EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

2019 m. rugpjūčio 9 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1378, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (ECB/2019/27)

OL L 224, 2019 8 28, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/9


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1378

2019 m. rugpjūčio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (ECB/2019/27)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo, būtina patikslinti keletą jos veiklos taisyklių, įtvirtintų Sprendime ECB/2014/16 (2), ir, kai tai tinkama, jas pakeisti, konkrečiai dėl pakaitinių narių vaidmens;

(2)

Europos Centrinis Bankas (ECB) sukūrė metodiką, pagal kurią padalijamos prašymo pateikėjo ir ECB išlaidos, patirtos Administracinės peržiūros valdybai atliekant ECB sprendimų vidaus administracinę peržiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013. Šią metodiką reikėtų įtraukti į veiklos taisykles;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/16,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/16 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Administracinę valdybą sudaro penki nariai, kuriuos 3 ir 4 dalyse nustatytomis sąlygomis pakeičia du pakaitiniai nariai.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pakaitinis narys laikinai pakeičia Administracinės valdybos narį jo laikino nedarbingumo atveju. Vykdant konkretų prašymą atlikti peržiūrą, pakaitinis narys laikinai pakeičia Administracinės valdybos narį šiais atvejais:

a)

esant bet kokiai situacijai, dėl kurios gali kilti susirūpinimas dėl interesų konflikto, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekso (*1) 11 straipsnio 1 dalyje;

b)

to nario nėra dėl pateisinamų priežasčių.

(*1)  OL C 89, 2019 3 8, p. 2.“;"

c)

pridedamos šios 4 ir 5 dalys:

„4.   Pakaitinis narys visam laikui pakeičia Administracinės valdybos narį jo nuolatinio nedarbingumo, mirties, atsistatydinimo ar pašalinimo iš pareigų atveju. Šiuo atveju jis nustoja būti pakaitiniu nariu ir Valdančioji taryba jį paskiria Administracinės valdybos nariu. Remiantis 4 straipsnyje numatyta tvarka, į jo pareigas paskiriamas pakaitinis narys.

5.   Pakaitiniai nariai visapusiškai dalyvauja peržiūros procese tada, kai laikinai pakeičia Administracinės valdybos narius, arba kai jie yra stebėtojai.“;

2)

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Administracinės valdybos narių ir dviejų pakaitinių narių kadencija yra penkeri metai, ji gali būti vieną kartą pratęsta. Tuo atveju, kai pakaitinis narys visam laikui pakeičia Administracinės valdybos narį esant 3 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sąlygoms, toks pakeitimas nelaikomas nauju paskyrimu arba atnaujinimu, ir jo kadencija laikoma prasidėjusia nuo tada, kai jis buvo paskirtas pakaitiniu nariu.“;

3)

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Paraiškoje dėl peržiūros aiškiai nurodomi visi prašymo pateikėjo kontaktiniai duomenys, kad sekretorius galėtų siųsti korespondenciją prašymo pateikėjui, arba prireikus, jo atstovui. Sekretorius prašymo pateikėjui nedelsdamas išsiunčia gavimo patvirtinimą, kuriame nurodo, ar paraiška dėl peržiūros yra visapusiškai užpildyta.“;

4)

16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Administracinė valdyba priima nuomonę dėl peržiūros per klausimo skubą atitinkantį laiką ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tada, kai gaunama išsami paraiška dėl peržiūros, kurioje yra visi dokumentai, kurie turi būti pateikti pagal 7 straipsnio 4 dalį ir apie kurių gavimą patvirtinama pagal 7 straipsnio 5 dalį.“;

5)

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Priežiūros valdybos naujo sprendimo, kuriuo pradinis sprendimas pakeičiamas tapataus turinio sprendimu arba pradinis sprendimas panaikinamas arba iš dalies keičiamas, projektas pateikiamas Valdančiajai tarybai per 30 darbo dienų nuo Administracinės valdybos nuomonės gavimo.“;

6)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 ir 4 dalys išbraukiamos;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valdančioji taryba nusprendžia dėl išlaidų padalijimo, vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 13g straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir remdamasi šio sprendimo priede išdėstyta išlaidų padalijimo metodika.“;

7)

šio sprendimo priede išdėstytas tekstas pridedamas kaip Sprendimo ECB/2014/16 priedas.

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. rugpjūčio 9 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Peržiūros išlaidų, kurias prašymo pateikėjas ir Europos Centrinis Bankas patyrė Administracinei valdybai atliekant peržiūrą, padalijimo metodika

Tais atvejais, kai, pateikus paraišką dėl peržiūros, Valdančioji taryba panaikina pradinį sprendimą arba iš dalies pakeičia jo rezoliucinę dalį, ECB atlygins prašymo pateikėjo išlaidas, patirtas atliekant peržiūrą, išskyrus neproporcingas išlaidas, kurias prašymo pateikėjas patyrė pateikdamas rašytinius ar žodinius įrodymus ar dėl teisinio atstovavimo, kurias padengia pats prašymo pateikėjas. Bet kuriuo atveju ECB atlyginamų išlaidų, kurias patyrė prašymo pateikėjas, dydis negali viršyti 50 000 EUR kiekvienos atskiros Administracinės valdybos atliekamos peržiūros atveju.

Tais atvejais, kai, pateikus paraišką dėl peržiūros, Valdančioji taryba pakeičia pradinį sprendimą tapataus turinio sprendimu arba iš dalies pakeičia tik pradinio sprendimo nerezoliucinę dalį (*1), prašymo pateikėjas prisidės padengiant išlaidas, kurias, atliekant peržiūrą, patyrė ECB. Fiziniai asmenys privalo sumokėti 500 EUR fiksuotą sumą. Juridiniai asmenys privalo sumokėti 5 000 EUR fiksuotą sumą. Šios fiksuotos sumos sumokėjimas nedaro įtakos šio sprendimo 13 straipsnio taikymui.

Tais atvejais, kai prašymo pateikėjas atsiima paraišką dėl peržiūros pagal šio sprendimo 7 straipsnio 6 dalį, prašymo pateikėjas ir ECB padengia savo išlaidas, jei jų patyrė.


(*1)  

Nerezoliucinė dalis– sprendimo dalis, kurioje išdėstomas ECB sprendimo pagrindimas ir motyvai, nepriklausomai nuo to, kaip ši dalis vadinama pačiame sprendime.


Top