EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1378 av den 9 augusti 2019 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (ECB/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/9


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1378

av den 9 augusti 2019

om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (ECB/2019/27)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 24,

av följande skäl:

(1)

Utifrån de erfarenheter som gjorts sedan inrättandet av den administrativa omprövningsnämnden är det nödvändigt att förtydliga vissa aspekter av dess arbetsordning som framgår av Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/16 (2) och i vissa fall företa ändringar, särskilt avseende suppleanters roll.

(2)

Europeiska centralbanken (ECB) har tagit fram en metod för fördelning av kostnaderna mellan sökande och ECB inom ramen för den interna administrativa omprövningen av ECB-beslut som den administrativa omprövningsnämnden gör enligt förordning (EU) nr 1024/2013. Denna metod bör inkluderas i arbetsordningen.

(3)

Beslut ECB/2014/16 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut ECB/2014/16 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Omprövningsnämnden ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter i enlighet med punkterna 3 och 4.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   En suppleant ska tillfälligt ersätta en ledamot i omprövningsnämnden om denne är tillfälligt förhindrad. I samband med en specifik begäran om omprövning ska en suppleant tillfälligt ersätta en ledamot i omprövningsnämnden i följande fall:

a)

Alla situationer som kan medföra intressekonflikter i enlighet med definitionen i artikel 11.1 i uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken (*1).

b)

Ledamoten är frånvarande av godtagbara orsaker.

(*1)  EUT C 89, 8.3.2019, s. 2.”"

c)

Följande punkter 4 och 5 ska läggas till:

”4.   En suppleant ska permanent ersätta en ledamot i omprövningsnämnden om denne är permanent förhindrad, vid dödsfall eller om ledamoten avgår eller entledigas. I sådana fall ska de upphöra att vara suppleanter och utses till ledamöter i omprövningsnämnden av ECB-rådet. En suppleant ska utnämnas i deras ställe i enlighet med det förfarande som framgår av artikel 4.

”5.   Suppleanterna ska fullt ut delta i omprövningsarbetet, antingen för att tillfälligt ersätta ledamöterna i omprövningsnämnden eller som observatörer.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   Mandattiden för ledamöterna i omprövningsnämnden och de två suppleanterna är fem år och mandatet kan förnyas en gång. Om en suppleant permanent ersätter en ledamot i omprövningsnämnden under sådana omständigheter som framgår av artikel 3.4, ska detta inte anses utgöra någon ny utnämning eller en förnyelse, och deras mandatstid ska anses ha påbörjats när de utnämndes till suppleant.”

3.

Artikel 7.5 ska ersättas med följande:

”5.   I sin ansökan om omprövning ska sökanden tydligt ange sina kontaktuppgifter så att sekreteraren kan kommunicera med sökanden eller dennes ombud. Sekreteraren ska skyndsamt skicka en mottagningsbekräftelse till sökanden som anger huruvida dennes ansökan om omprövning är fullständig.”

4.

Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

”1.   Omprövningsnämnden ska anta sitt yttrande om omprövningen inom en, mot bakgrund av sakens natur, rimlig tidsperiod men senast två månader efter den dag då den fullständiga ansökan om omprövning mottogs, som innehåller all sådan dokumentation som ska lämnas in i enlighet med artikel 7.4, och mottagandet av handlingarna ska bekräftas i enlighet med artikel 7.5.”

5.

Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

”2.   Tillsynsnämndens nya utkast till beslut som ersätter det ursprungliga beslutet med ett beslut med exakt samma innehåll eller som upphäver eller ändrar det ursprungliga beslutet ska överlämnas till ECB-rådet inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av omprövningsnämndens yttrande.”

6.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 3 och 4 ska utgå.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   ECB-rådet ska besluta om hur kostnaderna ska fördelas i enlighet med förfarandet i artikel 13g 2 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken baserat på den metod för fördelning av kostnaderna som framgår av bilagan till detta beslut.”

7.

Den text som återfinns i bilagan till dettta beslut ska läggas till som en bilaga till beslut ECB/2014/16.

Artikel 2

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 augusti 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).


BILAGA

”BILAGA

Metod för fördelning av kostnaderna mellan sökanden och Europeiska centralbanken inom ramen för en omprövning av den administrativa omprövningsnämnden

Om ECB-rådet upphäver det ursprungliga beslutet eller ändrar dess operativa del till följd av en ansökan om omprövning, ersätter ECB de kostnader som den sökande haft, dock inte orimliga kostnader som sökanden haft för att lämna skriftlig eller muntlig bevisning samt avseende dennes juridiska ombud – sådana kostnader måste sökande själv stå för. För varje individuell omprövning som den administrativa omprövningsnämnden gör ersätter ECB dock maximalt 50 000 euro av de kostnader som sökanden haft.

Om ECB-rådet ersätter det ursprungliga beslutet med ett beslut med exakt samma innehåll eller endast ändrar den icke-operativa delen (*1) av det ursprungliga beslutet till följd av en ansökan om omprövning, ska sökanden bidra till de kostnader ECB haft inom ramen för omprövningen. Fysiska personer ska betala en fast avgift som uppgår till 500 euro. Juridiska personer ska betala en fast avgift som uppgår till 5 000 euro. Betalningen av denna fasta avgift påverkar inte tillämpningen av artikel 13 i detta beslut.

I fall där sökanden dra tillbaka sin ansökan om omprövning enligt artikel 7.6 i detta beslut, står sökanden och ECB själva för sina respektive kostnader.


(*1)  Den icke-operativa delen avser alla delar i ett beslut som anger grunderna för, samt resonemangen bakom, ECB beslutet, oavsett hur dessa delar benämns i själva beslutet.”


Top