EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta (EKP/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1378,

annettu 9 päivänä elokuuta 2019,

oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta (EKP/2019/27)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oikaisulautakunnan perustamisen jälkeen saadun kokemuksen valossa on välttämätöntä selventää tietyiltä osin sen toimintasääntöjä, jotka on vahvistettu päätöksessä EKP/2014/16 (2), ja tarvittaessa muuttaa niitä erityisesti varajäsenten aseman osalta.

(2)

Euroopan keskuspankki (EKP) on kehittänyt menetelmän niiden kulujen jakamiseksi, joita pyynnön esittäjille ja EKP:lle aiheutuu EKP:n päätösten sisäisestä uudelleenkäsittelystä oikaisulautakunnassa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti. Tämä menetelmä pitäisi sisällyttää toimintasääntöihin.

(3)

Näin ollen päätös EKP/2014/16 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2014/16 seuraavasti:

1)

muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lautakunnassa on viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka toimivat jäsenten sijaisina 3 ja 4 kohdassa säädetyin edellytyksin.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Varajäsen toimii väliaikaisesti lautakunnan jäsenen sijaisena tämän tilapäisen työkyvyttömyyden vuoksi. Tietyn uudelleenkäsittelypyynnön yhteydessä varajäsen toimii väliaikaisesti lautakunnan jäsenen sijaisena seuraavissa tapauksissa:

a)

missä tahansa tilanteessa, jossa saattaa syntyä Euroopan keskuspankin ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeiden (*1) 11.1 artiklassa tarkoitettu eturistiriita.

b)

jäsen ei ole perustelluista syistä käytettävissä.

(*1)  EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.”;"

c)

lisätään 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Varajäsen korvaa pysyvästi lautakunnan jäsenen tämän pysyvän työkyvyttömyyden, kuoleman, lautakunnasta eroamisen tai erottamisen vuoksi. Tässä tapauksessa hänen tehtävänsä varajäsenenä lakkaa ja hänet nimetään lautakunnan jäseniksi. Hänen korvaajaksi nimitetään varajäsen 4 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

5.   Varajäsenet osallistuvat täysimääräisesti uudelleenkäsittelyihin joko väliaikaisesti lautakunnan jäsenten sijasta tai tarkkailijoina.”;

2).

korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Lautakunnan jäsenten ja kahden varajäsenen toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Jos varajäsen korvaa lautakunnan jäsenen pysyvästi 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa, korvaamista ei katsota uudeksi nimitykseksi tai uusimiseksi ja tehtävän katsotaan alkaneen varajäsenyyttä koskevan nimityksen päivämääränä.”;

3)

korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Uudelleenkäsittelyä koskevassa ilmoituksessa on esitettävä selkeästi pyynnön esittäjän täydelliset yhteystiedot, jotta sihteeri voi lähettää pyynnön esittäjälle tai sen edustajalle viestejä. Sihteeri lähettää viipymättä uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen esittäjälle vastaanottovahvistuksen, jossa todetaan, onko uudelleenkäsittelyä koskeva ilmoitus täydellinen.”;

4)

korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lautakunta antaa uudelleenkäsittelystä lausunnon asian kiireellisyyden kannalta asianmukaisen ajan kuluessa ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen täydellisenä, jolloin siihen sisältyvät kaikki 7 artiklan 4 kohdan nojalla toimitettavat asiakirjat ja vastaanottovahvistus on annettu 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”

5)

korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Valvontaelimen uusi päätösluonnos alkuperäisen päätöksen korvaamisesta päätöksellä, joka on sisällöltään identtinen tai jolla kumotaan alkuperäinen päätös tai muutetaan sitä, toimitetaan EKP:n neuvostolle 30 päivän kuluessa lautakunnan lausunnon vastaanottamisesta.”;

6)

muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 3 ja 4 kohta;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   EKP:n neuvosto päättää kulujen jakamisesta Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 13 g.2 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti tämän päätöksen liitteessä vahvistetun kulujen jakamista koskevan menetelmän perusteella.”;

7)

Tämän päätöksen liitteen teksti lisätään päätöksen EKP/2014/16 liitteeksi.

2 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä elokuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Päätös EKP/2014/16, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä (EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47).


LIITE

”LIITE

Menetelmä pyynnön esittäjälle ja Euroopan keskuspankille oikaisulautakunnan uudelleenkäsittelyn yhteydessä aiheutuneiden kulujen jakamiseksi

Jos EKP:n neuvosto kumoaa alkuperäisen päätöksen tai muuttaa sen määräysosaa uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen perusteella, EKP korvaa pyynnön esittäjälle uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kulut, lukuun ottamatta suhteettoman suuria kuluja, joita pyynnön esittäjälle on aiheutunut kirjallisen tai suullisen näytön toimittamisesta ja oikeudellisen edustajan käyttämisestä; pyynnön esittäjä vastaa tällaisista suhteettoman suurista kuluista. Joka tapauksessa enimmäismäärä, jonka EKP korvaa pyynnön esittäjälle hänelle kustakin oikaisulautakunnan yksittäisestä uudelleenkäsittelystä aiheutuneista kuluista, on 50 000 euroa.

Jos EKP:n neuvosto korvaa alkuperäisen päätöksen sisällöltään identtisellä päätöksellä tai muuttaa alkuperäisestä päätöksestä vain muuta kuin määräysosaa (*1) uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen perusteella, pyynnön esittäjä korvaa EKP:lle uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kulut. Luonnollisten henkilöiden on suoritettava kiinteä 500 euron suuruinen summa. Oikeushenkilöiden on suoritettava kiinteä 5 000 euron suuruinen summa. Tämän kiinteän summan suorittaminen ei rajoita tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista.

Jos pyynnön esittäjä peruuttaa uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen tämän päätöksen 7 artiklan 6 kohdan nojalla, pyynnön esittäjä ja EKP vastaavat omista kuluistaan, jos niitä on aiheutunut.


(*1)  ”Muulla kuin määräysosalla” tarkoitetaan päätöksen mitä tahansa osaa, jossa annetaan EKP:n päätöksen perustelut; merkitystä ei ole sillä, mitä sanamuotoa päätöksessä käytetään tällaisen osan yksilöimiseksi.”


Top