EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obnovitelná energie

Obnovitelná energie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice přepracovává a zrušuje předchozí právní předpisy (směrnice 2009/28/ES, směrnice (EU) 2015/1513 a směrnice Rady 2013/18/EU).
 • Stanoví společný systém pro podporu energie z obnovitelných zdrojů* napříč různými odvětvími. Zejména má za cíl:
  • stanovit závazný cíl EU pro podíl energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie v roce 2030,
  • vůbec poprvé regulovat samospotřebu a
  • zavést společný soubor pravidel pro využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny, vytápění a chlazení a dopravě v EU.
 • Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů bude hrát klíčovou roli v boji proti změně klimatu, při ochraně našeho životního prostředí a snížení naší energetické závislosti a také přispěje k vedoucí pozici EU v oblasti technologií a průmyslu a k tvorbě pracovních míst a k hospodářskému růstu, a to i ve venkovských a izolovaných oblastech.

KLÍČOVÉ BODY

Podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z cílů energetické politiky EU. Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů je důležitou součástí balíčku opatření potřebných ke snížení emisí skleníkových plynů a k dosažení souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015 a Rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky (2020 až 2030).

Tato přepracovaná směrnice společně s revidovanou směrnicí o energetické účinnosti a nařízením o správě je součástí balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který má za cíl poskytnout nová, komplexní pravidla pro regulaci energetiky v následujícím desetiletí.

Směrnice:

 • zajišťuje, že je závazného cíle EU dosaženo nákladově efektivním způsobem,
 • stanoví stabilní evropský tržně orientovaný přístup k elektřině z obnovitelných zdrojů,
 • poskytuje dlouhodobou jistotu investorům a urychluje řízení pro získávání povolení k výstavbě,
 • umožňuje spotřebitelům, aby se účastnili transformace energetiky, a udílí jim právo k výrobě vlastní energie z obnovitelných zdrojů,
 • zvyšuje využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti vytápění a chlazení a v odvětví dopravy,
 • posiluje kritéria udržitelnosti EU týkající se bioenergie.

Směrnice obsahuje:

 • celkový závazný cíl EU ve výši alespoň 32% podílu energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2030,
 • pravidla pro nákladově efektivní a tržně orientovanou finanční podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
 • ochranu režimů podpory před změnami, které vystavují stávající projekty riziku,
 • mechanismy spolupráce mezi zeměmi EU a mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU,
 • zjednodušení administrativních postupů v případě projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie (včetně jednotných kontaktních míst, lhůt a digitalizace),
 • vylepšený systém záruky původu rozšířený tak, aby se vztahoval na všechny obnovitelné zdroje energie,
 • pravidla, která umožňují spotřebitelům vyrábět vlastní elektřinu, ať už samostatně, nebo jako součást společenství pro obnovitelné zdroje, a to bez zbytečných omezení,
 • v odvětví vytápění a chlazení:
  • roční zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v tomto odvětví o 1,3 procentního bodu
  • právo spotřebitele odpojit se od neúčinných systémů dálkového vytápění a chlazení a
  • přístup třetích stran pro dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a chlazení do sítí dálkového vytápění a chlazení,
 • v odvětví dopravy:
  • závazný cíl ve výši 14 % se
  • specifickým dílčím cílem pro pokročilá biopaliva ve výši 3,5 % a
  • horní hranicí pro tradiční biopaliva a biopaliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy*,
 • posílená kritéria udržitelnosti EU pro bioenergii díky rozšíření jejich působnosti tak, aby se týkala všech paliv vyráběných z biomasy bez ohledu na konečné využití energie.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 24. prosince 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. června 2021.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Energie z obnovitelných zdrojů: energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, jako jsou energie větrná, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), aerotermální, geotermální, hydrotermální, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.
Riziko nepřímé změny ve využívání půdy: změny ve využívání půdy jsou způsobeny pěstováním více plodin na výrobu etanolu nebo bionafty v reakci na větší celosvětovou poptávku po biopalivech. Může dojít k nezamýšleným důsledkům, včetně uvolnění většího množství emisí uhlíku.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 210–230)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Poslední aktualizace 31.01.2019

Top