EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (ECB/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/9


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/1378

(2019. gada 9. augusts),

ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (ECB/2019/27)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 24. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta kopš Administratīvās pārskatīšanas padomes izveides, jāprecizē un attiecīgos gadījumos jāpielāgo daži tās darbības noteikumu aspekti, kas noteikti Lēmumā ECB/2014/16 (2), jo īpaši attiecībā uz aizstājēju lomu.

(2)

Eiropas Centrālā banka (ECB) izstrādājusi metodiku to izmaksu sadalei, kas radušās pieteikuma iesniedzējiem un ECB saistībā ar ECB lēmumu iekšējo administratīvo pārskatīšanu, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 veic Administratīvā pārskatīšanas padome. Šī metodika būtu jāiekļauj darbības noteikumos.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2014/16,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2014/16 groza šādi:

1)

šādi groza 3. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.   Administratīvās padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus saskaņā ar 3. un 4. punktā paredzētajiem noteikumiem aizstāj divi aizstājēji.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Pagaidu darba nespējas gadījumā Administratīvās padomes locekli uz laiku aizstāj aizstājējs. Konkrēta pārskatīšanas pieprasījuma kontekstā aizstājējs Administratīvās padomes locekli uz laiku aizstāj šādos gadījumos:

a)

jebkurā situācijā, kas varētu radīt bažas par interešu konfliktu, kā definēts Augsta līmeņa Eiropas Centrālās bankas amatpersonu ētikas kodeksa 11.1. pantā (*1);

b)

Administratīvās padomes loceklis nav pieejams pamatotu iemeslu dēļ.

(*1)  OV C 89, 8.3.2019., 2. lpp.”;"

c)

pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“4.   Aizstājējs pastāvīgi aizstāj Administratīvās padomes locekli pastāvīgas darba nespējas, nāves, atkāpšanās vai atbrīvošanas no amata gadījumā. Šādā gadījumā tie vairs nav aizstājēji, un ECB Padome tos apstiprina par Administratīvās padomes locekļiem. Viņu vietā saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru ieceļ aizstājējus.

5.   Aizstājēji pilnībā piedalās pārskatīšanas procedūrās, vai nu uz laiku aizstājot Administratīvās padomes locekļus, vai kā novērotāji.”;

2)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

“3.   Administratīvās padomes locekļu un divu aizstājēju amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienu reizi pagarināt. Ja aizstājējs pastāvīgi aizstāj Administratīvās padomes locekli saskaņā ar 3. panta 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem, šādu aizstāšanu neuzskata par jaunu iecelšanu amatā vai amata pilnvaru termiņa pagarināšanu, un uzskata, ka to pilnvaras sākušās dienā, kurā tos iecēla par aizstājējiem.”;

3)

ar šādu punktu aizstāj 7. panta 5. punktu:

“5.   Pārskatīšanas pieteikumā skaidri norāda pilnīgu kontaktinformāciju par pieteikuma iesniedzēju, lai sekretārs var nosūtīt paziņojumus attiecīgi pieteikuma iesniedzējam vai tā pārstāvim. Sekretārs nekavējoties nosūta pieteikuma iesniedzējam apstiprinājumu par saņemšanu, norādot, vai pārskatīšanas pieteikums ir pilnīgs.”;

4)

ar šādu punktu aizstāj 16. panta 1. punktu:

“1.   Administratīvās padome pieņem atzinumu par pārskatīšanu termiņā, kas ir atbilstošs jautājuma steidzamībai, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tāda pilnīga pārskatīšanas pieteikuma saņemšanas datuma, kurā ietverta visa dokumentācija, kas jāiesniedz saskaņā ar 7. panta 4. punktu, un kuras saņemšana ir apstiprināta saskaņā ar 7. panta 5. punktu.”;

5)

ar šādu punktu aizstāj 17. panta 2. punktu:

“2.   Uzraudzības valdes jauno lēmuma projektu, ar kuru sākotnējo lēmumu aizstāj ar identiska satura lēmumu vai ar kuru atceļ vai groza sākotnējo lēmumu, iesniedz ECB Padomei 30 darbadienu laikā pēc Administratīvās padomes atzinuma saņemšanas.”;

6)

šādi groza 21. pantu:

a)

svītro 3. un 4. punktu;

b)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   ECB Padome lemj par izmaksu sadali saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 13.g panta 2. punktā, pamatojoties uz izmaksu sadales metodiku, kas izklāstīta šā lēmuma pielikumā.”;

7)

šā lēmuma pielikumā izklāstīto tekstu kā pielikumu pievieno Lēmumam ECB/2014/16.

2. pants

Nobeiguma noteikums

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 9. augustā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Pieteikuma iesniedzējam un Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar Administratīvās padomes veiktu pārskatīšanu radušos izmaksu sadales metodika

Gadījumos, kuros ECB Padome pārskatīšanas pieteikuma rezultātā atceļ sākotnējo lēmumu vai groza tā rezolutīvo daļu, ECB atlīdzinās izmaksas, kas pieteikuma iesniedzējam radušās saistībā ar pārskatīšanu, izņemot nesamērīgas izmaksas, kuras pieteikuma iesniedzējam radušās, iesniedzot rakstiskus vai mutiskus pierādījumus, un attiecībā uz juridisko pārstāvību, kuras sedz pieteikuma iesniedzējs. ECB veiktā pieteikuma iesniedzējam radušos izmaksu atlīdzināšana jebkurā gadījumā nepārsniedz EUR 50 000 attiecībā uz katru atsevišķo Administratīvās padomes veikto pārskatīšanu.

Gadījumos, kuros ECB Padome pārskatīšanas pieteikuma rezultātā sākotnējo lēmumu aizstāj ar identisku lēmumu vai groza tikai sākotnējā lēmuma nerezolutīvo daļu (*1), pieteikuma iesniedzējs sedz daļu izmaksu, kas ECB radušās saistībā ar pārskatīšanu. Fiziskām personām jāmaksā vienreizējs maksājums EUR 500 apmērā. Juridiskām personām jāmaksā vienreizējs maksājums EUR 5 000 apmērā. Šis vienreizējais maksājums neierobežo šā lēmuma 13. panta piemērošanu.

Gadījumos, kuros pieteikuma iesniedzējs atsauc pārskatīšanas pieteikumu saskaņā ar šā lēmuma 7. panta 6. punktu, pieteikuma iesniedzējs un ECB paši sedz savus izdevumus, ja tādi radušies.


(*1)  “Nerezolutīvā daļa” attiecas uz jebkuru lēmuma daļu, kurā norādīts ECB lēmuma pamatojums un sniegta argumentācija, neatkarīgi no formulējuma, kas pašā lēmumā izmantots, lai norādītu uz šādu daļu.”


Top