ki bi lahko zbudila pomisleke glede nasprotja interesov, kakor so opredeljeni v členu 11.1 Kodeksa ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke (*1);

(b)

član je odsoten iz utemeljenih razlogov.

(*1)  UL C 89, 8.3.2019, str. 2.“;"

(c)

dodata se naslednja odstavka 4 in 5:

„4.   Nadomestni član trajno nadomesti člana Upravnega odbora v primeru trajne nezmožnosti za delo, smrti, odstopa ali razrešitve. V tem primeru preneha biti začasni član in ga Svet ECB določi za člana Upravnega odbora. Na njegov prejšnji položaj se v skladu s postopkom iz člena 4 imenuje nov nadomestni član.

5.   Nadomestni člani ves čas sodelujejo v postopkih pregleda, bodisi v okviru začasnega nadomeščanja članov Upravnega odbora bodisi kot opazovalci.“;

(2)

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Mandat članov Upravnega odbora in nadomestnih članov traja pet let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. Če nadomestni član trajno nadomesti člana Upravnega odbora pod pogoji iz člena 3(4), se taka nadomestitev ne šteje za novo imenovanje ali ponovno imenovanje in se šteje, da se je njegov mandat začel na dan, ko je bil imenovan za nadomestnega člana.“;

(3)

v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   V vlogi za pregled se jasno navedejo popolni kontaktni podatki vložnika, tako da lahko sekretar pošilja sporočila vložniku oziroma njegovemu zastopniku. Sekretar brez odlašanja pošlje vložniku potrdilo o prejemu, v katerem navede, ali je vloga za pregled popolna.“;

(4)

v členu 16 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Upravni odbor sprejme mnenje o pregledu v roku, ki ustreza nujnosti zadeve, najpozneje pa dva meseca od datuma prejema popolne vloge za pregled, ki vsebuje vso dokumentacijo, ki jo je treba predložiti v skladu s členom 7(4), in katere prejem je bil potrjen v skladu s členom 7(5).“;

(5)

v členu 17 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Novi osnutek odločitve, ki ga pripravi Nadzorni odbor in ki nadomešča prvotno odločitev z odločitvijo enake vsebine ali razveljavlja ali spreminja prvotno odločitev, se predloži Svetu ECB v 30 delovnih dneh po prejemu mnenja Upravnega odbora.“;

(6)

člen 21 se spremeni:

(a)

odstavka 3 in 4 se črtata;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Svet ECB odloči o razdelitvi stroškov v skladu s postopkom iz člena 13g.2 Poslovnika Evropske centralne banke na podlagi metodologije za razdelitev stroškov iz Priloge k temu sklepu.“;

(7)

besedilo iz Priloge k temu sklepu se doda kot Priloga k Sklepu ECB/2014/16.

Člen 2

Končna določba

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 9. avgusta 2019

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  Sklep ECB/2014/16 z dne 14. aprila 2014 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (UL L 175, 14.6.2014, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA

Metodologija za razdelitev stroškov pregleda, ki nastanejo vložniku in Evropski centralni banki v okviru pregleda, ki ga opravi Upravni odbor

Kadar Svet ECB zaradi vloge za pregled razveljavi prvotno odločitev ali spremeni njen izrek, ECB povrne stroške, ki so v okviru pregleda nastali vložniku, razen morebitnih nesorazmernih stroškov, ki so vložniku nastali pri predlaganju pisnih ali ustnih dokazov ali v zvezi s pravnim zastopanjem in ki jih nosi vložnik. V vsakem primeru ECB za posamezen pregled, ki ga opravi Upravni odbor, povrne stroške vložnika največ v višini 50 000 EUR.

Kadar Svet ECB zaradi vloge za pregled prvotno odločitev nadomesti z odločitvijo enake vsebine ali spremeni samo obrazložitev prvotne odločitve (*1), vložnik prispeva k stroškom, ki so v okviru pregleda nastali ECB. Fizične osebe morajo plačati pavšalni znesek 500 EUR. Pravne osebe morajo plačati pavšalni znesek 5 000 EUR. Plačilo tega pavšalnega zneska ne posega v uporabo člena 13 tega sklepa.

Kadar vložnik vlogo za pregled umakne v skladu s členom 7(6), vložnik in ECB nosita vsak svoje morebitne stroške.


(*1)  ‚Obrazložitev‘ se nanaša na kateri koli del odločitve, ki vsebuje podlago in razloge za odločitev ECB, ne glede na poimenovanje tega dela v sami odločitvi.‘


Top