EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn dient tot het herschikken en herroepen van voorgaande wetgeving (Richtlijn 2009/28/EC, Richtlijn (EU) 2015/1513 en Richtlijn 2013/18/EU van de Raad).
 • In deze richtlijn wordt een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen* in de verscheidene sectoren. In het bijzonder heeft deze richtlijn tot doel:
  • het vaststellen van een bindend streefcijfer van de Unie voor haar aandeel in de energiemix in 2030;
  • het voor het eerst vaststellen van een regelgevingskader voor zelfverbruik; en
  • het vaststellen van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteit, verwarming en koeling, en vervoer in de EU.
 • Het toegenomen gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zal van cruciaal belang zijn om de klimaatverandering te bestrijden, ons milieu te beschermen en onze energieafhankelijkheid te verminderen, alsook om bij te dragen tot het technologisch en industriëel leiderschap van de EU en het bevorderen van werkgelegenheid en ontwikkeling, ook in plattelandsgebieden en geïsoleerde gebieden.

KERNPUNTEN

Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een van de doelstellingen van het energiebeleid van de Unie. Het toegenomen gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is een belangrijk onderdeel van het pakket maatregelen dat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering van 2015 en het Europees beleidskader voor klimaat en energie (2020-2030).

Deze herschikte richtlijn maakt, samen met de herziene richtlijn over energie-efficiëntie en een nieuwe governance-verordening, deel uit van het pakket Schone energie voor alle Europeanen, dat tot doel heeft nieuwe, alomvattende regels vast te stellen inzake de regulering van energie voor het komende decennium.

De richtlijn:

 • zorgt ervoor dat het bindend streefcijfer van de Unie op een kostenefficiënte wijze wordt bereikt;
 • stelt een stabiele, markt-georiënteerde Europese benadering van hernieuwbare elektriciteit vast;
 • biedt investeerders zekerheid op de lange termijn en versnelt procedures voor vergunningen voor de bouw van projecten;
 • stelt consumenten in staat deel te nemen aan de energietransitie met het recht hun eigen hernieuwbare energie te produceren;
 • vergroot het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de sectoren verwarming en koeling en vervoer;
 • versterkt de duurzaamheidscriteria van de EU inzake bio-energie.

De richtlijn omvat onder andere:

 • een bindend algemeen streefcijfer van de Unie voor 2030 van minstens 32% energie uit hernieuwbare bronnen;
 • regelgeving voor een kosteneffectieve en marktconforme financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen;
 • bescherming van steunregelingen tegen wijzigingen die een risico vormen voor bestaande projecten;
 • samenwerkingsmechanismen tussen EU-landen onderling en tussen EU-landen en derde landen;
 • vereenvoudiging van administratieve procedures voor projecten die gericht zijn op hernieuwbare bronnen (waaronder one-stop-shops, tijdslimieten en digitalisering);
 • een verbetering van het garantie-van-oorsprongsysteem, uitgebreid naar alle hernieuwbare energiebronnen;
 • regels die consumenten in staat stellen hun eigen elektriciteit op te wekken, individueel of als deelnemer aan hernieuwbare-energiegemeenschappen, zonder overbodige beperkingen;
 • in de verwarmings- en koelingssector:
  • een jaarlijkse toename van 1,3 procentpunt van het aandeel van hernieuwbare energie in de sector
  • het recht van afnemers om afgesloten te worden van inefficiënte stadsverwarmings- en koelingssystemen en
  • toegang van derde partijen voor leveranciers van hernieuwbare bronnen en afvalwarmte en -koude tot stadsverwarmings- en koelingsnetwerken;
 • in de vervoersector:
  • een bindend streefcijfer van 14% met
  • een specifiek substreefcijfer voor geavanceerde biobrandstoffen van 3,5% en
  • plafonds voor conventionele biobrandstoffen en voor een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik* biobrandstoffen;
 • versterkte duurzaamheidscriteria van de EU voor bio-energie door het toepassingsgebied ervan uit te breiden naar alle brandstoffen die uit biomassa worden geproduceerd, ongeacht hun uiteindelijke energiegebruik.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 24 december 2018 van toepassing en moet voor 30 juni 2021 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk windenergie, zonne-energie (thermisch en fotovoltaïsch), aerothermische, geothermische en hydrothermische energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfslagenergie en andere energie uit de oceanen, waterkracht, en energie uit biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties, en biogas.
Risico van indirecte veranderingen in landgebruik: veranderingen in landgebruik worden teweeggebracht door meer gewassen te verbouwen voor de productie van ethanol of biodiesel in antwoord op de toegenomen wereldwijde vraag naar biobrandstoffen. Dit kan onbedoelde consequenties met zich meebrengen, waaronder een verhoging van de koolstofemissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82-209)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1-77)

Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210-230)

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16-62)

Laatste bijwerking 31.01.2019

Top