EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1378 határozata (2019. augusztus 9.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról (EKB/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/9


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1378 HATÁROZATA

(2019. augusztus 9.)

a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról (EKB/2019/27)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1)

A felülvizsgálati testület megalapítása óta szerzett tapasztalatok alapján tisztázni kell az EKB/2014/16 határozatban (2) megállapított működési szabályzatának néhány szempontját és adott esetben ki kell igazítani azokat, különös tekintettel a póttagok szerepére.

(2)

Az Európai Központi Bank (EKB) kidolgozott egy költségviselési módszertant az 1024/2013/EU rendelet alapján hozott EKB határozatok felülvizsgálati testület általi belső adminisztratív felülvizsgálatával összefüggésben a kérelmezők és az EKB részéről felmerült költségek tekintetében. Ezt a módszertant a működési szabályzat részévé kell tenni.

(3)

Ezért az EKB/2014/16 határozatot megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2014/16 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A felülvizsgálati testület öt tagból áll, akiket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek alapján két póttag helyettesít.”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Egy póttag ideiglenesen helyettesíti a felülvizsgálati testület tagját annak ideiglenes munkaképtelensége esetében. Valamely adott felülvizsgálati kérelem vonatkozásában ideiglenesen póttag helyettesíti a felülvizsgálati testület tagját a következő esetekben:

a)

bármely olyan helyzet, amely az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex (*1) 11.1 cikkében meghatározott összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel;

b)

a tag indokoltan nem tud rendelkezésre állni.

(*1)  HL C 89., 2019.3.8., 2. o.”"

c)

A szöveg a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Egy póttag állandó jelleggel helyettesíti a felülvizsgálati testület tagját annak tartós munkaképtelensége, halála, lemondása vagy felmentése esetében. Ebben az esetben megszűnik póttagi minősége és a Kormányzótanács kijelöli a felülvizsgálati testület tagjának. Helyére póttagot kell kinevezni a 4. cikk szerinti eljárással összhangban.

(5)   A póttagok teljes mértékben részt vesznek a felülvizsgálati eljárásokban, vagy ideiglenesen helyettesítve a felülvizsgálati testület valamelyik tagját, vagy megfigyelőként.”

2.

A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A felülvizsgálati testület tagjait és két póttagját ötéves, egy alkalommal megújítható időtartamra nevezik ki. Amennyiben valamely póttag állandó jelleggel helyettesíti a felülvizsgálati testület valamely tagját a 3. cikk (4) bekezdésében szereplő feltételek mellett, az ilyen helyettesítés nem minősül új kinevezésnek vagy megújításnak, és megbízatását úgy kell tekinteni, hogy az a póttagként való kinevezésének időpontjában kezdődött.”

3.

A 7. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A felülvizsgálati kérelemnek világosan meg kell jelölnie a kérelmező valamennyi elérhetőségét annak érdekében, hogy adott esetben a titkár értesítéseket küldhessen a kérelmező vagy képviselője részére. A felülvizsgálati kérelem kézhezvételéről a titkár haladéktalanul megerősítést küld a kérelmezőnek, amelyben tájékoztatja arról, hogy a felülvizsgálati kérelem hiánytalanul került-e benyújtásra.”

4.

A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A felülvizsgálati testület a felülvizsgálatra vonatkozó véleményét a kérdés sürgősségének megfelelő időszakon belül fogadja el, de legkésőbb a hiánytalan, a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően benyújtandó valamennyi dokumentumot tartalmazó felülvizsgálati kérelem kézhezvételének időpontját követő két hónapon belül, amely kérelem kézhezvételét megerősítették a 7. cikk (5) bekezdésének megfelelően.”

5.

A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A felügyeleti testület eredeti határozatot azonos tartalmú határozattal felváltó, vagy az eredeti határozatot hatályon kívül helyező vagy azt módosító új határozattervezetét a felülvizsgálati testület véleményének kézhezvételét követően 30 munkanapon belül meg kell küldeni a Kormányzótanácsnak.”

6.

A 21. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) és (4) bekezdéseket el kell hagyni.

b)

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A költségek viseléséről a Kormányzótanács az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának (13 g.2) cikkében megállapított eljárással összhangban dönt, az e határozat mellékletében szereplő költségviselési módszertan alapján.”

7.

Az EKB/2014/16 iránymutatás az e határozat mellékletében meghatározott szövegű melléklettel egészül ki.

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. augusztus 9-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  EKB/2014/16 határozata (2014. április 14.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról (HL L 175., 2014.6.14., 47. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A felülvizsgálati testület felülvizsgálatával összefüggésben a kérelmező és az Európai Központi Bank részéről felmerült felülvizsgálati költségekre vonatkozó költségviselési módszertan

Azokban az esetekben, amelyekben a Kormányzótanács a felülvizsgálati kérelem következményeként hatályon kívül helyezi az eredeti határozatot vagy módosítja annak rendelkező részét, az EKB megtéríti a kérelmező részéről a felülvizsgálattal összefüggésben felmerült költségeket, a kérelmező írásbeli vagy szóbeli bizonyítékbenyújtással és jogi képviselettel összefüggésben felmerült aránytalan költségeinek kivételével, ezeket a költségeket a kérelmező viseli. A kérelmező felmerült költségeinek EKB általi megtérítése egyetlen esetben sem haladhatja meg az 50 000 EUR-t a felülvizsgálati testület egyes egyedi felülvizsgálatai vonatkozásában.

Azokban az esetekben, amelyekben a Kormányzótanács a felülvizsgálati kérelem következményeként az eredeti határozatot azonos tartalmú határozattal váltja fel vagy csupán az eredeti határozat nem rendelkező részét (*1) módosítja, a kérelmező hozzájárul az EKB felülvizsgálattal összefüggésben felmerült költségeihez. Természetes személyek 500 EUR átalányösszeget fizetnek. Jogi személyek 5 000 EUR átalányösszeget fizetnek. Ezen átalányösszeg megfizetése nem sérti az e határozat 13. cikkének alkalmazását.

Azokban az esetekben, amelyekben a kérelmező e határozat 7. cikkének (6) bekezdése szerint visszavonja a felülvizsgálati kérelmet, a kérelmező és az EKB maga viseli az esetlegesen felmerült költségeit.


(*1)  A »nem rendelkező rész« a határozat azon részére utal, amely az EKB határozatának alapját és indokolását tartalmazza, tekintet nélkül a magában a határozatban az ilyen rész megjelölésére használt szóhasználatra.«


Top