EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atsinaujinančioji energija

Atsinaujinančioji energija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva išdėstomi nauja redakcija ir panaikinami ankstesni teisės aktai (Direktyva 2009/28/EB, Direktyva (ES) 2015/1513 ir Tarybos direktyva 2013/18/ES).
 • Ja nustatoma bendra skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją* sistema įvairiuose sektoriuose. Šios direktyvos paskirtis, visų pirma, yra:
  • nustatyti privalomą ES tikslą, kokią energijos rūšių derinio procentinę dalį turi sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija 2030 m.;
  • pirmą kartą reglamentuoti pasigamintos energijos vartojimą; ir
  • nustatyti bendrą taisyklių rinkinį dėl atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo elektros, šildymo ir vėsinimo bei transporto sektoriuose.
 • Didesniam atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimui teks svarbus vaidmuo kovojant su klimato kaita, saugant aplinką ir mažinant priklausomybę nuo energijos, taip pat skatinant ES pirmavimą technologijų ir pramonės srityse, užtikrinant užimtumo bei plėtros galimybes, ypač kaimo ir atskirtose vietovėse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos formų plėtojimo skatinimas yra vienas iš ES energetikos politikos tikslų. Didesnis atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas yra svarbi priemonių, reikalingų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti įsipareigojimą pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir ES 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, rinkinio dalis.

Ši nauja redakcija išdėstyta direktyva kartu su persvarstyta Energijos vartojimo efektyvumo direktyva ir nauju Reglamentu dėl energetikos sąjungos valdymo sudaro Švarios energijos visiems europiečiams teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama ateinančiam dešimtmečiui nustatyti naujas išsamias energetikos reguliavimo taisykles.

Direktyva:

 • užtikrina, kad ES privalomas tikslas būtų pasiektas ekonomiškai efektyviai;
 • nustato stabilų, į rinką orientuotą europinį požiūrį į atsinaujinančiąją energiją;
 • suteikia ilgalaikį tikrumą investuotojams ir pagreitina leidimų statybų projektams išdavimo procedūras;
 • suteikia vartotojams galimybę dalyvauti energetikos pertvarkos procese, įskaitant teisę patiems gaminti atsinaujinančiąją energiją;
 • didina atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šildymo ir vėsinimo bei transporto sektoriuose;
 • stiprina ES bioenergijos tvarumo kriterijus.

Šia direktyva numatoma:

 • privalomas bendrasis ES tikslas, kad 2030 m. bent 32 proc. energijos turi sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija;
 • ekonomiškai efektyvios ir rinkos sąlygomis grįstos finansinės paramos atsinaujinančių išteklių elektros energijai teikimo taisyklės;
 • paramos schemų apsauga nuo pakeitimų, kurie kelia pavojų esamiems projektams;
 • bendradarbiavimo mechanizmai tarp ES šalių, taip pat tarp ES šalių ir ES nepriklausančių šalių;
 • administracinių procedūrų, susijusių su atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektais, supaprastinimas (įskaitant „vieno langelio“ principą, ribotus terminus ir skaitmeninimą);
 • patobulinta kilmės garantijų sistema, taikoma visiems atsinaujinantiems energijos ištekliams;
 • taisyklės, leidžiančios vartotojams be nepagrįstų apribojimų gaminti elektros energiją savarankiškai arba jungiantis į atsinaujinančiosios energijos bendruomenes;
 • šildymo ir vėsinimo sektoriuje:
  • atsinaujinančiosios energijos dalies šiame sektoriuje metinis padidėjimas 1,3 procentinio punkto;
  • vartotojų teisė atsijungti nuo neveiksmingų centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemų; ir
  • trečiųjų šalių prieiga šilumos ir vėsinimo iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir atliekų tiekėjams prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų;
 • transporto sektoriuje:
  • privalomas 14 proc. tikslas ir
  • konkretus žemesnio lygmens tikslas, kad pažangūs biodegalai sudarytų 3,5 proc., ir
  • viršutinės ribos įprastiniams biodegalams ir netiesioginio žemės naudojimo pokyčių rizikai* biodegalai;
 • sustiprinti ES bioenergijos tvarumo kriterijai, išplečiant jų taikymo sritį, kad ji apimtų visus iš biomasės pagamintus degalus, nepriklausomai nuo jų galutinio naudojimo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2018 m. gruodžio 24 d., o ES šalys turi ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsinaujinančiųjų išteklių energija – atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energija, būtent, vėjo, saulės (šilumos ir fotoelektros) energija, aeroterminė, geoterminė, hidroterminė energija, aplinkos šiluma, potvynių, bangų ir kitokia vandenynų energija, hidroenergija, energija iš biomasės, sąvartynų dujų, nuotekų valymo įrenginių dujų ir biodujų.
Netiesioginio žemės naudojimo pokyčių rizika – žemės naudojimo pokyčiai, kuriuos lemia didesnis etanolio arba biodyzelino gamybai skirtų augalų auginimas, atsakant į padidėjusį biodegalų poreikį. Taip pat gali būti nenumatytų pasekmių, įskaitant didesnį į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 328, 2018 12 21, p. 82-209)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77)

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL L 328, 2018 12 21, p. 210–230)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16–62)

paskutinis atnaujinimas 31.01.2019

Top