EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя преработва и заменя предишното законодателство (Директива 2009/28/ЕО, Директива (ЕС) 2015/1513 и Директива 2013/18/ЕС на Съвета).
 • Тя създава обща система за насърчаване на енергията от възобновяеми източници* в различните сектори. По-специално, тя има за цел да:
  • определи обвързваща цел на ЕС за неговия дял в енергийния микс през 2030 г.;
  • регулира потреблението на собствена електрическа енергия за първи път; и
  • създаде общ набор от правила за използването на възобновяеми източници в електричеството, в отоплението и охлаждането, както и в транспорта в ЕС.
 • Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници има важна роля в борбата с промяната на климата, за защитата на нашата околна среда и за намаляване на нашата енергийна зависимост, както и за приноса към технологичното и индустриално лидерство на ЕС и за създаването на работни места и растеж, включително в селските и изолираните райони.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Насърчаването на възобновяеми форми на енергия е една от целите на енергийната политика на ЕС. Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за съобразяване с Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата и с с рамката за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката (от 2020 до 2030 г.).

Настоящата преработена директива заедно с преразгледаната Директива за енергийната ефективност и с новия Регламент за управление, представлява част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, който има за цел да осигури нови, цялостни правила за регулирането на енергията в следващото десетилетие.

Директивата:

 • гарантира, че обвързващата цел на ЕС ще бъде постигната ефективно и рентабилно;
 • създава стабилен, ориентиран към пазара европейски подход към възобновяемата електрическа енергия;
 • осигурява дългосрочна сигурност за инвеститорите и ускорява процедурите за разрешителни за изграждане на проекти;
 • позволява на потребителите да вземат участие в енергийния преход с правото да произвеждат собствена възобновяема енергия;
 • увеличава използването на въозбновяеми източници в отоплението и охлаждането и в транспортните сектори;
 • засилва критериите за устойчивост на ЕС за биоенергията.

Директивата включва:

 • обвързваща обща цел на ЕС за 2030 г. от най-малко 32% енергия от възобновяеми източници;
 • правила за рентабилна и ефективна и основана на пазара финансова подкрепа за електрическата енергия от възобновяеми източници;
 • закрила на схемите за подкрепа от изменения, които поставят съществуващите проекти на риск;
 • механизми за сътрудничество между държавите от ЕС и между държавите от ЕС и държави извън ЕС;
 • опростяване на административните процедури за проекти за възобновяеми източници (включително обслужването на едно гише, крайни срокове и цифровизация);
 • подобрена система за гаранции за произход, разширена до всички възобновяеми източници;
 • правила, позволяващи на потребителите да произвеждат тяхна собствена електрическа енергия, индивидуално или като част от общности за възобновяема енергия;
 • в сектора за топлинна енергия и енергия за охлаждане:
  • годишно увеличение от 1,3 процентни пункта в дела на възобновяема енергия в сектора
  • правото на потребителите да се отказват от неефективни районни отоплителни и охладителни системи и
  • достъп на трети страни до доставчици на възобновяеми източници и отпадъчна топлина и охлаждане от районни отоплителни и охладителни мрежи;
 • в транспортния сектор:
  • обвързваща цел от 14 % с
  • конкретна подцел за биогоривата от ново поколение от 3,5 % и
  • ограничения на конвенционалните биогорива и на висока косвена промяна на предназначението на земята* биогорива;
 • засилени критерии за устойчивост на ЕС за биоенергията, чрез разширяване на техния обхват, за да обхванат всички горива, произвеждани от биомаса независимо от тяхната крайна енергийна употреба.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 24 декември 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 30 юни 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Енергия от възобновяеми източници: енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева, (слънчева термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове.
косвена промяна на предназначението на земята: промените в използването на земята са предизвикани от отглеждането на повече култури за производство на етанол или биодизел в отговор на увеличената глобална нужда от биогорива. Може да има непредвидени последствия, включително отделянето на повече въглеродни емисии.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EC) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82—209)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—77)

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210—230)

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62)

последно актуализация 31.01.2019

Top