EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0027

Решение (ЕС) 2019/1378 на Европейската централна банка от 9 август 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27)

OB L 224, 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1378 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 август 2019 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 24 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на натрупания опит след създаването на Административния съвет за преглед е необходимо да се изяснят определени аспекти на оперативните му правила, които са установени в Решение ЕЦБ/2014/16 (2), и да се адаптират, където е целесъобразно, по-специално по отношение на ролята на заместниците.

(2)

Европейската централна банка (ЕЦБ) е разработила методика за разпределението на разноските, направени от заявителите и от ЕЦБ в контекста на вътрешния административен преглед на решенията на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 от Административния съвет за преглед. Тази методика следва да бъде включена в оперативните правила.

(3)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/16 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2014/16 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Административният съвет се състои от петима членове, които се заместват от двама заместници съгласно условията, установени в параграфи 3 и 4.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Заместник временно замества член на Административния съвет в случай на временна неработоспособност. В контекста на конкретно искане за преглед заместник временно замества член на Административния съвет в следните случаи:

а)

във всяка ситуация, която би могла да породи съмнения за конфликт на интереси съгласно определението по член 11.1 от.Кодекса за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка (*1);

б)

членът не е на разположение по основателни причини.

(*1)  ОВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2.“;"

в)

добавят се следните параграфи 4 и 5:

„4.   Заместник постоянно замества член на Административния съвет в случай на постоянна неработоспособност, смърт, оставка или отстраняване от длъжност. В такъв случай той престава да бъде заместник и се назначава като член на Административния съвет от Управителния съвет. На негово място се назначава заместник в съответствие с процедурата, установена в член 4.

5.   Заместниците участват пълноценно в производството по преглед като временно заместващи членове на Административния съвет или като наблюдатели.“;

2.

В член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Мандатът на членовете на Административния съвет и на двамата заместници е пет години и може да бъде подновен веднъж. В случай че заместник постоянно замества член на Административния съвет при условията, посочени в член 3, параграф 4, това заместване няма да се счита за ново назначение или подновяване и ще се счита, че неговият мандат е започнал на датата на назначаването му като заместник.“;

3.

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В известието за преглед ясно се посочват пълните данни за контакт на заявителя, за да може секретарят да изпраща съобщения на заявителя или според случая — на негов представител. Секретарят незабавно изпраща до заявителя потвърждение за получаването, в което се посочва дали известието за преглед е пълно.“;

4.

В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Административният съвет приема становище относно прегледа в срок, съобразен със спешността на въпроса, но не по-късно от два месеца от датата на получаване на пълното известие за преглед, съдържащо цялата документация, която се изисква да бъде подадена в съответствие с член 7, параграф 4; получаването на която е потвърдено в съответствие с член 7, параграф 5.“;

5.

В член 17 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Новият проект на решение на Надзорния съвет, което заменя първоначалното решение с решение с идентично съдържание, или с което се отменя или изменя първоначалното решение, се представя на Управителния съвет в рамките на 30 работни дни след получаването на становището на Административния съвет.“;

6.

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграфи 3 и 4 се заличават;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Управителният съвет взема решение относно разпределението на разноските в съответствие с член 13ж.2. от Процедурния правилник на Европейската централна банка въз основа на методиката за разпределението на разноските, установена в приложението към настоящото решение.“

7.

Текстът на приложението към настоящото решение се добавя като приложение към Решение ЕЦБ/2014/16.

Член 2

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 август 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика за разпределението на разноските по прегледа, направени от заявителя и от Европейската централна банка в контекста на преглед от Административния съвет

В случаите, в които Управителният съвет отменя първоначалното решение или изменя неговия диспозитив като последица от искането за преглед, ЕЦБ възстановява разноските, направени от заявителя в контекста на прегледа, с изключение на несъразмерните разноски, направени от заявителя при представянето на писмени или устни доказателства и във връзка с процесуалното представителство, които се понасят от заявителя. Във всеки случай възстановяването от ЕЦБ на разноски, направени от заявителя, не надвишава 50 000 EUR за всеки отделен преглед от Административния съвет.

В случаите, в които Управителният съвет заменя първоначалното решение с решение с идентично съдържание или изменя само частта от първоначалното решение, различна от диспозитива (*1), като последица от искането за преглед, заявителят допринася за покриване на разноските, направени от ЕЦБ в контекста на прегледа. Физически лица трябва да заплатят еднократна сума от 500 ЕUR. Юридическите лица трябва да заплатят еднократна сума от 5 000 ЕUR. Заплащането на тази еднократна сума остава без да се засяга прилагането на член 13 от настоящото решение.

В случаите, в които заявителят оттегли известието за преглед съгласно член 7, параграф 6 от настоящото решение, заявителят и ЕЦБ понасят направените от тях разноски, ако има такива.


(*1)  „Част, различна от диспозитива“ е всяка част на решението, в която са изложени основанията и мотивите за решението на ЕЦБ, независимо от формулировката, използвана в самото решение за обозначаването на тази част.“


Top