EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2019/27)

Dz.U. L 224 z 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/9


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1378

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2019/27)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenia wynikające z utworzenia Administracyjnej Rady Odwoławczej wskazują na konieczność doprecyzowania niektórych aspektów jej regulaminu operacyjnego określonych w decyzji EBC/2014/16 (2), a w odpowiednich przypadkach ich dostosowania, w szczególności w odniesieniu do roli zastępców członków Rady Odwoławczej.

(2)

Europejski Bank Centralny (EBC) stworzył metodologię podziału kosztów ponoszonych przez wnioskodawców i przez EBC w kontekście wewnętrznego administracyjnego przeglądu decyzji EBC dokonywanego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 przez Administracyjną Radę Odwoławczą. Metodologia ta powinna zostać włączona do regulaminu operacyjnego.

(3)

Decyzja EBC/2014/16 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji EBC/2014/16 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W skład Rady Odwoławczej wchodzi pięciu członków zastępowanych przez dwóch zastępców na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Zastępca zastępuje tymczasowo członka Rady Odwoławczej w przypadku jego przejściowej niezdolności do pełnienia obowiązków. W kontekście konkretnego wniosku o przegląd decyzji zastępca zastępuje tymczasowo członka Rady Odwoławczej:

a)

w sytuacji mogącej budzić podejrzenie zaistnienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 11.1 Kodeksu postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (*1);

b)

jeżeli członek Rady Odwoławczej nie jest dostępny z uzasadnionych powodów.

(*1)  Dz.U. C 89 z 8.3.2019, s. 2.”;"

c)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4.   Zastępca zastępuje na stałe członka Rady Odwoławczej w przypadku jego stałej niezdolności do pełnienia obowiązków, śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska. W takim przypadku zastępca przestaje być zastępcą i zostaje wyznaczony na członka Rady Odwoławczej przez Radę Prezesów. W jego miejsce powołuje się zastępcę zgodnie z procedurą określoną w art. 4.

5.   Zastępcy w pełni uczestniczą w postępowaniu odwoławczym, zarówno tymczasowo zastępując członka Rady Odwoławczej, jak i w charakterze obserwatorów.”;

2)

w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Kadencja członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców trwa pięć lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia. W przypadku gdy członka Rady Odwoławczej zastępuje na stałe jego zastępca na warunkach określonych w art. 3 ust. 4, zastąpienia takiego nie uważa się za nowe powołanie ani przedłużenie kadencji, a jego mandat uznaje się za rozpoczęty w dniu jego powołania na zastępcę.”;

3)

w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   W powiadomieniu o przeglądzie należy jasno wskazać pełne dane kontaktowe wnioskodawcy, aby umożliwić sekretarzowi komunikowanie się z nim lub — jeżeli zajdzie taka konieczność — z jego pełnomocnikiem. Sekretarz niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania powiadomienia wraz z informacją, czy powiadomienie jest kompletne.”;

4)

w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Rada Odwoławcza przyjmuje opinię w sprawie przeglądu w terminie stosownym do pilności sprawy, lecz nie później niż dwa miesiące od dnia otrzymania kompletnego powiadomienia o przeglądzie zawierającego całą dokumentację wymaganą zgodnie z art. 7 ust. 4, której otrzymanie jest potwierdzone zgodnie z art. 7 ust. 5.”;

5)

w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Projekt nowej decyzji Rady ds. Nadzoru, zastępującej pierwotną decyzję decyzją o identycznej treści, uchylającej pierwotną decyzję lub zmieniającej pierwotną decyzję, przedkłada się Radzie Prezesów w terminie 30 dni od otrzymania opinii Rady Odwoławczej.”;

6)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)

uchyla się ust. 3 i 4;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Rada Prezesów decyduje o podziale kosztów zgodnie z procedurą określoną w art. 13 g ust. 2 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, na podstawie metodologii podziału kosztów określonej w załączniku do niniejszej decyzji.”;

7)

dodaje się nowy załącznik do decyzji EBC/2014/16 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 sierpnia 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Metodologia podziału kosztów przeglądu ponoszonych przez wnioskodawcę i przez Europejski Bank Centralny w kontekście przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą

Jeżeli w konsekwencji otrzymania powiadomienia o przeglądzie Rada Prezesów uchyli pierwotną decyzję lub zmieni jej część normatywną, EBC zwraca koszty poniesione przez wnioskodawcę w kontekście przeglądu, z wyjątkiem nieproporcjonalnie dużych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę z tytułu przedkładania dowodów pisemnych lub ustnych oraz z tytułu zastępstwa procesowego, które to koszty ponosi wnioskodawca. Zwrot przez EBC kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w odniesieniu do danego indywidualnego przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą nie może przekroczyć kwoty 50 000 EUR.

Jeżeli w konsekwencji otrzymania powiadomienia o przeglądzie Rada Prezesów zastąpi pierwotną decyzję decyzją o identycznej treści lub zmieni tylko część nienormatywną (*1) pierwotnej decyzji, wnioskodawca ponosi część kosztów poniesionych przez EBC w kontekście przeglądu. Osoby fizyczne wnoszą z tego tytułu opłatę ryczałtową w wysokości 500 EUR. Osoby prawne wnoszą z tego tytułu opłatę ryczałtową w wysokości 5 000 EUR. Pokrycie opłaty ryczałtowej jest niezależne od stosowania art. 13 niniejszej decyzji.

W przypadku wycofania powiadomienia o przeglądzie przez wnioskodawcę zgodnie z art. 7 ust. 6 niniejszej decyzji wnioskodawca i EBC ponoszą swoje własne koszty.

.

(*1)  „Część nienormatywna” odnosi się do części decyzji, które zawierają uzasadnienie decyzji EBC, niezależnie od sformułowań użytych w samej decyzji w celu wskazania takich części.”


Top