EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Ona preinačuje i ukida prethodno zakonodavstvo (Direktiva 2009/28/EZ, Direktiva (EU) 2015/1513 i Direktiva Vijeća 2013/18/EU).
 • Uspostavlja zajednički sustav za promicanje energije iz obnovljivih izvora* u raznim sektorima. Posebice nastoji:
  • uspostaviti obvezujući cilj EU-a za svoj udio u kombinaciji izvora energije u 2030.;
  • prvi put urediti vlastitu potrošnju i
  • uspostaviti zajednički skup pravila za uporabu obnovljivih izvora energije u okviru električne energije, grijanja i hlađenja te prijevoza u EU-u.
 • Povećano korištenje energije iz obnovljivih izvora bit će ključno za borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu našeg okoliša i smanjenje naše energetske ovisnosti, kao i za doprinos tehnološkom i industrijskom vodstvu EU-a i stvaranju radnih mjesta i rasta, uključujući u ruralnim i izoliranim područjima.

KLJUČNE TOČKE

Promicanje obnovljivih oblika energije jedan je od ciljeva energetske politike EU-a. Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora važan je dio paketa mjera potrebnih za smanjenje emisija stakleničkih plinova i usklađivanje s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama iz 2015. i Okvirom za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.

Ova preinačena direktiva, zajedno s revidiranom Direktivom o energetskoj učinkovitosti i novom Uredbom o upravljanju, dio je paketa Čista energija za sve Europljane, čiji je cilj pružiti nova, sveobuhvatna pravila o regulaciji energije za sljedeće desetljeće.

Direktivom se:

 • osigurava da se obvezujući cilj EU-a postigne na troškovno učinkovit način;
 • uspostavlja stabilan, tržišno orijentiran europski pristup obnovljivoj električnoj energiji;
 • osigurava dugoročna sigurnost za ulagače i ubrzavaju postupci za izdavanje dozvola za izgradnju projekata;
 • omogućuje potrošačima sudjelovanje u energetskoj tranziciji uz pravo proizvodnje vlastite obnovljive energije;
 • povećava uporaba obnovljivih izvora energije u sektorima grijanja i hlađenja te u sektoru prometa;
 • jačaju kriteriji EU-a za održivost bioenergije.

Direktiva uključuje:

 • obvezujući opći cilj EU-a za 2030. od najmanje 32 % energije iz obnovljivih izvora;
 • pravila za troškovno učinkovitu i tržišno utemeljenu financijsku potporu za električnu energiju iz obnovljivih izvora;
 • zaštitu programa potpore od izmjena koje dovode u pitanje postojeće projekte;
 • mehanizme suradnje između država članica EU-a te između država članica EU-a i trećih zemalja;
 • pojednostavljenje administrativnih postupaka za projekte obnovljivih izvora energije (uključujući jedinstvene kontaktne točke, rokove i digitalizaciju);
 • poboljšan sustav jamstava o podrijetlu, koji se proširuje na sve obnovljive izvore energije;
 • pravila koja omogućuju potrošačima da proizvode vlastitu električnu energiju, pojedinačno ili kao dio zajednice obnovljive energije, bez nepotrebnih ograničenja;
 • u sektoru grijanja i hlađenja:
  • godišnje povećanje za 1,3 postotna boda udjela obnovljive energije u tom sektoru
  • pravo potrošača da se isključe iz neučinkovitih sustava centraliziranog grijanja i hlađenja i
  • pristup trećih strana za dobavljače obnovljivih izvora energije i otpadne topline i hladnoće za mreže centraliziranog grijanja i hlađenja;
 • u sektoru prometa:
  • obvezujući cilj od 14 % s
  • posebnim podciljem za napredna biogoriva od 3,5 % i
  • ograničenjima na konvencionalna biogoriva i na biogoriva visokog rizika od neizravne promjene uporabe zemljišta*;
 • ojačane kriterije održivosti EU-a za bioenergiju, uz proširenje njihova opsega na sva goriva proizvedena iz biomase bez obzira na njihovu konačnu potrošnju energije.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 24. prosinca 2018. i treba stupiti na snagu u državama članicama EU-a do 30. lipnja 2021.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Energija iz obnovljivih izvora: energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice energija vjetra, solarna energija (toplinska i fotonaponska) te aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druga energija oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin.
Rizik od neizravne promjene uporabe zemljišta: promjene u uporabi zemljišta uzrokovane su rastom novih usjeva za proizvodnju etanola ili biodizela kao odgovor na povećanu globalnu potražnju za biogorivima. Moguće su neželjene posljedice, uključujući ispuštanje više emisija ugljika.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1. – 77.)

Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.–230.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.–62.)

Posljednje ažuriranje 31.01.2019

Top