EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2019/27)

Úř. věst. L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/9


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1378

ze dne 9. srpna 2019,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2019/27)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na článek 24 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na zkušenosti nabyté po zřízení správní revizní komise je třeba vyjasnit určité aspekty pravidel jejího fungování, jež jsou vymezena v rozhodnutí ECB/2014/16 (2), a v odůvodněných případech tato pravidla upravit, zejména pokud se týká funkce náhradníků.

(2)

Evropská centrální banka (ECB) vyvinula metodiku pro rozdělení nákladů, které účastníkům a ECB vzniknou v rámci vnitřního správního přezkumu rozhodnutí ECB, který v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2013 provádí správní revizní komise. Tato metodika by měla být obsažena v pravidlech fungování správní revizní komise.

(3)

Rozhodnutí ECB/2014/16 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2014/16 se mění takto:

1.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Správní revizní komise je složena z pěti členů, které za podmínek vymezených v odstavcích 3 a 4 nahrazují dva náhradníci.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Náhradník člena správní revizní komise dočasně nahradí v případě jeho dočasné neschopnosti vykonávat funkci. V souvislosti s konkrétní žádostí o přezkum náhradník člena správní revizní komise dočasně nahradí v těchto případech:

a)

za situace, která by mohla vyvolat obavy ze střetu zájmů ve smyslu článku 11.1. kodexu chování vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky (*1);

b)

člen správní revizní komise je nepřítomen z opodstatněných důvodů.

(*1)  Úř. věst. C 89, 8.3.2019, s. 2“;"

c)

doplňují se nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„4.   Náhradník člena správní revizní komise trvale nahradí v případě jeho trvalé neschopnosti vykonávat funkci, úmrtí, vzdání se nebo odvolání z funkce. V takovém případě přestává být náhradníkem a Rada guvernérů jej ustanoví členem správní revizní komise. Na jeho místo se jmenuje náhradník v souladu s postupem stanoveným v článku 4.

5.   Náhradníci se v plném rozsahu účastní přezkumného řízení, a to jako dočasní náhradníci členů správní revizní komise nebo jako pozorovatelé.“;

2.

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Funkční období členů správní revizní komise a dvou náhradníků je pětileté a může být jednou prodlouženo. Pokud náhradník člena správní revizní komise trvale nahradí za podmínek uvedených v čl. 3 odst. 4, nepovažuje se to za nové jmenování ani za prodloužení mandátu a za začátek vykonávání mandátu se považuje den jmenování náhradníkem.“;

3.

V článku 7 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   V žádosti o přezkum se jednoznačně uvedou úplné kontaktní údaje navrhovatele, aby tajemník mohl navrhovateli, případně jeho zástupci zasílat veškerou komunikaci. Tajemník neprodleně zašle navrhovateli potvrzení o přijetí, v němž uvede, zda je žádost o přezkum úplná.“;

4.

V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Správní revizní komise přijme stanovisko k přezkumu ve lhůtě přiměřené naléhavosti dané věci, avšak nejpozději dva měsíce od doručení úplné žádosti o přezkum, která musí obsahovat veškerou dokumentaci v souladu s čl. 7 odst. 4 a jejíž přijetí bylo potvrzeno v souladu s čl. 7 odst. 5.“;

5.

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nový návrh rozhodnutí Rady dohledu, jenž původní rozhodnutí nahrazuje rozhodnutím se stejným obsahem nebo jenž původní rozhodnutí ruší či mění, se Radě guvernérů předloží do 30 pracovních dnů po doručení stanoviska správní revizní komise.“;

6.

Článek 21 se mění takto:

a)

odstavce 3 a 4 se zrušují;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Rada guvernérů rozhodne o rozdělení nákladů v souladu s postupem vymezeným v článku 13g.2 jednacího řádu Evropské centrální banky, a to podle metodiky pro rozdělení nákladů vymezené v příloze tohoto rozhodnutí.“;

7.

Text uvedený v příloze tohoto rozhodnutí se doplňuje jako příloha rozhodnutí ECB/2014/16.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. srpna 2019.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 47).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Metodika pro rozdělení nákladů, které účastníkovi a Evropské centrální bance vzniknou v rámci přezkumu správní revizní komisí

Pokud Rada guvernérů v návaznosti na žádost o přezkum zruší původní rozhodnutí či změní jeho výrok, nahradí ECB náklady, které navrhovateli v souvislosti s přezkumem vznikly, s výjimkou nepřiměřených nákladů, které navrhovateli vznikly při předkládání písemných či ústních důkazů a v souvislosti s právním zastoupením; takové nepřiměřené náklady hradí navrhovatel. Maximální výše nákladů, které může ECB navrhovateli nahradit, je 50 000 EUR za jednotlivý přezkum správní revizní komisí.

Pokud Rada guvernérů v návaznosti na žádost o přezkum nahradí původní rozhodnutí rozhodnutím se stejným obsahem či změní pouze nevýrokovou část (*1) původního rozhodnutí, přispěje navrhovatel na náklady, které ECB vznikly v souvislosti s přezkumem. Fyzické osoby jsou povinny zaplatit paušální částku ve výši 500 EUR. Právnické osoby jsou povinny zaplatit paušální částku ve výši 5 000 EUR. Zaplacením této částky není dotčeno použití článku 13 tohoto rozhodnutí.

Pokud navrhovatel vezme svou žádost o přezkum zpět v souladu s čl. 7 odst. 6 tohoto rozhodnutí, hradí navrhovatel a ECB případné vlastní náklady.


(*1)  ‚Nevýrokovou částí‘ je ta část rozhodnutí, která obsahuje odůvodnění rozhodnutí ECB, bez ohledu na to, jak je tato část v příslušném rozhodnutí označena.‘


Top