28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/9


DECIZIA (UE) 2019/1378 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 august 2019

de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (BCE/2019/27)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 24,

întrucât:

(1)

Ținând seama de experiența dobândită de la instituirea comitetului administrativ de control, este necesară clarificarea anumitor aspecte ale normelor de funcționare ale acestuia prevăzute în Decizia BCE/2014/16 (2) și, după caz, adaptarea acestor norme, în special în ceea ce privește rolul supleanților.

(2)

Banca Centrală Europeană (BCE) a elaborat o metodologie de repartizare a cheltuielilor suportate de solicitanți și de către BCE în contextul controlului administrativ intern al deciziilor BCE adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 efectuat de comitetul administrativ de control. Această metodologie ar trebui inclusă în normele de funcționare.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/16 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2014/16 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comitetul administrativ este compus din cinci membri care sunt înlocuiți de doi supleanți în condițiile prevăzute la alineatele (3) și (4).”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Un supleant înlocuiește temporar un membru al comitetului administrativ în caz de incapacitate temporară. În contextul unei anumite cereri de control, un supleant înlocuiește temporar un membru al comitetului administrativ în următoarele cazuri:

(a)

în orice situație care ar putea crea preocupări legate de conflicte de interese, astfel cum sunt definite la articolul 11.1 din Codul de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene (*1);

(b)

membrul nu este disponibil din motive justificate.

(*1)  JO C 89, 8.3.2019, p. 2.”;"

(c)

se adaugă următoarele alineate (4) și (5):

„(4)   Un supleant înlocuiește permanent un membru al comitetului administrativ în caz de incapacitate permanentă, deces, demisie sau demitere din funcție. În acest caz, acesta încetează să fie supleant și este desemnat membru al comitetului administrativ de Consiliul guvernatorilor. În locul acestuia este numit un supleant, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4.

(5)   Supleanții participă pe deplin la procedurile de control, fie înlocuind temporar membrii comitetului administrativ, fie ca observatori.”;

2.

la articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Mandatul membrilor comitetului administrativ și al celor doi supleanți este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată. În cazul în care un supleant înlocuiește permanent un membru al comitetului administrativ în condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (4), această înlocuire nu este considerată o numire nouă sau o reînnoire și se consideră că mandatul său a început la data numirii sale ca supleant.”;

3.

la articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Nota de control indică în mod clar detaliile de contact complete ale solicitantului, astfel încât secretarul să poată transmite comunicări solicitantului sau reprezentantului acestuia, după caz. Secretarul transmite cu promptitudine o confirmare de primire solicitantului, precizând dacă nota de control este completă.”;

4.

la articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comitetul administrativ adoptă un aviz privind controlul într-un termen care să corespundă caracterului mai mult sau mai puțin urgent al chestiunii, dar nu mai târziu de două luni de la data primirii notei de control complete, cuprinzând toate documentele care trebuie transmise în conformitate cu articolul 7 alineatul (4), primire care este confirmată în conformitate cu articolul 7 alineatul (5).”;

5.

la articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Noul proiect de decizie a Consiliului de supraveghere care înlocuiește decizia inițială cu o decizie cu conținut identic sau care abrogă ori modifică decizia inițială este transmis Consiliului guvernatorilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii avizului comitetului administrativ.”;

6.

articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (3) și (4) se elimină;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Consiliul guvernatorilor decide cu privire la repartizarea cheltuielilor în conformitate cu procedura stabilită la articolul 13g.2 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, în baza metodologiei de repartizare a cheltuielilor stabilită în anexa la prezenta decizie.”;

7.

textul prevăzut în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexă la Decizia BCE/2014/16.

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 august 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2014/16 a Băncii Centrale Europene din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Metodologia de repartizare a cheltuielilor controlului suportate de solicitant și de Banca Centrală Europeană în contextul unui control al comitetului administrativ

În cazul în care Consiliul guvernatorilor abrogă decizia inițială sau îi modifică partea dispozitivă în urma notei de control, BCE va rambursa cheltuielile efectuate de solicitant în contextul controlului, cu excluderea oricăror cheltuieli disproporționate efectuate de solicitant cu ocazia depunerii de probe scrise sau orale și pentru reprezentarea legală, care sunt suportate de solicitant. În orice caz, rambursarea de către BCE a cheltuielilor efectuate de solicitant nu depășește 50 000 EUR pentru fiecare control individual al comitetului administrativ.

În cazul în care Consiliul guvernatorilor înlocuiește decizia inițială cu o decizie cu conținut identic sau modifică numai partea nedispozitivă (*1) a deciziei inițiale în urma notei de control, solicitantul va contribui la cheltuielile efectuate de BCE în contextul controlului. Persoanele fizice trebuie să plătească o sumă forfetară de 500 EUR. Persoanele juridice trebuie să plătească o sumă forfetară de 5 000 EUR. Plata acestei sume forfetare nu aduce atingere aplicării articolului 13 din prezenta decizie.

În cazul în care solicitantul retrage o notă de control în conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din prezenta decizie, solicitantul și BCE își suportă propriile costuri, dacă este cazul.


(*1)  «Partea nedispozitivă» se referă la orice parte a deciziei care furnizează motivele și raționamentul aferente deciziei BCE, indiferent de formularea utilizată în decizie pentru a indica această parte.»