EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atjaunojamā enerģija

Atjaunojamā enerģija

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to pārstrādā un atsauc iepriekšējos tiesību aktus (Direktīva 2009/28/EK, Direktīva (ES) 2015/1513 Padomes Direktīva 2013/18/ES).
 • Ar to izveido kopīgu sistēmu, kā veicināt enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem* dažādos sektoros. It īpaši tās mērķis ir:
  • noteikt saistošu ES mērķi energoresursu struktūras koplietošanā 2030. gadā;
  • pirmo reizi regulēt pašpatēriņu; un
  • izveidot kopīgu noteikumu kopumu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu lietojumu elektroenerģijas, siltumapgādes, aukstumapgādes un transporta nozarēs Eiropas Savienībā.
 • No atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas pieaugošs lietojums būs svarīgs, lai cīnītos ar klimata izmaiņām, aizsargātu mūsu vidi un samazinātu mūsu atkarību no enerģijas, kā arī sniegtu ieguldījumu ES tehnoloģiju un industriālajā līderībā, darba vietu radīšanā un izaugsmē, tostarp lauku un izolētās teritorijās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Viens no ES enerģētikas politikas mērķiem ir veicināt enerģijas atjaunojamos veidus. No atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas pieaugošs lietojums ir svarīga daļa no pasākumu kopuma, kas nepieciešams, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un ievērotu 2015.gada Parīzes nolīgumu klimata pārmaiņu jomā un ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam.

Šī pārstrādātā direktīva kopā ar pārskatīto Energoefektivitātes direktīvu un jauno Pārvaldības regulu ir daļa no paketes Tīru enerģiju ikvienam Eiropā, kuras mērķis ir nodrošināt jaunus, vispusīgus noteikumus par enerģijas regulējumu nākamajai desmitgadei.

Direktīva:

 • nodrošina, ka ES saistošais mērķis tiek sasniegts rentabli;
 • izveido stabilu, tirgus orientētu Eiropas pieeju atjaunojamajai elektroenerģijai;
 • nodrošina ilgtermiņa noteiktību investoriem un paātrina procedūras atļauju saņemšanai projektu izstrādē;
 • iedrošina patērētājus piedalīties enerģētikas pārkārtošanā ar tiesībām saražot savu atjaunojamo enerģiju;
 • palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumapgādes un aukstumapgādes, kā arī transporta nozarēs;
 • stiprina bioenerģijas ES ilgtspējīguma kritērijus.

Direktīvā ir iekļauta šāda informācija:

 • saistošs ES vispārīgais mērķis 2030. gadam sasniegt vismaz 32% enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;
 • noteikumi rentablam un uz tirgu balstītam finanšu atbalstam elektroenerģijas iegūšanai no atjaunojamiem energoresursiem;
 • atbalsta shēmu aizsardzība no izmaiņām, kas apdraud esošos projektus;
 • sadarbības mehānismi starp ES dalībvalstīm un starp ES dalībvalstīm un ārpussavienības valstīm;
 • atjaunojamo energoresursu projektu administratīvo procedūru vienkāršošana (ietverot vienas pieturas aģentūras, laika ierobežojumus un digitalizāciju);
 • uzlabota sākotnējās sistēmas garantija, kas izvērsta līdz visiem atjaunojamajiem energoresursiem;
 • noteikumi, kas ļauj patērētājiem ražot savu elektroenerģiju, to darot individuāli vai piedaloties atjaunojamās enerģijas kopienās bez nepamatotiem ierobežojumiem;
 • siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē:
  • 1,3 procentu ikgadējais pieaugums nozares atjaunojamās enerģijas daļā;
  • tiesības patērētājiem atslēgties no neefektīvām centralizētām siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmām un
  • trešās puses piekļuve piegādātājiem, kas nodrošina atjaunojamos energoresursus, siltumapgādi un aukstumapgādi no atkritumu pārstrādes centralizētiem siltumapgādes un aukstumapgādes tīkliem;
 • transporta nozarē:
  • 14% saistošais mērķis ar
  • īpašu pakārtoto mērķi 3,5% modernai biodegvielai un
  • kapitāls tradicionālām biodegvielām un augstam netiešam zemes izmantojuma izmaiņu riskam* biodegvielas;
 • pastiprināti ES bioenerģijas ilgtspējīguma kritēriji, paplašinot jomu, lai ietvertu visas degvielas, kas ražotas no biomasas, neatkarīgi no gala enerģijas lietojuma.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 24. decembra, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2021. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: enerģija no atjaunojamiem nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, saules (saules siltumenerģija un saules fotoelementu enerģija) un aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā enerģija, apkārtējā siltuma, plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, hidroenerģija un biomasas, atkritumu poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas staciju gāzes un biogāzes enerģija.
Netiešs zemes izmantojuma izmaiņu risks: zemes lietojuma izmaiņas notiek, audzējot vairāk kultūru etanola un biodīzeļa ražošanai, reaģējot uz pieaugušo biodegvielas globālo pieprasījumu. Var pastāv neuzraudzītas sekas, tostarp palielinātas oglekļa emisijas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (OV L 328, 21.12.2018., 82.–209. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1.–77. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210.–230. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.01.2019

Top