EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Förnybar energi

Förnybar energi

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det omarbetar och upphäver tidigare lagstiftning (direktiv 2009/28/EG, direktiv (EU) 2015/1513 och rådets direktiv 2013/18/EU).
 • Direktivet inrättar ett gemensamt system för att främja energi från förnybara energikällor* inom olika sektorer. Det strävar i synnerhet efter följande:
  • Att fastställa ett bindande EU-mål för andelen förnybar energi i energimixen 2030.
  • Att reglera egenanvändningen för första gången.
  • Att fastställa gemensamma regler för användningen av förnybar energi i el, värme och kyla, liksom inom transport i EU.
 • En ökad användning av energi från förnybara källor kommer att vara avgörande för att bekämpa klimatförändringar, skydda vår miljö och minska vårt energiberoende, liksom för att bidra till EU:s tekniska och industriella ledarskap och skapandet av sysselsättning och tillväxt, även i landsbygdsområden och isolerade områden.

VIKTIGA PUNKTER

Ett av målen för EU:s energipolitik är att främja förnybara energiformer. En ökad användning av energi från förnybara energikällor är en viktig komponent i det åtgärdspaket som krävs för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla åtagandena inom ramen för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar och EU:s klimat- och energipolitiska ram (2020–2030).

Detta omarbetade direktiv ingår tillsammans med det reviderade energieffektivitetsdirektivet och en ny förordning om styrning i paketet ren energi för alla i Europa, som har som mål att tillhandahålla nya omfattande regler för de tio kommande årens reglering på energiområdet.

Direktivet

 • säkerställer att det bindande EU-målet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt,
 • fastställer en stabil, marknadsinriktad strategi för förnybar energi,
 • skapar långsiktig säkerhet för investerare och skyndar på förfarandena för tillstånd för uppförande,
 • gör det möjligt för konsumenter att delta i energiomställningen med rätten att producera sin egen förnybara energi,
 • ökar användningen av förnybar energi inom värme- och kylsektorerna och inom transportsektorn,
 • stärker EU:s hållbarhetskriterier för bioenergi.

Direktivet omfattar

 • ett bindande övergripande EU-mål fram till 2030 om att minst 32 % av energin ska komma från förnybara källor,
 • regler för kostnadseffektivt och marknadsbaserat ekonomiskt stöd till el från förnybara energikällor,
 • skydd av stödsystem från ändringar som äventyrar befintliga projekt,
 • samarbetsmekanismer mellan EU-länder, och mellan EU-länder och länder utanför EU,
 • en förenkling av de administrativa förfarandena för förnybara energiprojekt (bland annat en enda kontaktpunkt, tidsfrister och digitalisering),
 • ett förbättrat system för ursprungsgaranti, som utvidgas till all förnybar energi,
 • regler som gör det möjligt för konsumenter att producera sin egen el, själva eller som en del av gemenskaper för förnybar energi, utan orättvisa begränsningar;
 • inom värme- och kylsektorn:
  • en årlig ökning på 1,3 procentenheter av andelen förnybar energi inom sektorn,
  • rätten för konsumenter att koppla bort sig från ineffektiva system för fjärrvärme och fjärrkyla, och
  • tredjepartstillträde för leverantörer av energi från förnybara energikällor och från spillvärme och spillkyla till fjärrvärme- och fjärrkylenäten;
 • inom transportsektorn:
  • ett bindande mål på 14 % med
  • ett specifikt delmål för avancerade biodrivmedel på 3,5 % och
  • tak för konventionella biodrivmedel och för höga risker för indirekt ändring av markanvändning* biodrivmedel,
 • stärkta hållbarhetskriterier för bioenergi på EU-nivå, genom att utvidga dem så att de omfattar alla drivmedel som produceras från biomassa oavsett deras slutgiltiga energianvändning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 24 december 2018 och ska den 30 juni 2021 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Energi från förnybara källor: energi från förnybara, icke-fossila energikällor, som vindenergi, solenergi (termisk solenergi och fotovoltaisk solenergi), aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.
Indirekt ändring av markanvändning: ändringar av markanvändningen uppstår genom odling av mer grödor för etanol- eller biodieselproduktion för att bemöta den ökade globala efterfrågan på biodrivmedel. Detta kan medföra oavsiktliga konsekvenser, bland annat att mer koldioxid släpps ut.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av förnybar energi (omarbetning) (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Senast ändrat 31.01.2019

Top