EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Megújuló energia

Megújuló energia

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/2001 irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv átdolgozza és hatályon kívül helyezi az előző jogszabályokat (a 2009/28/EK irányelvet, az (EU) 2015/1513 irányelvet és a 2013/18/EU tanácsi irányelvet).
 • Az irányelv közös rendszert hoz létre a megújuló forrásokból származó energia* támogatására a különböző ágazatokban. Célja különösen:
  • kötelező uniós cél meghatározása az energiahordozó-összetételben képviselt 2030. évi részarányára;
  • az önfogyasztás szabályozása, most először; és
  • közös szabályrendszer kialakítása a megújuló energia felhasználására a villamos energia, a fűtés és a hűtés, valamint a közlekedés területén az EU-ban.
 • A megújuló energiaforrásokból származó energia fokozott felhasználása döntő fontosságú lesz az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a környezet védelme és az energiafüggőség csökkentése érdekében, valamint hozzájárul az EU vezető szerepéhez a technológia és az ipar terén, valamint a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez, beleértve a vidéki és elszigetelt területeket is.

FŐBB PONTOK

Az energia megújuló formáinak támogatása az uniós energiapolitika egyik célja. A megújuló erőforrásokból származó energia fokozott felhasználása fontos részét képezi annak az intézkedéscsomagnak, amelyre az üvegházhatást okozó gázok csökkentése és a 2015. évi Párizsi Éghajlatváltozási Egyezménynek, valamint az EU éghajlat- és energiaügyi szakpolitikai keretének (2020-2030) való megfelelés miatt van szükség.

Ez az átdolgozott irányelv, a felülvizsgált energiahatékonysági irányelvvel és az új irányítási rendelettel együtt, részét képezi a „Tiszta energia minden európainak” csomagnak, amely azt célozza, hogy az energia szabályozásában új, átfogó szabályok legyenek a következő évtizedre.

Az irányelv:

 • biztosítja, hogy az EU kötelező érvényű célkitűzését költséghatékony módon elérje;
 • létrehoz egy stabil, piacorientált európai megközelítést a megújuló áramtermelésre;
 • gondoskodik a hosszú távú kiszámíthatóságról a befektetők számára, valamint felgyorsítja a projektek kialakítására vonatkozó engedélyezési eljárásokat;
 • lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy kivegyék részüket az energiaátmenetből, azzal a joggal, hogy saját megújuló energiát termeljenek;
 • növeli a megújuló energia felhasználását a fűtés és a hűtés, valamint a közlekedési ágazatok területén;
 • erősíti az EU fenntarthatósági kritériumait a bioenergia számára.

Az irányelv a következőket tartalmazza:

 • egy kötelező érvényű átfogó uniós célkitűzés 2030-ra, amely szerint a megújuló forrásokból származó energia aránya legalább 32% lesz;
 • szabályok a költséghatékony és piaci alapú pénzügyi támogatásra a megújuló forrásokból származó áramtermelés céljára;
 • a támogatási rendszerek védelme a meglévő projekteket veszélyeztető módosításokkal szemben;
 • együttműködési mechanizmusok az uniós országok, valamint az uniós országok és a nem uniós országok között;
 • a közigazgatási eljárások egyszerűsítése a megújuló energiák projektjei számára (beleértve az egyablakos ügyintézést, az időkorlátokat és a digitalizálást);
 • javított származásigarancia-rendszer, amely kiterjed minden megújuló forrásra;
 • olyan szabályok, amelyek a fogyasztók számára lehetővé teszik, hogy saját maguk termeljenek villamos energiát, egyénileg, vagy a megújuló energiával foglalkozó közösségek részeként, szükségtelen korlátozások nélkül;
 • a fűtési és hűtési ágazatban:
  • az éves növekedés 1,3 százalékpont a megújuló energia ágazaton belüli részarányában
  • a fogyasztóknak joguk van arra, hogy kilépjenek a nem hatékony távfűtési és távhűtési rendszerekből és
  • harmadik felek hozzáférjenek, a megújuló energiák, valamint a hulladékhő és a hűtés szállítóiként, a távfűtési és távhűtési rendszerekhez;
 • a közlekedési ágazatban:
  • kötelező célkitűzés a 14% illetve
  • van olyan konkrét, alárendelt célkitűzés, hogy a fejlett bioüzemanyagok esetében ez 3,5% lesz, valamint vannak
  • felső limitek a hagyományos bioüzemanyagokra és a jelentős közvetett földhasználati változások kockázataira* a bioüzemanyagok esetében;
 • erősödtek az EU fenntarthatósági kritériumai a bioenergia terén, mivel hatókörük bővült és már az összes, biomasszából előállított tüzelőanyagra kiterjed, a végső energiafelhasználási céltól függetlenül.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2018. december 24. óta hatályos, és az uniós országokban 2021. június 30-ig kell törvénybe iktatni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Megújuló forrásokból származó energia: megújuló nem fosszilis forrásokból származó energia, például szél, napenergia (termikus és fotovoltaikus), aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus, környezeti hő, árapály, hullám- és más óceáni energia, vízenergia, biomassza, hulladékgáz, szennyvíztisztító üzemekből származó gáz és biogázok.
Közvetett földhasználati változások kockázata: a földhasználatban bekövetkezett változásokat az okozza, hogy több takarmányt termelnek etanol vagy biodízel előállításához, a bioüzemanyagok iránti megnövekedett globális keresletre reagálva. Ennek lehetnek a szándékoktól eltérő következményei, ideértve a nagyobb szén-dioxid-kibocsátást.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82-209. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1-77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2018.12.21., 210-230. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1-56. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16-62. o.)

utolsó frissítés 31.01.2019

Top