EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energia regenerabilă

Energia regenerabilă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva reformează și abrogă actele legislative anterioare (Directiva 2009/28/CE, Directiva (UE) 2015/1513 și Directiva 2013/18/UE a Consiliului).
 • Aceasta stabilește un sistem comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile* la nivelul diferitelor sectoare. Concret, directiva are următoarele obiective:
  • să instituie un obiectiv obligatoriu al UE pentru cota acesteia în mixul energetic în 2030;
  • să reglementeze în premieră autoconsumul; și
  • să stabilească un set comun de norme pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în energia electrică, de încălzire și de răcire, precum și în transporturi în UE.
 • Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile va fi vitală pentru combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului nostru și reducerea dependenței noastre energetice, precum și pentru a contribui la rolul de lider al UE în domeniul tehnologic și industrial și la crearea de locuri de muncă și de creștere economică, inclusiv în zonele rurale și izolate.

ASPECTE-CHEIE

Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii energetice a UE. Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile constituie o componentă importantă a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și a cadrului politicii UE privind clima și energia (2020-2030).

Această directivă reformată, împreună cu Directiva revizuită privind eficiența energetică și cu noul Regulament privind guvernanța, face parte din pachetul Energie curată pentru toți europenii, al cărui scop este de a oferi norme noi și cuprinzătoare de reglementare a energiei pentru deceniul următor.

Directiva:

 • asigură realizarea obiectivului obligatoriu al UE în mod rentabil;
 • stabilește o abordare stabilă, orientată spre piață în ceea ce privește energia electrică din surse regenerabile;
 • oferă certitudine pe termen lung pentru investitori și accelerează procedurile pentru proiectele care presupun autorizații de construcție;
 • face posibilă participarea consumatorilor la tranziția energetică prin dreptul de a-și produce propria energie din surse regenerabile;
 • încurajează intensificarea utilizării surselor regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în sectorul transporturilor;
 • consolidează criteriile de durabilitate ale UE pentru bioenergie.

Directiva include:

 • un obiectiv global obligatoriu al UE pentru anul 2030 privind o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile;
 • norme privind sprijinul financiar rentabil și bazat pe piață pentru energia electrică din surse regenerabile;
 • protecția schemelor de sprijin împotriva modificărilor care ar pune în pericol proiectele existente;
 • mecanisme de cooperare între țările UE și între țările UE și țări din afara UE;
 • simplificarea procedurilor administrative pentru proiecte privind sure de energie regenerabile (inclusiv ghișee unice, termene și digitalizare);
 • un sistem de garanții de origine îmbunătățit, extins pentru a acoperi toate formele de energie din surse regenerabile;
 • norme care le permit consumatorilor să își producă propria energie electrică, individual sau ca parte a unor comunități de energie din surse regenerabile, fără restricții nedorite;
 • în sectorul încălzirii și răcirii:
  • o creștere anuală cu 1,3 puncte procentuale a ponderii energiei din surse regenerabile la nivel de sector;
  • dreptul consumatorilor de a se debranșa de la sistemele de încălzire și de răcire ineficiente; și
  • accesul terț pentru furnizorii de energie din surse regenerabile și de căldură reziduală la rețelele centralizate de încălzire și de răcire;
 • în sectorul transporturilor:
  • un obiectiv obligatoriu de 14 % cu
  • un obiectiv secundar specific privind biocombustibilii avansați de 3,5%; și
  • plafoane privind biocombustibilii convenționali și biocombustibilii care prezintă risc de schimbare a destinației terenurilor* într-o măsură ridicată;
 • consolidarea criteriilor de durabilitate ale UE pentru bioenergie, prin extinderea domeniului de aplicare al acestora pentru a acoperi toți combustibilii produși din biomasă, indiferent de utilizarea energiei finale obținute din aceștia.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 24 decembrie 2018, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 iunie 2021.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Energie din surse regenerabile: energie din surse regenerabile nefosile, precum energia eoliană, solară (termală și fotovoltaică), aerotermală, geotermală, hidrotermală, căldura ambientală, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.
Risc de schimbare indirectă a destinației terenurilor: schimbările destinației terenurilor se produc prin extinderea culturilor pentru producția de etanol sau biomotorină ca răspuns la cererea globală sporită pentru biocombustibili. Pot exista consecințe nedorite, inclusiv creșterea emisiilor de dioxid de carbon.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77)

Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 328, 21.12.2018, pp. 210-230)

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, pp. 16-62)

Data ultimei actualizări: 31.01.2019

Top