EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1378

z 9. augusta 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skúsenosti získané po zriadení Administratívneho revízneho výboru je potrebné spresniť niektoré prvky jeho pravidiel činnosti, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí ECB/2014/16 (2) a v odôvodnených prípadoch ich upraviť, a to najmä v súvislosti s postavením náhradníkov.

(2)

Európska centrálna banka (ECB) vypracovala metodiku pre rozdelenie nákladov, ktoré vznikli žiadateľom a ECB v súvislosti s interným administratívnym preskúmaním rozhodnutí ECB, ktoré uskutočňuje Administratívny revízny výbor podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Táto metodika by mala byť súčasťou jeho pravidiel činnosti.

(3)

Rozhodnutie ECB/2014/16 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2014/16 sa mení takto:

1.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Administratívny revízny výbor sa skladá z piatich členov, ktorých nahradia dvaja náhradníci na základe podmienok ustanovených v odsekoch 3 a 4.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Náhradník dočasne nahradí člena Administratívneho revízneho výboru v prípade, že dočasne nebude schopný vykonávať funkciu. Náhradník dočasne nahradí člena Administratívneho revízneho výboru pri konkrétnej žiadosti o preskúmanie v týchto prípadoch:

a)

pri situáciách, ktoré by mohli vzbudiť obavy z konfliktu záujmovv zmysle článku 11.1 kódexu správania pre vysokopostavených úradníkov Európskej centrálnej banky (*1);

b)

člen Administratívneho revízneho výboru je neprítomný z opodstatnených dôvodov.

(*1)  Ú. v. EÚ C 89, 8.3.2019, s. 2.“;"

c)

dopĺňajú sa tieto odseky 4 a 5:

„4.   Náhradník trvalo nahradí člena Administratívneho revízneho výboru v prípade, že trvalo nebude schopný vykonávať funkciu, v prípade smrti, odstúpenia alebo odvolania. V takomto prípade prestane byť náhradníkom a Rada guvernérov ho ustanoví za člena Administratívneho revízneho výboru. Na jeho miesto sa vymenuje náhradník v súlade s postupom stanoveným v článku 4.

5.   Náhradníci sa v plnom rozsahu zúčastňujú na preskúmaní a to ako dočasní náhradníci členov Administratívneho revízneho výboru alebo ako pozorovatelia.“;

2.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Funkčné obdobie členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné. Ak náhradník trvalo nahradí člena Administratívneho revízneho výboru za podmienok uvedených v článku 3 ods. 4, nepovažuje sa to za nové vymenovanie ani za obnovenie mandátu a za začiatok vykonávania mandátu sa považuje dátum vymenovania za náhradníka.“;

3.

V článku 7 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie jasne uvedie všetky kontaktné údaje žiadateľa, aby tajomník mohol prípadne žiadateľovi alebo jeho zástupcovi zasielať oznámenia. Tajomník zašle bez zbytočného odkladu potvrdenie o prijatí žiadateľovi a uvedie, či je oznámenie so žiadosťou o preskúmanie úplné.“;

4.

V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Administratívny revízny výbor prijme stanovisko k prieskumu v lehote primeranej naliehavosti danej veci, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu prijatia úplného oznámenia so žiadosťou o preskúmanie v zmysle požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 4 potvrdeného v súlade s článkom 7 ods. 5“;

5.

V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Nový návrh rozhodnutia Rady pre dohľad, ktorý nahrádza pôvodné rozhodnutie rozhodnutím s rovnakým obsahom, alebo ruší či mení pôvodné rozhodnutie, sa predloží Rade guvernérov do 30 pracovných dní od prijatia stanoviska Administratívneho revízneho výboru.“;

6.

Článok 21 sa mení takto:

a)

odseky 3 a 4 sa vypúšťajú;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Rada guvernérov rozhodne o rozdelení nákladov v súlade s postupom ustanoveným v článku 13g.2 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky a na základe metodiky pre rozdelenie nákladov stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu.“;

7.

Text uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha k rozhodnutiu ECB/2014/16.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. augusta 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/16 zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Metodika pre rozdelenie nákladov, ktoré žiadateľovi a Európskej centrálnej banke vznikli v súvislosti s preskúmaním Administratívneho revízneho výboru

Ak Rada guvernérov v dôsledku oznámenia so žiadosťou o preskúmanie zruší pôvodné rozhodnutie alebo zmení jeho výrokovú časť, ECB nahradí náklady, ktoré žiadateľovi vznikli v súvislosti s preskúmaním, s výnimkou neprimeraných nákladov, ktoré žiadateľovi vznikli v súvislosti s predkladaním písomných alebo ústnych dôkazov a v súvislosti s právnym zastúpením – takéto náklady bude znášať žiadateľ. Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli, nahradí ECB maximálne do výšky 50 000 EUR za každé jednotlivé preskúmanie Administratívnym revíznym výborom.

Ak Rada guvernérov v dôsledku oznámenia so žiadosťou o preskúmanie nahradí pôvodné rozhodnutie rozhodnutím s rovnakým obsahom alebo zmení len inú ako výrokovú časť (*1) pôvodného rozhodnutia, žiadateľ prispeje na náklady, ktoré vznikli ECB v súvislosti s preskúmaním. Fyzické osoby sú povinné zaplatiť paušálnu sumu vo výške 500 EUR. Právnické osoby sú povinné zaplatiť paušálnu sumu vo výške 5 000 EUR. Zaplatením tejto paušálnej sumy nie je dotknuté uplatňovanie článku 13 tohto rozhodnutia.

Ak žiadateľ stiahne oznámenie so žiadosťou o preskúmanie podľa článku 7 ods. 6 tohto rozhodnutia, znášajú žiadateľ a ECB každý svoje prípadné náklady.


(*1)  Iná ako výroková časť rozhodnutia je tá časť rozhodnutia, ktorá obsahuje odôvodnenie rozhodnutia ECB, bez ohľadu na to, ako je táto časť v dotknutom rozhodnutí označená.“


Top