28.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/9


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/1378

af 9. august 2019

om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2019/27)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I lyset af de erfaringer, der er gjort siden oprettelsen af Det Administrative Klagenævn, er det nødvendigt at præcisere visse aspekter af forretningsordenen for dette, som er fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 (2), og hvor det er hensigtsmæssigt at ændre dem, særligt hvad angår suppleanternes rolle.

(2)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har udviklet en fremgangsmåde til fordelingen af klagerens og ECB's sagsomkostninger i forbindelse med Det Administrative Klagenævns interne administrative revision af ECB's afgørelser i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. Denne fremgangsmåde bør medtages i forretningsordenen.

(3)

Afgørelse ECB/2014/16 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ECB/2014/16 ændres som følger:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1 erstattes af følgende:

»1.   Det Administrative Klagenævn sammensættes af fem personer og to suppleanter i henhold til betingelserne i stk. 3 og 4.«

b)

Stk. 3 erstattes af følgende:

»3.   En suppleant træder midlertidigt i stedet for et medlem af Det Administrative Klagenævn, hvis denne er midlertidigt uarbejdsdygtig. I forbindelse med en bestemt anmodning om revision træder en suppleant midlertidigt i stedet for et medlem af Det Administrative Klagenævn i følgende tilfælde:

a)

i enhver sitiation, hvor en bekymring om interessekonflikt kan opstå, som defineret i artikel 11.1 i adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank (*1)

b)

medlemmet er utilgængeligt af begrundede årsager.

(*1)  EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2.«"

c)

Som stk. 4 og 5 indsættes følgende:

»4.   En suppleant træder permanent i stedet for et medlem af Det Administrative Klagenævn, hvis denne er permanent uarbejdsdygtig, afgået ved døden, fratræder eller fratages embedet. I dette tilfælde ophører suppleanten med at være suppleant og udnævnes til medlem af Det Administrative Klagenævn af Styrelsesrådet. En suppleant udnævnes i deres sted i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 4.

5.   Suppleanterne deltager fuldt ud i revisionsproceduren, enten ved midlertidigt at træde i stedet for medlemmerne af Det Administrative Klagenævn eller som observatører.«

2)

Artikel 4, stk. 3, erstattes af følgende:

»3.   Embedsperioden for medlemmerne af Det Administrative Klagenævn samt for de to suppleanter er fem år, og kan forlænges én gang. I tilfælde af, at en suppleant permanent træder i stedet for et medlem af Det Administrative Klagenævn i henhold til de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, anses en sådan afløsning ikke for en ny udnævnelse eller forlængelse, og suppleantens mandat anses for påbegyndt på den dato, hvor denne blev udnævnt til suppleant.«

3)

Artikel 7, stk. 5, erstattes af følgende:

»5.   Klagerens fulde kontaktoplysninger skal tydeligt fremgå af meddelelsen om revision, således at sekretæren kan sende meddelelser til klageren eller, alt efter omstændighederne, dennes repræsentant. Sekretæren sender straks klageren en bekræftelse for modtagelsen, hvori det fremgår om meddelelsen om revision er fuldstændig.«

4)

Artikel 16, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   Det Administrative Klagenævn vedtager en udtalelse om revisionen inden for en frist, som står i forhold til sagens hastende karakter, dog senest to måneder fra datoen for modtagelse af hele meddelelsen om revision, der indeholder samtlig nødvendig dokumentation, som skal indgives i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, og hvis modtagelse bekræftes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5.«

5)

Artikel 17, stk. 2, erstattes af følgende:

»2.   Tilsynsrådets nye udkast til afgørelse, der erstatter den oprindelige afgørelse med en afgørelse med det samme indhold eller ophæver eller ændrer den oprindelige afgørelse, forelægges for Styrelsesrådet inden for 30 arbejdsdage efter modtagelsen af Det Administrative Klagenævns udtalelse.«

6)

Artikel 21 ændres således:

a)

Stk. 3 og 4 udgår.

b)

Stk. 5 erstattes af følgende:

»5.   Styrelsesrådet træffer afgørelse om fordelingen af sagsomkostninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 13g.2 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank på grundlag af fremgangsmåden til fordeling af sagsomkostninger, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse.«

7)

Teksten i bilaget til denne afgørelse indgår som et bilag til afgørelse ECB/2014/16.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. august 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47).


BILAG

»BILAG

Fremgangsmåde til fordelingen af klagerens og Den Europæiske Centralbanks sagsomkostninger i forbindelse med Det Administrative Klagenævns interne administrative revision

I tilfælde, hvor Styrelsesrådet ophæver den oprindelige afgørelse eller ændrer afgørelsens operative del som følge af meddelelsen om revision, refunderer ECB de udgifter, som klageren har afholdt i forbindelse med revisionen, med undtagelse af uforholdsmæssigt store udgifter, der er afholdt af klageren ved indgivelsen af skriftlige eller mundtlige beviser og hvad angår juridisk repræsentation, som betales af klageren. Under alle omstændigheder kan ECB's refundering af de udgifter, som klageren har afholdt, ikke overstige 50 000 EUR for hver individuel revision foretaget af Det Administrative Klagenævn.

I tilfælde, hvor Styrelsesrådet erstatter den oprindelige afgørelse med en afgørelse med det samme indhold eller udelukkende ændrer den ikke-operative del (*1) af den oprindelige afgørelse som følge af meddelelsen om revision, betaler klageren en del af de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med revisionen. Fysiske personer betaler et engangsbeløb på 500 EUR. Juridiske personer betaler et engangsbeløb på 5 000 EUR. Betalingen af dette engangsbeløb berører ikke anvendelsen af denne afgørelses artikel 13.

I tilfælde, hvor klageren tilbagekalder en meddelelse om revision i henhold til denne afgørelses artikel 7, stk. 6, betaler klageren og ECB deres egne omkostninger, hvis der har været nogen.


(*1)  Den »ikke-operative del« henviser til den del af afgørelsen, hvoraf begrundelsen for ECB's afgørelse fremgår, uden hensyn til den ordlyd, der er anvendt i selve afgørelsen til at angive en sådan del.«